Personuppgifter

I avsnittet hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Om du har frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta kommunens samordnare för dataskydd eller vårt dataskyddsombud.

I "Kommunens register" med undersidor, finns mer specifik information om de databehandlingar som Arvika kommun och dess bolag gör.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är varje nämnd eller styrelse, inkluderat bolagsstyrelserna, som har ansvar för hur personuppgifter behandlas inom respektive ansvarsområde.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Från dig:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt; när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster, fyller i ett formulär på vår webbplats eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer med mera.
 • Finansiell information - din inkomst.

Från tredje part:

Ibland kompletterar vi de uppgifter du ger med information från tredje part. Detta kan till exempel vara adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt uppgifter om dig, uppgifter från andra myndigheter eller uppgifter från upplysningsföretag.

Laglig grund för behandling av personuppgifter?

Vi behandlar bara dina personuppgifter om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan lagstiftning. Följande lagliga grunder stödjer sig kommunen på för att behandla dina personuppgifter:

 • Myndighetsutövning (exempelvis bygglov eller ekonomiskt bistånd)
 • Avtalssituation (exempelvis anställningsavtal, avtal med kund)
 • Rättslig förpliktelse (exempelvis bokföringsskyldighet, offentlighet- och sekretesslagstiftning)
 • Allmänt intresse (exempelvis forskning, statistik, arkiv)
 • Intresseavvägning (exempelvis kameraövervakning)
 • Samtycke (exempelvis vid publicering av personuppgifter på webb och sociala medier).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Arvika kommun. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Arvika kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Vi kan även komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Då använder du blanketten "Begäran om registerutdrag" som du kan hämta från webbplatsen. Du kan också hämta blanketten i stadshusets Kundtjänst.

Utlämnande av dina uppgifter sker antingen i Kundtjänst, där du visar legitimation eller genom rekommenderat brev till folkbokföringsadressen.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad.

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller när det finns ett lagstadgat krav på lagring (som exempelvis bokföringsregler) eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas (till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder).

Överklaga

I vissa fall, när du som registrerad vill nyttja dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kommer vi inte att ha möjlighet att tillmötesgå din begäran. Vi kommer då att avslå din begäran. Detta beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Mer information om hur ett sådant förvaltningsbesvär går till finns på webbplatsen.

Klagomål?

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas, så kontaktar du Arvika kommuns dataskyddsombud eller samordnaren för dataskydd.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Arvika kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Hjälpte informationen på sidan dig?