Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanerna berättar om hur verksamheterna kommer att arbeta under planperioden.

Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för varje verksamhet och en återrapportering om hur man tänker gå till väga för att uppnå Kommunfullmäktiges uppdrag. I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. I verksamhetsplanen finns även drift- och investeringsbudget för planperioden.

Verksamhetsplaner

Hjälpte informationen på sidan dig?