Ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda i Arvika kommun.

Antaget av sammanläggningsdelegerade den 1 december 1970, § 135.
Reviderat av Kommunledningsutskottet den 4 januari 2016, § 4.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 12 december 2022, § 248.

Inledande bestämmelser

§ 1

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ betalas ut enligt dessa bestämmelser i form av årsarvoden, timarvoden, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Bestämmelserna baseras på kommunallagens regelverk. Arvodet baseras på och relateras procentuellt till riksdagsledamotarvodet och följer arvodesutvecklingen för riksdagsledamöter, som fastställs av riksdagens arvodeskomission. Varje år sker en uppräkning enligt ovan av Kommunledningsstabens kansli. Reseersättningen baseras på det belopp per kilometer som gäller för kommunens anställda vid användandet av egen bil i tjänsten.

§ 2

Med kommunala organ avses i dessa bestämmelser de organ som finns i bilaga 1:

Delegationer, beredningar eller övriga organ inrättade med stöd av beslut i fullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd

För kommunala bolag finns separata bestämmelser, som utförligare beskrivs i § 23.

§ 3

Ersättningar till förtroendevalda delas upp i tre olika kategorier: arvoden för kommunalråd/oppositionsråd, övriga årsarvoden och timarvoden.

Som kommunalråd definieras den som har kommunala uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Uppdrag inom kommunala bolag ingår inte.

Som betydande del av heltid avses, enligt vedertagen praxis, mer än 40 %. Detta definieras utifrån uppdragens storlek i bilaga 1 i detta reglemente. Vid omräkning av timarvode är utgångspunkten att en arbetsvecka är 40 timmar.

Årsarvoden

§ 4

Årsarvoden utgår till innehavare av uppdrag som anges i bilaga 1 och 2 med däri angivna belopp. Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden, resekostnadsersättningar samt traktamenten. Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Årsarvode till kommunalråd inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget som:

 • regelbundna förvaltningskontakter
 • deltagande i sammanträde samt beredning inför sammanträde med kommunala organ i bilaga 1
 • deltagande i protokolljustering avseende kommunala organ i bilaga 1
 • deltagande i partigruppsmöte som föregår sammanträde
 • kontakter/möten med allmänheten i frågor som rör de i bilaga 1 nämnda kommunala organens verksamhet, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera
 • beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar
 • utförande av uppdrag för Kommunstyrelsens ordförande

För uppdrag i andra kommunala organ än där ovan nämnda är ordförande eller vice ordförande, kan årsarvode men inte timarvode utgå.

Avdrag enligt dessa bestämmelser ska inte göras för den tid som kan anses motsvara semesterledighet. Kommunalråd/oppositionsråd är berättigad till semesterledighet enligt gällande kommunala avtal.

§ 5

Årsarvode till oppositionsråd inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget som:

 • regelbundna förvaltningskontakter
 • deltagande i partigruppsmöte som föregår sammanträde
 • kontakter/möten med allmänheten i frågor som rör de i bilaga 1 nämnda kommunala organens verksamhet, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera
 • utförande av uppdrag på Kommunstyrelsens ordförande uppdrag

Avdrag enligt dessa bestämmelser ska inte göras för den tid som kan anses motsvara semesterledighet. Oppositionsråd är berättigad till semesterledighet enligt gällande kommunala avtal.

§ 6

Övriga årsarvoden till ordförande i övriga nämnder, utskott och beredningar inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget som:

 • kontakter/möten med allmänheten i frågor som rör den egna nämndens verksamhet, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera

För den som är ordförande ingår också:

 • regelbundna förvaltningskontakter
 • deltagande i den egna nämndens protokolljustering
 • beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar

Kommunledningsutskottets 1:e vice ordförande har ett särskilt uppdrag att bevaka näringslivs- och landsbygdsfrågor.

