Suicidprevention, handlingsplan

Suicidprevention, handlingsplan.

Antaget av Kommunstyrelsen 2020-11-16, § 163.

Inledning

Varje år tar närmare 1600 personer¹ sitt liv i Sverige. I Värmland tog 39 personer sitt liv 2019². Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda³.

Självmord, suicid, är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15 till 44 år och bland kvinnor i samma ålder är det den vanligaste dödsorsaken efter cancer i Sverige⁴.

Suicid går att förebygga och förhindra. Erfarenheter från människor som försökt ta sitt liv men som överlevt, visar att de in i det sista varit ambivalenta och vanligen ville fortsätta att leva. Erfarenheter visar också att det går att avbryta en suicidal process genom att till exempel fråga om suicidtankar och suicidplaner och visa på att det finns hjälp att få för att lättare kunna hantera sin livssituation.

Suicidproblematik innebär inte enbart ett lidande för den suicidnära personen utan också för dennes familj, vänner och andra närstående. Att leva under hotet av suicid är extremt stressande och sorgen efter ett självmord är oftast mer traumatisk och av annan karaktär än efter dödsfall på grund av sjukdom eller olyckor. Sorgen kompliceras av de närståendes känsla av skam och skuld och de tabun när det gäller suicid som finns i samhället.

Insatser i den fysiska miljön i en stad har också visat sig ha förebyggande effekt. Det finns uppfattningar om att åtgärder i den fysiska miljön inte kan hindra en människa från att ta sitt liv, och att den suicidnära personen bara kommer leta upp andra ställen. Forskning visar att så inte alls behöver vara fallet, utan att fysiska hinder kan rädda en person som i stunden upplever sin situation som outhärdlig. Det kan till exempel handla om att sätta upp svårforcerade stängsel längs vissa järnvägssträckor eller vid broar.

Ett av de övergripande målen inom Arvika kommun är att alla kommunens medborgare ska kunna leva ett hälsosamt liv. Att jobba med suicidprevention och att främja den psykiska hälsan är en del i arbetet. Allt för att skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de personer som lever och verkar i Arvika kommun.

¹ Både säkra och osäkra suicid är medräknade i denna statistik. De flesta osäkra fallen kan hänföras till olika typer av förgiftningar. Man får en underrapportering av självmord om man väljer att räkna bara säkra suicid. Så mycket som 70 till 75 procent av de osäkra självmorden har efter psykologiska undersökningar skattats som självmord.
² https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/dodsorsaksregistret/
³ Suicidprevention.se
⁴ Nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Folkhälsomyndigheten 2015.
Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord. UllaKarin Nyberg. Natur & Kultur 2014.
Förebygga suicid i fysisk miljö Ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete, SKL 2019

Uppdrag

I samband med att den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i Värmland antogs delegerades ett uppdrag om att utforma en handlingsplan för suicidprevention inom Arvika kommun från kommundirektör och räddningschef. Handlingsplanen för suicidprevention i Arvika kommun sträcker sig från 2021 till 2023 och utgår från den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i Värmland.

Inom kommunen och bolagen har det bildats en arbetsgrupp för suicidprevention med uppdrag att driva och vara till stöd för verksamheternas arbete. I gruppen är professioner från kommunens olika verksamheter och bolag representerade med minst en kontaktperson från varje verksamhet. Kontaktpersonernas uppdrag är att vara en länk mellan verksam-heterna och den gemensamma arbetsgruppen, att stödja den egna avdelningens arbete samt att fånga upp och ta med frågor från avdelningen till den kommunövergripande arbetsgruppen.

Syfte

Handlingsplanen är övergripande och påvisar kommunens arbete med suicidprevention. Handlingsplanen ska tydliggöra Arvika kommuns och de kommunala bolagens ansvar för det suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete. Varje verksamhet har ett ansvar för implementerings-processen av handlingsplanen. Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid för att Arvika kommun och de kommunala bolagen bättre ska kunna uppmärksamma personer som kan vara i riskzon.

