Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Händer målade i regnbågsfärger

Arvika kommun ska vara en kommun som är attraktiv för människor att leva, jobba och utvecklas i - en öppen kommun tillgänglig för alla.

I kommunen arbetar vi för att så många som möjligt av kommunens invånare ska kunna vara med i allt som sker, oavsett funktionshinder, etnisk bakgrund eller kön. Tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är viktiga frågor både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden.

Jämställdhet och mångfald

Arvika kommun eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Det mångkulturella är av stort värde för kommunens utveckling - medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar kommunen. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Varje skola i kommunen arbetar med grundläggande värderingar kring jämställdhet och mångfald utifrån sin framtagna "Plan mot kränkande behandling och trakasserier".

Tillgänglighet

God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig fram är en tillgänglighetsaspekt. God tillgänglighet handlar också om god belysning, en bra ljudmiljö, tillgång till information även för den som inte kan se eller läsa skriven text, möjlighet att med hjälp av olika hjälpmedel kunna kommunicera även om man saknar talförmåga och mycket annat.

I Arvika kommun arbetar vi kontinuerligt för att identifiera och undanröja hinder, bland annat genom skyddsronder och tillgänglighetsronder på offentliga platser samt planer för gång- och cykelvägar. Lokaler, byggnader, parker, gator, information och service ska utformas så att alla kan ta del av dem. Insatser och anpassningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning, gynnar alla kommuninvånare och besökare.

Hjälpte informationen på sidan dig?