Markanvisning

Riktlinjer för markanvisning.

Antaget av Kommunfullmäktige den 24 juni 2019, § 144.

Bakgrund och syfte

Alla kommuner som avser att göra markanvisningar ska ha upprättade och antagna riktlinjer
för detta enligt lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899).

Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) gör följande definition
av begreppet markanvisning:

”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggande.”

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för upplåtelser eller
överlåtelser av mark för bebyggande, principer för markprissättning samt
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar.

Riktlinjerna är övergripande och vägledande och ska fungera lika bra i olika sorter av
markanvisningar. Arvika kommun har därmed valt att särskilja på riktlinjer för markanvisning
när det gäller mark för bostäder och mark för verksamheter.

Syftet med kommunens riktlinjer för markanvisning är att tydliggöra grunderna för hur
kommunen anvisar mark. Tillsammans med kommunens styrdokument ska riktlinjerna sträva
efter att uppfylla de mål och visioner som finns.

Riktlinjer för markanvisning ska skapa transparens och ökad tydlighet i byggprocessens
inledande skede, i de fall kommunägd mark ska säljas eller upplåtas för att byggnation ska
komma till stånd. Det ska vara tydligt för alla potentiella intressenter vad de kan förvänta sig
av kommunen vad gäller handläggning och beslut om markanvisning.

Arvika – en attraktivare kommun

Genom Arvika kommuns vision vill vi arbeta för att bli en attraktivare kommun. Visionen
bygger på strategiska mål och strategier i fem olika områden.

 • Invånare och kunder
 • Medarbetare
 • Tillväxt och utveckling
 • Miljö och klimat
 • Ekonomi

Det finns olika styrdokument för kommunens vision och dessa ska tas hänsyn till vid
utvecklingen av bebyggelse. De politiskt antagna styrdokument som framförallt berör just
markanvisning är kommunens Strategisk plan och Översiktsplan.

Den strategiska planen utgör basen för kommunens verksamhetsplanering.

Översiktplanen omfattar hela kommunen och har till syfte att visa kommunens övergripande,
långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av marken och vattnet. Översiktsplanen skapar riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas samt vad kommunens
medborgare kan förvänta sig i framtiden vad gäller den fysiska planeringen.

De regler, policys eller riktlinjer som kommunen eller dess utskott och nämnder fastställer
eller kommer fastställa och som gäller vid tidpunkten för markanvisningen ska följas.
Däremot får kommunen inte påtvinga en intressent tekniska krav, så kallade kommunala
särkrav, som strider mot bestämmelserna i 4 kap. 12 och 16 §§, Plan- och bygglag (2010:900).

Bestämmelsen finns att utläsa i 8 kap. 4a §, Plan- och bygglag (2010:900).

”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan.”

Med utrycket egna krav avses bland annat krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper som
går längre än vad som följer av de förskrifter som meddelats med stöd av 16 kap 2 § Plan- och
bygglag (2010:900). Som ett exempel så innebär det att en kommun inte kan ställa krav på att
en byggnad ska ha en lägre energianvändning än den som anges i Boverkets byggregler (BFS
2011:6).

Däremot kan en kommun bestämma om utformningskrav för olika byggnadsverk. Som att
byggnader ska ha en arkitektonisk utformning, viss höjd eller ett visst fasad- eller takmaterial.
Sådant kan regleras i detaljplaner, bygglov eller andra former av avtal.

Anvisning och avtal

En intressent kan vara en byggherre, exploatör, näringsidkare eller privatperson som önskar
förvärva mark från kommunen.

En anvisning av mark ger intressenten ensamrätt, att enligt givna villkor och under en
begränsad tid förhandla med kommunen om förutsättningarna för en överlåtelse eller
upplåtelse av ett givet markområde. Anvisning av mark sker normalt i tre steg,
markanvisningsavtal, genomförandeavtal och överlåtelseavtal.

Ett markanvisningsavtal är en skriftlig bekräftelse på kommunens beslut av tilldelning för ett
visst markområde. Avtalet är också ett bevis på att intressenten godkänner de givna villkor
som gäller för anvisningen av marken. Markanvisningsavtalet ger också intressenten en
trygghet att med ensamrätt förhandla med kommunen om genomförande av ny bebyggelse.
Ett markanvisningsavtal är tidsbegränsat till högst två år (anvisningstid).