Begrepp och definitioner

Orden självmord och suicid har samma innebörd. I facklitteratur har ordet självmord kommit att ersättas alltmer av termen suicid. Vissa föredrar ordet suicid eftersom självmord kan leda tankarna till mord och kriminella handlingar, medan andra anser att suicid är ett alltför kliniskt och avståndstagande begrepp¹. I denna handlingsplan om suicidprevention används båda begreppen synonymt. Skillnaden mellan begreppen suicid, suicidförsök och suicidprevention:

 • Suicid - en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden.
 • Suicidförsök - livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt som inte leder till döden.
 • Suicidprevention – kan till exempel vara utbildning, informationsinsatser, metodutveckling, begränsning av medel och metoder, efterlevandestöd för att förhindra att minska antalet suicidförsök och suicid.

Det börjar dessutom bli mer vanligt att prata om självmord/suicid som ett psykologiskt olycksfall. Ett olycksfall går att förebygga och begreppet syftar till att visa på att det är många aktörer som har en viktig roll i det suicidförebyggande arbetet. Att benämna självmord som ett psykologiskt olycksfall kan också minska risken för att omgivningen ska uppleva skam och skuldkänslor.

¹ SKR, Att förebygga suicid i fysisk miljö (2019)

Riskgrupper och riskfaktorer

Vanliga riskfaktorer för suicid är större livsomställningar såsom separation, sjukdom, att förlora en nära anhörig, pensionering, att bli arbetslös, mobbing och kränkningar, att bli förälder eller att komma ut med sexuell identitet eller könsuttryck. Andra riskfaktorer är riskbruk, missbruk och obehandlad depression. Även tidigare suicider i familjen och egna suicidförsök är riskfaktorer.

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Människor med psykisk ohälsa är ofta en utsatt grupp vad gäller socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet i sociala nätverk. Det gäller både i jämförelse med den övriga befolkningen och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindergrupper.¹

Region Värmland har utifrån statistik och forskning identifierat fyra riskgrupper;

 • Medelålders och äldre män är den största riskgruppen för fullbordade suicid.
 • Yngre kvinnor och män är den största riskgruppen för suicidförsök.
 • Ensamkommande ungdomar.
 • HBTQ-personer.

Enligt Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är äldre en ytterligare riskgrupp som kan behöva tillhandahålla särskilda insatser. Även anhöriga till individer som har avlidit i suicid är en grupp som befinner sig i en speciell och akut situation i samband med att de får besked om en anhörigs suicid². Båda dessa grupper tas med i denna handlingsplan.

¹ https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin2/livsvillkor-och-levnadsvanor/Psykisk-halsa/Sjalvmordsprevention/Sjalvmord-statistik-och-prevention/
² https://respi.se/insatser/

Medelålders och äldre män

Mer är 70 procent av alla suicid begås av män. En del av förklaringen till att fler män tar sitt liv ligger i valet av metoder. När män bestämt sig för att ta sitt liv väljer de oftast dödligare metoder än vad kvinnor gör¹. En annan förklaring är att många män inte har ett kontaktnät som de kan be om känslomässigt stöd samt att pojkar och män söker vård för psykiskt lidande i mindre omfattning än flickor och kvinnor². Detta kan göra det svårare att fånga upp mäns och pojkars psykiska ohälsa i tid. Normer för maskulinitet och förväntningar hos personal inom verksamheter i kommuner och regioner kan också bidra till att vård och omsorg inte får syn på mäns psykiska ohälsa i tid och riskerar att skapa osynliga trösklar för pojkars och mäns benägenhet att söka hjälp³.

Enligt Folkhälsomyndigheten påverkar även socioekonomiska skillnader förekomsten av mäns suicid mellan olika regioner. Storstadskommuner hade lägre arbetslöshet, högre medianinkomst och färre personer med enbart förgymnasial utbildning jämfört med avlägset belägna landsbygdskommuner där suicidtalen för män är högre⁴.

