Drivmedelskort

Regler för drivmedelskort.

Antaget av Kommunstyrelsen den 10 februari 1997, § 20.
Senast reviderat av Kommunstyrelsen den 14 december 2009, § 366.

Allmänt

Dessa regler gäller drivmedelskort till kommunägda, leasade eller hyrda fordon.

Beslutsattestant ansöker skriftligt om drivmedelskort hos det oljebolag som denne bedömer som ekonomiskt mest förmånligt med hänsyn till pris, villkor, belägenhet etc. Normalt finns ramavtal med rabatter hos flera oljebolag. Vid osäkerhet se inköpsinfo eller kontakta inköp.

Kort

Drivmedelskort ska vara av den typ som enbart berättigar till inköp av drivmedel samt förbrukningsmaterial/tjänster för fordonets drift t.ex. oljor, glykol, glödlampor, tvätt. Av säkerhetsskäl bör kort med kod i första hand användas.

Endast ett fordon per kort. Fordonets registreringsnummer ska präglas på kortet.

Kort av typ "stationskort" som förvaras på bensinstationen ska inte förekomma.

Kortet förvaras på lämpligt, säkert ställe. Eventuell kod förvaras separat, skilt från kortet.

Tänk på att kortet är en värdehandling som ska förvaras och hanteras därefter.

Körjournal

Körjournal ska föras. Enskilda undantag för synnerliga skäl kan medges av arbetsledaren. Tankningar, inköp och andra åtgärder ska noteras i körjournalen.

Tankning

Tankning får ske endast i fordon med registreringsnummer som framgår av drivmedelskortet. All privat användning av kortet är självfallet förbjudet.

Den person som tankar ska skriva sitt namn väl läsligt på baksidan av bensinkvittot. Bensinkvittot lämnas till arbetsledaren.

Tankning ska noteras i körjournalen.

Om bensinkvitto inte erhållits ska detta anges i körjournalen.

Faktura/följesedel

Av fakturan ska framgå:

  • Vilken bil som tankats
  • Specifikation över vad som köpts. Det ska framgå i klartext vad som köpts - ej t.ex. enbart "Tillbehör".

Mottagningsattest

Om fakturan är tillräckligt specificerad enligt ovan behöver följesedel/kvitto inte bifogas fakturan. Följesedel bör dock sparas för eventuell framtida kontroll eller revision.

Mottagningsattestant får inte vara samma person som beslutsattestant.

Kontroller

Arbetsledare ska göra rimlighetskontroller mellan besinförbrukning och körsträcka enligt körjournal.

Kontrollen av kontokortsfakturor ska särskilt beaktas.

Förteckning över utställda drivmedelskort ska à jourhållas av varje enhet och sammanställas av verksamheterna.

Hjälpte informationen på sidan dig?