Intern kontroll

Reglemente för intern kontroll.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 september 2009, § 211.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 40.

1 § Syfte

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag upprätthåller en tillfredsställande internkontroll, det vill säga att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

 • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
 • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner med mera.

Grunderna för internkontroll och riskhantering är att stärka och skapa en enhetlig god förvaltning och ledning i kommunkoncernen. Internkontroll ska vara en naturlig del i alla verksamheter och processer med funktionen att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls.

Uppföljning och rapportering ska utformas så att den underlättar för rapportmottagaren att ta del av brister och förbättringsområden, göra bedömningar om aktuell kvalitet och resursutnyttjande samt för att långsiktigt kunna bidra till att styra och utveckla verksamheten.

Organisation

2 § Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god internkontroll. I detta ligger ett ansvar för att en internkontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån Kommunstyrelsens behov av kontroll. Kommunstyrelsen formulerar även förvaltningsövergripande regler och anvisningar kring internkontroll.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppflöjningsrapporter utvärdera kommunkoncernens samlade system för internkontroll. Utvärderingen ska leda till att åtgärder vidtas för uppnå förbättringar i enlighet med fastställda mål och för att komma tillrätta med eventuella brister i kontrollsystemet.

3 § Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser för de helägda kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden och styrelsen ansvarar för att en organisation för internkontroll upprättas samt att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan samt avge en skriftlig uppföljningsrapport.

4 § Kommundirektör och VD för moderbolaget Arvika Stadshus AB

Kommundirektören, tillika VD för moderbolaget, svarar för att en god internkontroll inom förvaltningen och bolagskoncernen upprätthålls och tillämpas. Kommundirektören ansvarar även för att ett enhetligt och samordnat arbetssätt tillämpas i kommunkoncernen (inom både förvaltning och kommunens helägda bolag).

5 § Verksamhetshetschefer och verkställande direktörer

Verksamhetscheferna och de verkställande direktörerna ansvarar för att:

 • verksamheten har en god internkontroll och efterlever upprättade rutiner och regler
 • göra en risk- och väsentlighetsanalys och därefter upprätta en verksamhetsanpassad internkontrollplan.
 • det finns tydliga rutiner och anvisningar för den interna kontrollen
 • de anställda arbetar mot uppställda mål
 • rapportera till nämnd/bolagsstyrelse hur den interna kontrollen fungerar utifrån gällande internkontrollplan
 • redovisa resultatet av genomförda tillsyner och effekter av beslutade förbättringsåtgärder
 • brister i den interna kontrollen omedelbart rapporteras till kommundirektören

6 § Övriga anställda

Övriga anställa ska:

 • följa regler och anvisningar om internkontroll i sin arbetsutövning
 • omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmaste chef

Styrning och uppföljning av internkontroll
7 § Internkontrollplan

Nämnd/bolagsstyrelse ska varje år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. I planen ska ingå:

 • de kommunövergripande kontrollområden som fastställts enligt kommunstyrelsens internkontrollplan
 • vilka verksamhetsspecifika kontrollområden som ska följas upp
 • vilken kontrollmetod som tillämpas (t ex stickprov eller annan urvalsgrund)
 • vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 • när rapporteringen ska ske
 • verksamhetsanpassad riskbedömning

Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas/bolagsstyrelsernas planer med obligatoriska kontrollområden som gäller för samtliga verksamheter.

8 § Uppföljning av internkontrollplan och rapportskyldighet

Resultatet av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden/bolagsstyrelsen.

Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av nämnd/bolagsstyrelse och översändas till Kommunstyrelsen i samband med att nämnden/ bolagsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för föregående år.

Hjälpte informationen på sidan dig?