Fler män än kvinnor har ett substansmissbruk. Alkohol ökar generellt sett impulsivitet samt aggression, vilket kan leda till förhastade beslut i en situation av upplevd kris och lidande. Utöver detta är alkoholmissbruk vanligt förekommande vid många självmordshandlingar bland i synnerhet män, vilket kan bidra till en mer långvarig förhöjd risk för ytterligare självmordshandlingar och fullbordat självmord.

¹ Mind Sweden. Psykisk hälsa. 2014:3. Män och självmord
² Sveriges kommuner och landsting (SKL). Maskulinitet och psykisk hälsa. Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg. 2018
³ https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/manspsykiskahalsa/suicidpreventionman.14339.html
⁴ https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/juni/lagst-andel-sjalvmord-bland-man-i-storstader/
NASP. Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå. 2019.

HBTQ-personer

Bland personer som identifierar sig som hbtq-personer är risken för suicidförsök förhöjd och de löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär i jämförelse med gruppen heterosexuella och cis-personer¹. Hbtq-personer påverkas av negativa kulturella attityder eftersom de bryter mot normer kring sexualitet och könstillhörighet.

Forskning tyder på att detta innebär en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad, även kallad för minoritetsstress. Unga transsexuella har även en starkt förhöjd risk för genomförda självmord².

Trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck, det vill säga vilket eller vilka kön man känner sig som, eller om man inte känner sig som något kön alls. Det kan också handla om hur man väljer att uttrycka sitt kön med kläder, kroppsspråk och frisyrer³.

¹ En person vars biologiska kön överensstämmer med det juridiska, sociala och upplevda kön.
² Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer. 2018.
³ http://www.transformering.se/vad-ar-trans

Äldre

Enligt Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är äldre en ytterligare riskgrupp som kan behöva tillhandahålla särskilda insatser. Suicidrisken är hög i denna åldersgrupp och är starkt kopplad till social isolering, i synnerhet bland män som är 85 år och äldre. Orsakerna kan vara många men en bidragande orsak kan vara att livskvaliteten sjunker i takt med stigande ålder. De refererar till en enkätundersökning från 2016 med närmare 10 000 äldre. Den visade att en fjärdedel av personerna uppgav att de kände sig ensamma, och flera studier har påvisat att det finns ett samband mellan depressiva symptom och upplevd ensamhet¹.

¹ https://respi.se/insatser/

Anhöriga och andra närstående

Att förlora en anhörig genom suicid är ett svårt trauma och en risk för allvarlig psykisk ohälsa och suicidhandlingar hos de drabbade. De flesta beskeden om att en anhörig tagit sitt liv ges vid ett hembesök av polisen. Därefter lämnas oftast de anhöriga ensamma trots att de befinner sig i svår chock och förvirring och har svårt att veta vad de ska ta sig till. Det är inte bara anhöriga som drabbas av ett suicid. Även andra närstående som till exempel nära vänner, skol- och arbetskamrater påverkas och kan behöva stöd och hjälp¹.

Identifiering av riskgrupper är en förutsättning för att alla som möter dem i sin profession ska kunna vara särskilt uppmärksamma på eventuella risker. Ju tidigare insatser sätts in desto större chans att suicidhandlingar kan förebyggas. Samtidigt är det viktigt att framhålla att varje enskild riskgrupp inte nödvändigtvis kräver särskilda insatser för att komma till rätta med sin suicidalitet utan kan ofta utnyttja redan befintliga evidensbaserade behandlings- eller preventionsmetoder. Det handlar snarare om att deras status som riskgrupp blir uppmärksammad av aktörer som har möjligheten att hjälpa².

¹ https://respi.se/insatser/
² NASP; https://respi.se/insatser/

Statistik

Över en längre tidsperiod har det totala antalet självmord minskat i Sverige. Det gäller för alla utom gruppen unga människor där det har ökat något. De senaste åren har antalet suicid legat på ungefär samma nivå. Under 2019 klassades 1269 dödsfall som avsiktliga självmord i Sverige enligt Socialstyrelsen¹. Av dessa var 873 män och 396 kvinnor. Utöver dessa klassades 319 dödsfall som skadehändelser med oklar avsikt. I Värmland var det 39 säkra suicid under 2019.

