Inventarieredovisning

Riktlinjer för inventarieredovisning.

Antaget av Kommunstyrelsen den 10 juni 1996, § 101.
Senast reviderat av Kommunstyrelsen den 14 december 2009, § 366.

§ 1

Respektive verksamhet ansvarar för upprättande och à jourföring av inventarieförteckning.

§ 2

Förteckningen bör upprättas med hjälp av ADB-stöd. Mall upprättas av ekonomifunktionen och finns tillgänglig i det gemensamma datanätet.

§ 3

Förteckningen ska omfatta inventarier som är stöldbegärliga eller tar så lång tid att återanskaffa att verksamheten blir lidande.

En bedömning bör ske utifrån livslängd, värde, sårbarhet samt tillgänglighet.

§ 4

Förteckningen ska à jourhållas under året och inventeringar ska ske vid varje årsskifte. Styrkta inventarieförteckningar ska upprättas utifrån utförd inventering och arkiveras enligt arkivplan.

§ 5

Förteckningen ska ange placering, fabrikat, tillverkningsnummer, pris och anskaffningsår. I övrigt kan anges andra uppgifter verksamheten bedömer vara av värde.

§ 6

Märkning av inventarierna ska ske på lämpligt sätt och ange kommunnummer samt annan kod eller beteckning för att kunna identifiera föremålet. Kommunens ansvarige för riskhantering ansvarar för att lämpliga märksystem tillhandahålls.

Hjälpte informationen på sidan dig?