Sponsringspolicy

Sponsringspolicy för Arvika kommun och Arvika kommunkoncern.

Antaget av Kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 259.

Policyns syfte är att skapa en kommun- och bolagsgemensam syn på vilka föreningar som kan vara sponsorsberättigade, samt ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor.

Policyn gäller Arvika kommuns förvaltning och bolag inom Arvika kommunkoncern och omfattar:

  • Samverkansavtal – sponsring till föreningar
  • Exponering – köp av exponering

Samverkansavtal – sponsring till föreningar

Arvika kommun ger i huvudsak stöd till föreningar via föreningsbidrag (regler och riktlinjer för föreningsstöd finns på www.arvika.se) och tillväxtskapande åtgärder. Endast i undantagsfall tillämpas sponsring av föreningar och det sker då i form av elitsponsring, där belopp bedöms från fall till fall. Kommunen kan också efter ansökan stödja evenemang som bidrar till besöksnäringen. Prövning sker utifrån ansökan och storlek på evenemang.

Bolagens sponsring sker endast till lokalt förankrade föreningar med syfte att marknadsföra någon av dess bolag. Detta anges i samverkansavtal där avtalstid och krav på motprestation tydliggörs, exempelvis ambassadörskap och exponering.

Bedömningsgrunder

Kommunen och dess bolag vill bidra till ett rikt föreningsliv i Arvika, där både idrottsföreningar och andra föreningar/kulturutövare kan söka stöd för sin verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att jobba för jämställdhet och jämlikhet samt att främja mångfald och integration. När föreningar ansöker om sponsring är det en fördel om föreningen också kan visa att även de jobbar mot ovanstående mål.

  • I ansökan ska målet för sponsringen klart framgå.
  • Sponsring till barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat.
  • Belopp för bolagens sponsring baseras på en samlad bedömning av bland annat uppfyllande av bedömningsgrunder och motprestationer. Beslut om belopp fattas av respektive verksamhet och utsedd person i kommunens bolag.
  • Sponsring kan förutom med pengar ske i form av tillhandahållande av arbetsinsatser och/eller material/utrustning. All sponsring ska dock värderas i kronor, så att det tydligt framgår vad som satsas. Detta gäller även eventuell reducering av hyra och extern marknadsföring samt personella insatser och direkt ekonomiskt stöd.

Ansökan från föreningar ska förutom själva sponsringsansökan innehålla föreningens alkohol- och drogpolicy, i de fall föreningen har barn- och ungdomsverksamhet, samt plan för jämställdhet/jämlikhet och mångfald. Dessutom ska antal medlemmar redovisas uppdelat på barn/ungdom samt seniorverksamhet. I de fall föreningen har verksamhet uppdelad på dam/flickor respektive herr/pojkar, anges också könsfördelning för dessa.

  • Efter erhållen sponsring emotser kommunen/bolaget en redovisning kring vad pengarna haft för användningsområde.

Har dessa använts till integration- och/eller jämställdhetsarbete, är detta en positiv faktor som vägs in vid eventuell fortsatt ansökan om sponsring.

Exponering/Motprestation

All sponsring ska innebära att sponsrad förening exponerar sponsrande verksamhet väl synligt. Föreningens eventuella motprestationer - utöver exponering - regleras i ett separat avtal mellan kommun/bolag och förening. Sponsrande verksamhet inom kommunen och kommunkoncern kan komma att använda sin sponsring av andra till egen reklam. Om så är fallet kommer berörda att kontaktas och detta skrivs in i kontraktet.

Beslut om sponsring

Arvika kommun och dess bolag fattar beslut om sponsring var för sig, utifrån de bedömningsgrunder som anges i detta dokument. Varje år görs en koncernsammanställning av sponsringsbelopp och sponsrade verksamheter.

Kommunkoncernens bolag kan ha tidsatta perioder under året då ansökan om sponsring tas emot. Dessa aviseras i så fall på respektive webbplats, där det också framgår vem som besvarar frågor om eventuell sponsring.

Nationell sponsring

Sponsring av nationell verksamhet är sällan aktuellt för Arvika kommun och Arvika kommunkoncern. Vi satsar på det lokala och undantag kan göras om nationell sponsring kan anses ha en lokal positiv påverkan.

Annonsering och kataloger

I de fall organisationer söker stöd för att, mot annonsplats kunna finansiera trycksaker, sker bedömning från fall till fall, men övergripande gäller, liksom för nationell sponsring att utfallet av stödet kan anses ge en lokal positiv påverkan.

Villkor

Om en förening agerar på ett sätt som strider mot principerna för ett öppet och demokratiskt samhälle eller ägnar sig åt någon form av diskriminering har Arvika kommun och dess bolag rätt att säga upp samverkansavtalet med omedelbar verkan.

Om föreningen inte betalar lagstadgade skatter eller på annat sätt inte uppfyller sina åtaganden enligt gällande lagstiftning äger Arvika kommun och dess bolag rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Hjälpte informationen på sidan dig?