Självmord förekommer i alla ålders- och socioekonomiska grupper men det finns en stor skillnad i förekomst mellan kvinnor och män. Män står för drygt 70 procent av alla självmord samtidigt som kvinnor står för majoriteten av alla självmordsförsök, vilket är tydligt även i Värmland.

Under perioden 2014 till 2018 var femårsmedelvärdet för säkra suicid i Arvika 25,6 och Arvika kommun ligger under den perioden högt i värmlandsstatistiken. Arvika hade i snitt 5 suicid per år från 2005 till 2019.

År 2019 var det totalt 138 unga personer i åldersgruppen som dog till följd av säkert fastställda suicid i Sverige². För unga kvinnor stod suicid för 39 procent av all dödlighet i åldersgruppen 15 till 24 år 2019. För unga män var motsvarande andel 32 procent. Även om suicidtalen för unga är lägre än i de flesta äldre åldersgrupper bör det iakttas att fler unga människor dör i suicid.

I den nationella folkhälsoenkäten från 2018 svarade drygt 14 procent av befolkningen att de haft suicidtankar under de senaste 12 månaderna eller någon gång i livet, andelen bland kvinnor var 15 procent och bland männen 12 procent³. Arvika kommun har omkring 26 000 invånare. Det skulle innebära att cirka 3 600 arvikabor har eller har haft suicidtankar någon gång under sitt liv.

¹ https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/dodsorsaksregistret/
² https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/utvecklingen-over-tid/
³ https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/suicidtankar/

Nationellt, regionalt och lokalt arbete

På den nationella nivån samordnar Folkhälsomyndigheten myndigheternas arbete med suicidprevention. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer utvecklingsarbetet som sker i regionerna via Uppdrag psykisk hälsa. Region Värmland stödjer länets kommuner i arbetet. Lokalt i Arvika kommun ligger arbetet med suicidprevention under personalstaben där arbetet med folkhälsa bedrivs. Folkhälsoarbetet utgår från Region Värmlands arbete med Nya Perspektiv och i kommunens strategiska plan formuleras målen med utgångspunkt i Agenda 2030. Ett arbete med Barnkonventionen pågår.

Nio strategier i det nationella handlingsprogrammet

I det nationella arbetet finns nio strategier framtagna som grund för arbetet. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda utvägen¹.

Programmet lyfter fram behovet av samverkan mellan regering och riksdag, myndigheter, kommuner och regioner, universitetet och högskolor, frivilligorganisationer och anhöriga.

De identifierade nio strategierna i det nationella handlingsprogrammet som är framtagna som grund för arbetet är:

Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper.

 • Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för självmord.
 • Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord.
 • Se suicid som psykologiska olycksfall.
 • Förbättra medicinska, psykologiska och psykosociala insatser.
 • Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord.
 • Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik.
 • Gör händelseanalyser efter suicid.
 • Stöd till frivilligorganisationer.

¹ Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention, Folkhälsomyndigheten 2019

Det regionala arbetet och hälso- och sjukvården

En länsgemensam handlingsplan är framtagen och antagen av alla medverkande aktörer. Handlingsplanen finns på Arvika kommuns webbplats och på Region Värmlands webbplats.
Region Värmland har en samordnande funktion i länet. En regional handlingsplan för suicidprevention och psykisk ohälsa arbetades fram för åren 2017 till 2019. Arvika kommun tillsammans med övriga kommuner i länet har ställt sig bakom handlingsplanen. En ny regional handlingsplan är under framtagande. Med utgångspunkt från det nationella arbetet och de framtagna strategiområdena pågår ett länsgemensamt arbete. Där deltar representanter från länets alla kommuner, polisen, räddningstjänsten, Svenska kyrkan, ideella organisationer och Region Värmland.

