Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategi.

Antaget av Kommunfullmäktige den 23 april 2018, § 82.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juli 2022, § 133.

Kommunfullmäktige beslutar om den strategiska riktningen för kommunkoncernens näringslivsarbete. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer och näringslivslotsens aktivitetsplan utgör verkställighet.

Syfte

Strategin anger riktning för kommunkoncernens näringslivsarbete som ska präglas av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Mål

Ett hållbart, konkurrenskraftigt och diversifierat näringsliv.

Målen följs upp i strategisk plan, verksamhetsplan, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Näringslivet i kommunen

Tillverkningsindustrin utgör den största privata branschen med både stora och mindre företag. Hos de mindre verkstadsbolagen finns i nuläget goda tillväxtmöjligheter. En del av kommunens företag inom alla sektorer har 1 - 5 anställda och utgör basen för småföretagandet. Inom besöksnäringen bidrar både företag föreningsliv till besöksmålen med betoning på kultur, natur, evenemang och handel. På landsbygden finns de flesta branscher representerade exempelvis jordbruk, handel, transport, tillverkningsindustri, besöksnäring mm. Inom IT-branschen sker en förnyelse och fler företag startar och utvecklas vilket stärker diversiteten. Att stimulera entreprenörskap, innovationer och nyföretagande är angeläget framgent.

Utmaningar och trender för näringslivet

Ett hållbart näringsliv och global konkurrens skapar både möjligheter och utmaningar. Kompetensförsörjningsfrågor och behov av tekniska lösningar och innovationer utmanar. För att utveckla platsens attraktionskraft behövs en nära samverkan med näringslivet och föreningslivet.

Näringslivsstrategins prioriterade områden

Utifrån trender och utmaningar, regionala strategier och kommunens vision kommer näringslivsarbetet under perioden 2022 - 2025 att inriktas på fyra strategiområden:

1. Ett hållbart näringslivsklimat

Dialogen med näringslivet ska präglas av en vilja att tillsammans uppnå ett gott klimat baserat på tillit. Nära kontakter och samarbeten utgör utgångspunkten liksom en god främjande intern process.

Att främja entreprenörskap och innovation för ett framtida hållbart näringsliv prioriteras.

2. Attraktionskraft

Destinationsutveckling av stadens attraktioner och av hållbar natur- och kulturturism prioriteras och samverkan sker med medlemsorganisationer och genom olika utvecklingsprojekt.

3. Tillgång till kompetens

Det livslånga lärandet, behovet av att höja utbildningsnivåer och att matcha mot näringslivets behov är ett fokus i strategin. Samverkan med utbildningsaktörer och näringslivet kring kompetensförsörjning samt genom olika utvecklingsprojekt möter utmaningarna framåt.

4. Fysisk planering, hållbara transporter och infrastruktur

En god fysisk planering inriktas på att möta näringslivets behov av infrastruktur, mark, lokaler och bostäder. Interna effektiva processer vid förfrågningar och etableringar samt en nära dialog med näringslivsaktörer skapar förtroende och framgång i processerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?