§7

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode eller fast arvode, under löpande mandattid, ska arvodet fördelas mellan denne och efterträdaren i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget. Om en förtroendevald under en sammanhängande tid, som överstiger två månader, på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de åligganden som är förenade med uppdraget, ska denne för den tid som förhindret omfattar vidkännas avdrag med så stor del av årsarvodet, som svarar mot denna tid.

Det åligger den förtroendevalde att snarast underrätta Kommunledningsstabens kansli om denne är medveten om att den kommer vara förhindrad att kunna fullgöra sina åliggande förenade med uppdraget, under en sammanhängande period framöver.

Timarvode

§ 8

Förtroendevald uppbär timarvode för sammanträde/förrättning med det kommunala organ, den förtroendevalde tillhör. Timarvoden utgår till samtliga förtroendevalda utom för kommunalråd/oppositionsråd vid sammanträde/förrättning med kommunala organ i bilaga 1 och 2.

Till sammanträde/förrättning räknas till exempel information, inspektion, studiebesök, kurs, förhandling, överläggning med annat organ än det den förtroendevalde tillhör, revisionsuppdrag samt övriga av Kommunstyrelsen utpekade arbetsuppgifter. Förberedelser för sammanträde, inklusive beredning eller förhandling, räknas också hit.

Den sammanhängande tiden för sammanträde/förrättning får inte uppgå till mer än betydande del av heltid under en månad eller mer, för att man skall kunna få ut timarvode. Om uppdraget visar sig större måste ärendet behandlas av fullmäktige, där ett årsarvode istället fastställs för uppdraget.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från bostaden (årsbostaden) eller ordinarie arbetsplats till sammanträdesplatsen samt tiden för återresan, i sammanträdestiden.

Förtroendevald som är ledamot eller tjänstgörande ledamot i nämnd, styrelse eller utskott får i förekommande fall ersättning för 1 timme då denne deltar i det partigruppsmöte som föregår sammanträde med detta organ.

Ersättning utgår för protokollsjustering med timarvode motsvarande 1 timmes ersättning.

När sammanträde/förrättning sträcker sig över lunch görs ett schablonmässigt avdrag med 1 timme, om inte annat särskilt begärts av den förtroendevalde. Den förtroendevalde skall dock ha minst 30 minuters lunch mellan klockan 11.30–13.30.

§ 9

Timarvode utgår för tjänstgörande ledamöter och ersättare enligt belopp i bilaga 1 och 2, för varje påbörjad halvtimme.

Timarvode utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare med belopp motsvarande 0,5 x belopp i bilaga 1 och 2, för varje påbörjad halvtimme i Kommunstyrelsen.

Timarvode utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare med belopp motsvarande 0,50 x belopp i bilaga 1 och 2, för varje påbörjad halvtimme i Kommunfullmäktige.

Om ett sammanträde eller en förrättning utom kommunen sträcker sig över tre eller flera dagar utgår arvode för mellanliggande dagar med högst 8 x belopp i bilaga 1 och 2.

För fram- respektive återresedagen gäller att arvode utgår för faktiskt förbrukad tid enligt huvudregeln ovan.

Samordningsbestämmelse

§ 10

Ersättning för timarvode utgår med högst 11 timmar per dag.

Förtroendevald som utöver uppdrag inom kommunens olika organ även innehar uppdrag i till exempel kommunala bolag, gemensamma nämnder eller kommunförbund, har själv ansvar för att se till att denne inte överkompenseras. Den sammantagna mängden ersättningar bör inte för någon förtroendevald uppgå till mer än riksdagsledamots arvode per månad.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

§ 11

Ersättning utbetalas för förlorad arbetsinkomst med det faktiska inkomstbortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetsgivaren. Intyget ska redovisa hur stort löneavdrag som görs per timme vid frånvaro på grund av förtroendeuppdrag hos kommunen. Förlorad arbetsförtjänst utbetalas med högst det belopp/timme som framgår av bilaga 1 och 2.

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, erhåller schablonersättning motsvarande den sjukpenninggrundade inkomst som finns registrerad hos försäkringskassa. Intyg ska lämnas.