Region Värmland har ansvar för hälso- och sjukvården i länet, däribland behandling av suicidnära personer. Kommunen har också ett hälso- och sjukvårdsansvar i vissa verksam-heter men samverkan med regionen i de här frågorna är avgörande för den enskildes behandling. Kommunens övergripande roll är att förebygga suicid och suicidförsök genom att identifiera personer i riskgruppen och jobba preventivt med dessa målgrupper. En väl fungerande samverkan mellan kommunen och regionen är av största vikt.

Det lokala arbetet

Arvika kommuns strategiska folkhälsoarbete utgår från Region Värmlands arbete Nya Perspektiv med nyckeltal från Kolada och Strategi för hälsa. Nya Perspektiv är en samverkan mellan länets 16 kommuner och Region Värmland och ett forum för dialog med befolknings-perspektiv mellan förtroendevalda och högre tjänstemannaledningen. Man arbetar utifrån ett livscykelperspektiv med särskilt fokus på psykisk hälsa och goda levnadsvanor. Inom det arbetet finns målet att antalet självmordsförsök ska minska. Målen i Nya perspektiv är formulerade för att succesivt nå en önskad förändring till 2022.

I strategisk plan för Arvika kommun 2021 till 2023 står att kommunens folkhälsoarbete ska inriktas på ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att utjämna skillnader i folkhälsa. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att alla ska ha lika möjligheter till trygga levnadsförhållanden och en god hälsa. Folkhälsoarbetet ska bedrivas över förvaltnings-gränser och i bred samverkan med de aktörer i samhället som har en nyckelroll i arbetet med att förbättra folkhälsan. I strategisk plan lyfts Agenda 2030 fram och mål formuleras med utgångspunkt i dessa globala hållbarhetsmål. Agenda 2030 är FN:s globala hållbarhets-mål för hållbar utveckling som världens länder enats om. Alla har vi ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030. För att uppnå målen krävs det att världens ledare, de lokala politikerna och medborgarna samarbetar¹.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande, är grundläggande för att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Mål 3.4. Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande².

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Barnkonventionen stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken. Arvika kommun arbetar med att implementera barnkonventionen. Artikel 6 i Barnkonventionen understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen³.

¹ https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/
² https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/
³ https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

Det civila samhällets engagemang och kunskap

För att motverka stigmatisering av psykisk ohälsa och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och självmord, spelar det civila samhället en viktig roll. Det finns flera intresse-organisationer som arbetar med att skapa kunskap och dialog. Olika organisationer kan tänkas vara behjälpliga med att genomföra utbildningsinsatser till allmänheten och några driver också mötesplatser där man kommer i kontakt med riskgrupper. Engagemang i föreningslivet är något som gör att många känner ett sammanhang och tillhörighet i samhället och får därför också ses som en god förebyggande åtgärd. Ett arbete med att utveckla samarbetet mellan kommunen och civilsamhället ska påbörjas.

Övergripande mål och delmål i Arvika kommun

De övergripande målen med kommunens arbete med suicidprevention är att:

 • Öka handlingsberedskapen att förebygga och uppmärksamma suicid och suicid-handlingar.
 • Minska förekomsten av suicidförsök och suicid i kommunens verksamheter och i befolkningen.

Delmålen är att:

 • Öka medvetenheten och kunskapen inom kommunens verksamheter om suicid och suicidprevention.
 • Öka verksamheternas beredskap och hantering vid uttalade tankar om suicid/
  suicidhot, suicidförsök och suicid utifrån elev-/klient-/brukar-, anhörig-, kund- och medarbetarperspektiv.

Målgrupper

Målgrupperna är medborgarna i Arvika kommun samt alla medarbetare inom Arvika kommun och dess kommunala bolag. Dels utifrån ett arbetsgivarperspektiv och dels utifrån att en viktig del i arbetet sker i mötet mellan medarbetare och medborgare.

