Ersättning skadegörelse

Riktlinjer för ersättning vid skadegörelse i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Antaget av Kommunstyrelsen den 17 januari 2011, § 20.

Syfte och omfattning

Ett antal ändringar i skadeståndslagen trädde i kraft den 1 september 2010. Ändringarna innebär att skadeståndsansvaret skärps för föräldrar för vissa typer av skador som barnet orsakar genom brott. Syftet med lagändringarna är att tydliggöra föräldrarnas ansvar för sina barn och lagstiftarens förhoppning är att ungdomsbrottsligheten härigenom kommer att minska.

De nya reglerna i skadeståndslagen kompletterar det skadeståndsansvar som vårdnadshavare har till följd av bristande tillsyn. Innebörden av lagändringen är att en förälder som har vårdnaden om ett barn fortsättningsvis svarar för person- eller sakskada och skada genom kränkning som barnet vållar genom brott. Ansvaret förutsätter inte att föräldern varit vårdslös. Vårdnadshavarens ansvar är för varje skadehändelse begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet (år 2010 ca 8 500 kr). Står barnet under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen för dem gemensamt. I undantagsfall kan skadeståndsansvaret komma att jämkas om detta framstår som uppenbart oskäligt. Särskilt förordnade vårdnadshavare omfattas inte av det utvidgade skadeståndsansvaret.

Riktlinjerna i denna skrivelse gäller för barn och elever inskrivna i Arvika kommuns för-, grund- och gymnasieskolor och gäller vid skada som drabbar skolan ekonomiskt och uppkommer då barnet/eleven uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada.

Riktlinjerna gäller inte skada som uppkommit genom en ren olyckshändelse.

När en elev har gjort sig skyldig till skadegörelse på skolans egendom (byggnader eller utrustning) och det är känt och utrett, skall skolan yrka ersättning för faktiska kostnader.

Rapportering

Elevens vårdnadshavare ska underrättas om skadan samt att skolan kommer att kräva ersättning för skadan. Mentor ansvarar för rapporteringen.

Polisanmälan bör göras om skadegörelsen är grov eller skett vid upprepade tillfällen. Om eleven är under 15 år bör polisanmälan endast göras i undantagsfall. Anmälan till socialtjänst ska göras om en bedömning visar att det finns skäl att göra en sådan anmälan.

Ersättning

Vårdnadshavarna till en omyndig elev ska alltid kontaktas och eventuellt krav ska framställas till dem.

Ersättningskravet kan inte riktas till en viss grupp utan det måste vara utrett och säkerställt vem eller vilka som har vållat skadan, samt att skadan beror på avsiktligt eller vårdslöst handlande.

Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet, men ett barn ska inte behöva svara för sina handlingar i samma utsträckning som en vuxen. Skadeståndsbeloppet reduceras enligt nedan:

Förskolebarn 1-5 år: Ingen ersättning
Ålder 6-9 år: 30% av skadan betalas
Ålder 10-12 år: 50% av skadan betalas
Ålder 13-15 år: 75% av skadan betalas
Ålder 16-17 år: 90% av skadan betalas
Ålder 18 år och däröver: Hela skadan betalas

Hjälpte informationen på sidan dig?