Ersättning utbetalas för förlorad arbetslöshetsersättning och ersättning från föräldraförsäkringen med det faktiska ersättningsbortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller försäkringskassa.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår, förutom för direkt sammanträdes- eller förrättningstid, även för tid som tas i anspråk för inställelse till uppdraget. Ersättning kan även utgå när förvärvsarbete skulle utförts i omedelbar anslutning till uppdraget även om själva sammanträdet eller förrättningen sker utanför arbetstid.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid justering utgår, om den förtroendevalde så särskilt begär.

Om den förtroendevalde begärt förlorad arbetsinkomst som sträcker sig över lunch görs ett schablonmässigt avdrag med 1 timme, om inte annat särskilt begärts av den förtroendevalde. Den förtroendevalde skall dock ha minst 30 minuters lunch mellan klockan 11.30–13.30. Om den förtroendevalde i kallelsen kallats till gemensam lunch, utgår ingen förlorad arbetsinkomst för detta.

Det ankommer på den förtroendevalde att inkomma med begäran och erforderliga intyg. Begäran lämnas via rapportunderlag eller genom att den förtroendevalde inkommer med en egen begäran. Intyg från arbetsgivaren ska uppdateras årligen. Det ankommer på den förtroendevalde att ansvara för att intyget uppdateras.

Ersättning enligt denna paragraf är även tillämplig för sammanträde med Kommunfullmäktige samt för ej tjänstgörande närvarande ersättare.

Ersättning enligt denna paragraf är inte tillämplig för kommunalråd/oppositionsråd.

§ 12

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst och kan styrka att pensionen faktiskt påverkas har rätt till ersättning vilken beräknas med ett procentpåslag med 4,5 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det ankommer på den förtroendevalde att inkomma med begäran och erforderliga intyg. Av Kommunledningsstaben framtagen blankett skall användas för detta. Då begäran och erforderliga intyg inkommit sker utbetalning vid varje tillfälle som ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas.

§ 13

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst och kan styrka att semesterförmånen faktiskt påverkas har rätt till ersättning motsvarande 13 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det ankommer på den förtroendevalde att inkomma med begäran och erforderliga intyg. Av Kommunledningsstaben framtagen blankett skall användas för detta.

Sjukfrånvaro med mera

§ 14

För kommunalråd/oppositionsråd tillämpas vid sjukdom samt olycksfall eller arbetsskada reglerna i Allmänna bestämmelser, d v s samma regelverk som gäller för anställd personal. Det ankommer på den förtroendevalde att anmäla frånvaro eller händelse som refererats ovan till Kommunledningsstabens kansli från och med första frånvarodagen. Även annat hinder att fullgöra uppdraget skall anmälas.

Föräldraledighet

§ 15

För kommunalråd/oppositionsråd tillämpas vid föräldraledighet reglerna i Allmänna bestämmelser, det vill säga samma regelverk som gäller för anställd personal.

Det ankommer på den förtroendevalde att anmäla ärenden gällande föräldraledighet som refererats ovan till Kommunledningsstabens kansli från och med första frånvarodagen.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning/omställningsstöd för förtroendevalda

§ 16

De förtroendevalda som omfattas av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) är berättigade till pensionsförmån enligt PBF. De som omfattas av PBF är de med uppdrag på betydande del av heltid eller heltid, som tillträtt före valet år 2014.

De förtroendevalda som omfattas av bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL)) är berättigade till pensionsförmån enligt OPF-KL. De som omfattas av OPF-KL är förtroendevalda som nytillträtt efter valet 2014. Omställningsstödet omfattar dock enbart förtroendevalda med uppdrag på betydande del av heltid eller heltid. Bestämmelserna i OPF-KL gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF.