Arbetets struktur och organisering

Ett fåtal av Arvika kommuns verksamheter arbetar uttryckligt med självmordsprevention. Vissa verksamheter har tydliga rutiner för hur personalen ska agera i mötet med en själv-mordsnära person. Andra arbetar förebyggande utifrån parametrar som inte uttryckligen handlar om självmordsprevention men med åtgärder som ändå kan ha bäring på det arbetet. All personal i kommunen kan möta suicidnära personer och måste därför ha en generell baskunskap kring bemötande. Utbildning om psykisk ohälsa behöver breddas till verksamheter både inom och utom kommunen eftersom detta är en fråga som angår alla.
Handlingsplanen för suicidprevention i Arvika kommun sträcker sig från 2021 till 2023. Varje verksamhet ska implementera och ta fram aktiviteter i relation till verksamhetens målgrupp.

Fyra fokusområden

Med utgångspunkt från den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention samt en förstudie som gjordes hösten 2019 väljer Arvika kommun att prioritera arbete inom följande fokusområden:

 1. Interna arbetsformer och strukturer.
 2. Öka handlingsberedskapen att förebygga och uppmärksamma suicid och suicidhandlingar.
 3. Öka förståelsen och medvetenheten gällande suicidprevention och psykisk hälsa.
 4. Insatser för ökad samverkan och samarbete.

Uppföljning och utvärdering

Handlingsplanen för suicidprevention kommer att utvärderas efter ett år och revideras efter två år av arbetsgruppen som haft uppdraget att arbeta fram handlingsplanen.

Verksamhetschef/VD i varje verksamhet ansvarar för att framtagna riktlinjer, arbetsformer och strukturer är uppdaterade.

Framtagandet av handlingsplanen

Deltagare i arbetsgruppen för handlingsplanens framtagande har varit Anneli Karlsson, lokal samordnare för suicidprevention, Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare, Margareta Magnor Nilsson, Vård och omsorg, Christian Persman, Lärande och stöd, Maja Nylén, kommunikatör, Mia Johansson, Teknik i Väst AB, Kenneth Ollenberg och Anneli Bissmark, Arvika Fastighet AB.

Kontaktinformation

För akut hjälp
Ring 112.

Vårdguiden - tfn 1177
1177.se
Öppet dygnet runt.

Ungdomsmottagningar, UMO
umo.se
Råd och fakta. Här kan du ställa frågor anonymt om hälsa, sex och relationer.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
bup.se
Till BUP kan du skriva anonymt och fråga om olika svårigheter eller psykiska problem.

BRIS - tfn 116 111
bris.se
BRIS, för dig under 18 år som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt.

Röda korset
jourhavandekompis.se
Chatt för dig som vill och behöver prata med någon annan kompis. Jourhavande medmänniska, tfn 08-702 16 80.
Prata med en stödjande medmänniska, nätter kl 21.00-06.00 alla dagar året om. Jourhavande präst, tfn 112. svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.
Om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam och behöver någon att tala med anonymt, oavsett religion eller vad du tror på. Chatt mån-tors kl. 20.00-24.00. Telefon alla nätter kl. 21.00-06.00 och elektroniskt brev.

Mind Självmordslinjen - tfn 90 101
mind.se
Äldrelinjen, tfn 020-22 22 33,
Föräldralinjen, tfn 020-85 20 00
För dig som mår dåligt och inte orkar leva eller för dig som har någon närstående som gör det. Du kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.

Män för jämställdhet
killfragor.se
Du som är 10-18 år kan chatta anonymt när du vill ha någon som lyssnar eller stöttar.

Tjejjouren
tjejjouren.se
Du kan tala om hur du mår, om sex eller om något jobbigt du har varit med om. Du kan ringa, chatta eller mejla.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
rfsl.se
Om du har allt från funderingar kring sexuell tillhörighet till samlevnadsproblem eller ensamhet kan du ringa för att få stöd.

Svenska kyrkan, Arvika pastorat
www.svenskakyrkan.se/arvika/samtal-och-stod tfn 0570-72 82 00

Kvinnojouren Eva Arvika-Eda kvinnojoureneva.wordpress.com/

Hjälpte informationen på sidan dig?