Kvalitetsstrategi

Strategi för kommunkoncernens kvalitetsarbete.

Antagen av Kommunfullmäktige den 26 juni 2023, § 119.

Bakgrund

Omvärldens allt snabbare förändringar drivs på genom digital transformation, teknikutveckling, samt samhällskriser inom områden som klimat och miljö, energi, ekonomi och säkerhets- och krigshot. Att säkerställa kommunens välfärdstjänster i relation till denna omvärld ställer stora krav på anpassningar av organisationen och på anställdas förställningar och beteenden.

2022 genomfördes utvärderingen Kommunkompassen i Arvika kommun. Resultatet visade att kommunen präglas av ordning och reda, där saker och ting är på plats, system och rutiner är väl kända och där fokus på ekonomistyrning och att ha en budget i balans är tydligt och känt i organisationen. Kommunens struktur på planer och policys kännetecknas av ordning och kan liknas vid en stor kommun.

Utvärderingen pekar dessutom på att arbetet med den kommunövergripande verksamhetsutvecklingen bör tydliggöras, särskilt med avseende på uppföljningar och tolkningar av resultat och systematiken i kvalitetsarbetet.

Arvika kommun har sedan många år en väl inarbetad modell för styrning och ledning av ekonomi och verksamhet, där kommunfullmäktige fastställer mål och budget i den strategiska planen, som sedan konkretiseras i respektive verksamhets verksamhetsplaner. Uppföljning av ekonomi- och verksamhetsmål sker i kommunstyrelsen varje månad med fördjupad uppföljning i april och med delårsbokslut i augusti. Ett mer utvecklat övergripande kvalitetsarbete förbättrar styrningsmodellen och ger bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att möta omvärldens utmaningar.

Syfte

Syftet med Arvika kommuns kvalitetsstrategi är att skapa och utveckla en övergripande struktur och arbetskultur gällande förbättrings- och utvecklingsarbete; vilket sker genom tydliggörande av mål, prioritering av metoder och verktyg, samt en handbok som stöd i det vardagliga kvalitetsarbetet.

Mål

Det kommunövergripande kvalitetsarbetet syftar till att sträva mot uppfyllande av följande mål:

1. Aktiviteter för förbättringar utgår från invånares3 behov, nytta och förväntningar.

2. Arbetet med kvalitet sker systematisk, transparent och utvecklar processer som har värde för invånarna.

3. Kvalitetsarbetet syftar till att utveckla en arbetskultur som präglas av lärande, innovation och involvering av medarbetare.

4. I arbetet beaktas social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i relation till kommunvisionens innehåll.

Kvalitet och utgångspunkter för det kommungemensamma arbetet

Med god kvalitet menas i vilken utsträckning kommunens verksamheter lever upp till invånares behov, följer lagar och styrdokument, grad av resurseffektivitet, samt uppfyllelse av kommunfullmäktiges uppsatta mål.

I arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet på en kommunövergripande nivå används följande punkter som utgångspunkt i det vardagliga arbetet i verksamheterna:

  • Kvalitetsarbetet sker systematiskt med fokus på uppföljning, lärande och delande av goda exempel mellan verksamheter.

Verksamheterna etablerar och utvecklar kvalitetsarbetet gällande metodik och genomförande utifrån lokala förutsättningar. Arbetet sker med transparens vilket gör det möjligt för andra verksamheter, samt invånare att ta del av. Goda exempel, och aktiviteter som ger bra underlag för lärande, delas mellan verksamheter i kommunövergripande forum som Ledarforum, kommunkoncernens kvalitetsgrupp och kvalitetsdagar.

  • Kommunens vision, strategiska plan och översiktsplan.

Som en kommunalt övergripande och sammanhållande vägvisare och riktning utgår verksamheternas kvalitetsarbete från kommunens vision där beteenden och värden förtydligas, från den strategiska planen där kommunfullmäktiges mål och budget anger ramar och riktning och från översiktsplanen som anger övergripande riktningar för kommunens utvecklig in i framtiden.

  • Utvecklande ledarskap och medarbetarskap, samt en utvecklingsinriktad arbetskultur.

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete bygger på vikten av att medarbetare och ledare har ett lärande förhållningssätt. Skapas det som vanor i arbetsvardagen utvecklas en arbetskultur som underlättar och förbättrar verksamheter. Viktigt för att lyckas är det ledarskap som skapas tillsammans med medarbetarskapet och de förutsättningar som råder. Tillsammans påverkar detta arbetsmiljön som präglar verksamheten.

  • Kommunkompassen.

SKR:s utvärderingsverktyg används regelbundet som grund för framtagande av kommunövergripande prioriterade utvecklingsområden. Utifrån detta skapas aktivitetsplaner.

  • Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

KKiK används som underlag i kvalitetsarbetet där nyckeltal i jämförelse med andra kommuner ligger som grund för analys och framtagande av utvecklingsområden i verksamheterna.

  • Användardriven verksamhetsutveckling.

Metoder och verktyg som tydliggör invånarnas behov och förväntningar används tillsammans med verksamheters resultat som utgångspunkt i arbetet med att ta fram och prioritera utvecklingsområden.

  • Digitaliseringsstrategin.

För att möta utmaningar gällande kompetensförsörjning, invånares behov och en komplex verklighet krävs innovation och nya lösningar i verksamheterna. Den digitala transformationen som pågår med hög hastighet tydliggör vikten av att den kommunala digitaliseringsstrategin används som grund i utvecklingsarbetet.

  • Kvalitetsarbetet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I det pågående förbättringsarbetet utgår aktiviteter från erfarenheter som är prövade, samt framtagna och diskuterade i arbetsgrupper, tillsammans med vetenskapliga studier och forskningsaktioner.

Uppföljning

Uppföljningar och utvärderingar av målen samt arbetet som beskrivs i kvalitetsstrategin sker integrerat med kommunens arbete med strategisk plan och verksamhetsplaner.

Hjälpte informationen på sidan dig?