Ett genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och intressenten inför genomförandet av
exploateringen. Avtalet reglerar i detalj kommunens och intressentens rättigheter och
skyldigheter angående markupplåtelsen och genomförandet av exploateringen. Avtalet ska
tecknas innan utgången av anvisningstiden (högst två år). Ett genomförandeavtal ska mynna
ut i ett överlåtelseavtal.

Ett överlåtelseavtal tecknas mellan kommunen och intressenten när samtliga krav är uppfyllda
i genomförandeavtalet, bygglov har beviljats och startbesked har getts. Avtalet reglerar hur
överlåtelsen av marken genomförs.

Tid för anvisning

Utgångsläget är att du som intressent ska få information om en markanvisning kan ges inom
tre månader. Tiden räknas från det att anbudstiden för annonserad markanvisning gått ut
alternativt från att ansökan inkommit till kommunens Samhällsbyggnadsavdelning, om det
avser en icke annonserad markanvisning.

Tiden räknas från det att en komplett intresseanmälan lämnats in. Handläggningstiden kan
variera och beror mycket på kvalitén på det material som skickas in till kommunen.
Kommunen strävar efter att lämna besked så snart det är möjligt.

Ansvarsfördelningen vid markanvisning

Beslut om en markanvisning, genomförande och överlåtelse av mark tas av
Kommunledningsutskottet.

Nedan följer en ansvarsfördelning över vem som äger markanvisningsprocessen vid varje
enskilt tillfälle samt även ett exempel på händelseförlopp. I nedanstående är även
detaljplaneprocessen inskriven. Finns det redan en detaljplan för området som ska anvisas är
inte de stegen aktuella.

Framtagande av detaljplan

Om det vid en markanvisning behöver tas fram en detaljplan ska intressenten och kommunen
teckna ett planarbetsavtal. Avtalet reglerar hur planarbetet ska genomföras. I en
detaljplaneprocess tas en planbeskrivning fram. Den ska innehålla information om
kommunens avsikter att ingå exploaterings- eller markanvisningsavtal. Kommunen ska
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen genomförs med
sådana avtal.

Detaljplanen kommer att tas fram under ett nära sammarbete mellan kommunen och
intressenten.

Kriterier vid markanvisning

Vid en markanvisning kan kommunen ange dels skall-krav men även använda sig av
utvärderingskriterier och poängsättning/viktning. För att ett anbud ska utvärderas måste skallkraven uppfyllas.

Utvärderingen av inkomna förslag görs av en, av kommunen utsedd, jurygrupp. Vid behov
kan även intressenten erbjudas en muntlig presentation av förslaget.
Nedan följer exempel på kriterier i en markanvisning. Dessa kan komma att specificeras och
kompletteras beroende på projekt och område.

Materialval och färgsättning

Kommunen har en antagen träbyggnadsstrategi och ser positivt på byggnation i olika hållbara
material som skapar en blandad stadsbebyggelse.

Utformning, gestaltning och arkitektur

Kommunen anser att utformning och gestaltning av stadsbebyggelsen är viktig. Arvika har
många byggnader med genomtänkt och vacker gestaltning och värnar därmed om en
stadsbebyggelse i harmoni med befintlig stad. Idéer kring arkitektur och utformning kan vara
aspekter som viktas i en markanvisning.

Upplåtelseformer

Kommunen ser positivt på en mångfalt i boendet. Variation av olika upplåtelseformer kan ses
som positivt i en markanvisning.

Boendekostnad

Kommunen ser mycket positivt på att skapa stadsbebyggelse som många har möjlighet att
ekonomiskt efterfråga. Intressenter som bygger bostäder av god kvalité och till rimliga
boendekostnader kan gynnas i en markanvisning.

Markpris

Kommunen kan vid lämnat markpris vikta detta enskilt eller gemensamt med andra kriterier.
Konkurrens och mångfald på marknaden
Kommunen ska verka i val av intressent för en mångfald i stadsbebyggelsen. Ingen
monopolliknande situation ska uppstå och både små och stora företag ska ges möjlighet till
markanvisning.

Organisation och genomförande

Kommunen vill möjliggöra för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Intressenten kan
därför ges en fördel om denne kan bidra till arbetstillfällen under byggnationstiden. Exempel
på arbetstillfällen kan vara praktikplatser/lärlingsplatser eller visstidsanställningar.