Reseersättning

§ 17

Ersättning för resekostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning inom kommunen utgår om avståndet mellan bostaden (årsbostaden) eller ordinarie arbetsplats och sammanträdes- eller förrättningsstället överstiger 3 kilometer med det belopp per kilometer som gäller för kommunens anställda vid användandet av egen bil i tjänsten. Ersättning enligt denna paragraf är inte tillämplig för kommunalråd/oppositionsråd.

Ersättning för resekostnader för dessa erhålls enligt för kommunens anställda gällande avtal (BIA) och ersättning för traktamente erhålls enligt för kommunens anställda gällande avtal (TRAKT 04).

§ 18

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen får förtroendevald resekostnadsersättning enligt för kommunen gällande avtal (BIA) och traktamente enligt för kommunen gällande avtal (TRAKT 04).

§ 19

Om förtroendevald har sin arbetsplats förlagd utanför kommunen har denne rätt till ersättning för resor till och från sammanträdet/förrättningen enligt princip angiven i § 17. Ordföranden i nämnd/styrelse har rätt att göra en skälighetsbedömning från fall till fall.

Ersättning för kostnader för tillsyn

§ 20

Förtroendevald har rätt till ersättning med högst den ersättning som motsvarar timlön enligt avtal för kommunal dagbarnvårdare för extra kostnader för tillsyn av minderårigt barn (under tolv år) och för familjemedlem med funktionsnedsättning, för den tid som behövs för deltagande i sammanträde/förrättning.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende och heller inte för tid då barn vistas i förskoleverksamhet. Undantag gäller för familjemedlem eller sammanboende om styrkt förlorad arbetsinkomst kan intygas.

Ersättning enligt denna paragraf är inte tillämplig för kommunalråd/oppositionsråd.

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

§ 21

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommer till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande. Här ingår kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utgår efter framställan från den förtroendevalde och till belopp som anses skäligt för uppdragets omfattning.

Anställd i kommunen

§ 22

Anställd i Arvika kommun som fullgör förtroendeuppdrag under ordinarie arbetstid ska ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag.

Allmänna bestämmelser

§ 23

Sekreterare, ordförande eller ansvarig handläggare ska ombesörja rapportering av ersättning till Kommunledningsstabens kansli. Blanketten Rapportunderlag skall användas. Uppgifterna på blanketten skall fyllas i av den förtroendevalde själv. Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad och timersättning månadsvis i efterskott.

Skatteavdrag görs på utbetalade arvoden enligt gällande bestämmelser.

Attestansvarig undertecknar den tjänstgöringsrapport som tas fram av Kommunledningsstabens kansli.

Kommunala bolag

§ 24

För den som valts till ledamot i kommunal bolagsstyrelse finns särskilda regler. Huvudprincipen är dock att dessa skall jämställas med förtroendevalda inom kommunala organ.

Bestämmelserna i §§ 6-15 och §§ 17-23 gäller även ledamot och suppleant i kommunalt bolag.

Bolagsuppdrag inkluderas inte i uppdrag som kommunalråd/oppositionsråd, utan kompenseras separat i enlighet med bilaga 2. Särskilda samordningsbestämmelser finns dock i § 10.

För den som av bolagsstyrelse adjungerats till styrelsens sammanträden gäller samma regler för timarvode, förlorad arbetsinkomst och reseersättning som för övriga styrelseledamöter. Regeln omfattar inte adjungerade kommunala tjänstemän.

Arbetstagarrepresentanter i kommunala bolagsstyrelser omfattas inte av detta reglemente.

Övrigt

§ 25

Förtroendevald som önskar frånsäga sig årsarvode, skall skriftligt ansöka hos Kommunstyrelsen om detta. I ansökan skall motivering till frånsägandet bifogas. Kommunstyrelsen fattar därefter beslut i frågan.

§ 26

Översyn av arvoden ska ske årligen med hänsyn till förändring av arbetsområden, arbetsuppgifter och arbetsmängder.

§ 27

Kommunstyrelsen avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa bestämmelser. Dessa bestämmelser ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?