Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicy.

Antaget av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, § 13.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022, § 107.

1. Inledning

Denna upphandlingspolicy gäller för Arvika kommunkoncern. Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) reglerar hur upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska genomföras. Annan lagstiftning kan också påverka kommunens upphandlingar och inköp. All personal med ansvar för inköp och upphandlingar ska känna till och följa upphandlingspolicyn.

2. Affärsmässighet

Inköp och upphandling inom kommunen ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning, där målet är bästa möjliga totalekonomi, god miljö och långsiktig hållbar utveckling. Hänsyn ska därför tas till samtliga kostnader som är förenliga med upphandlingen/inköpet.

Upphandling ska ske i konkurrens samt präglas av affärsmässighet och objektivitet på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling.

Kommunen ska i sina upphandlingar ställa relevanta krav på funktion, kvalitet och miljö, vara tydlig, behandla alla anbudsgivare lika samt göra upphandlingarna kända på marknaden. De grundläggande upphandlingsprinciperna ska följas.

Det är viktigt att utforma upphandlingsdokumentet på ett sådant sätt att även små och medelstora företag har möjlighet att konkurrera om kommunens uppdrag när så är möjligt.

3. Affärsetik

Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande hänsyn, men även i övrigt ett etiskt agerande. Företrädare för kommunen ska uppträda på ett professionellt och etiskt korrekt sätt.

4. Hållbarhet

Vid all anskaffning ska miljöhänsyn samt social- och arbetsrättslig hänsyn beaktas om upphandlingsföremålet motiverar det. Upphandlingsmyndighetens råd och anvisningar för hållbarhet ska nyttjas då kontrollmöjligheter och/eller marknadens utbud så medger.

5. Upphandlingssamverkan

Kommunen ska arbeta för att främja samordnad upphandling när så är möjligt och ekonomiskt mer fördelaktigt.

Kommunen ska samverka med leverantörer och näringslivsorganisationer och vara öppen för deras synpunkter angående kommunens upphandlingar.

6. Ansvarsfördelning

6.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer upphandlingspolicy för Arvika kommunkoncern.

6.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för tillämpningen av policyn genom att fastställa riktlinjer för upphandling.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande uppföljning och utvärdering av upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling.

Hjälpte informationen på sidan dig?