Miljöhänsyn

Byggnation som främjar miljön kan viktas i en markanvisning. Val av hållbara material som
tar hänsyn till miljön är positivt.

Klimat

Kommunen vill hjälpa våra medborgare att vara klimatsmarta. En idé som underlättar för
Arvikaborna att tänka klimatsmart i sitt boende ses som en positiv aspekt.

Byggnation med blandade funktioner

Kommunen vill möjliggöra till en blandad bebyggelse med olika funktioner i sitt
stadsbyggande. En stadsbebyggelse med blandade funktioner så som bostäder, verksamheter
och service kan viktas i en markanvisning.

Markanvisning för bostäder

Arvika kommuns mål är att möjliggöra för nya attraktiva bostäder. Kommunen vill erbjuda
attraktiva boendemiljöer. Markanvisningarna ska syfta till ett långsiktigt bostadsutbyggande.

Kommunen beslutar i varje enskilt fall om hur en markanvisning ska genomföras. En
markanvisning gällande bostäder kan ske som en direktanvisning, genom ett anbudsförfarande
eller som en anbudstävling. Försäljningar som rör småhustomter sköts separat genom
kommunens tomtkö och omfattas inte av riktlinjerna för markanvisning.

Kommunen har alltid rätt att förkasta inkomna anbud.

Direktanvisning

Direktanvisningar kan ges där det inte uppfattas föreligga något behov av ett
jämförelseförfarande (anbudsförfarande) och/eller där det finns särskilda motiv till att välja en
viss intressent. Ett exempel kan vara där en intressent självmant har hittat och skissat på ett
område som kommunen ser som ett lämpligt förslag eller där intressenten valt att bygga i ett
för kommunen attraktivt material, t.ex. trä.

Direktanvisning kan också bli aktuellt för mark som tidigare varit aktuell för
anbudsförfarande eller anbudstävling men där inget markanvisningsavtal kunnat skrivas.

Efter inlämnat förslag tar kommunen ställning till materialet och genomför därefter, om
kommunen finner förslaget intressant, en markanvisning med upprättande av
markanvisningsavtal.

Vid en direktanvisning kommer vissa krav ställas på intressent för att säkerställa
genomförandet. Villkor kommer ställas vad gäller tid för byggnation, tid för genomförandet
och kostnadsfördelning för genomförandet av en eventuell detaljplan. Villkoren måste
uppfyllas för att det ska bli fråga om en marköverlåtelse.

Anbudsförfarande

Anbudsförfrågningar sker vanligtvis vid redan detaljplanelagd mark och sammanställs och
presenteras på kommunens webbplats för varje givet område. Information om nya
anbudsförfrågningar skickas också ut till, för kommunen kända intressenter. På webbplatsen
finns information om området och villkor för markanvisningen.

Intressenter får lämna in anbud enligt givna villkor och inom givna tidsramar. Kommunen
utvärderar därefter inkomna anbud och gör med utgångspunkt i gällande styrdokument ett val
av intressent. Därefter bekräftar man genomförandet av markanvisningen genom att teckna ett
markanvisningsavtal med vald intressent/intressenter.

Anbudstävling

Kommunen kan vid speciella fall genomföra markanvisning genom en anbudstävling där
aktuellt markområde kräver/önskas en viss gestaltning. En anbudstävling kan också
genomföras där markområdet anses vara extra attraktivt.

Intressenter får i en anbudstävling lämna in mer detaljerat material än vid ett
anbudsförfarande och här behöver inte markområdet vara detaljplanelagt då gestaltning och
val av arkitektur på området kan ses som en del av tävlingen.

Anbudstävlingar sammanställs och presenteras på kommunens webbplats för varje givet
område. Information om nya anbudsförfrågningar skickas också ut till, för kommunen kända
intressenter. På webbplatsen finns information om området och villkor för markanvisningen.

Kommunens jurygrupp gör ett första urval av inkomna förslag och därefter ges intressenterna
möjlighet till att ytterligare specificera förslaget. Efter utvärdering genomför kommunens
jurygrupp ett sista val om det/de bästa förslagen för aktuell markanvisning. Markanvisningsavtal skrivs med intressenten/intressenterna.

Markanvisning för verksamheter

Arvika kommun vill erbjuda attraktiva tomter för verksamheter inom hela kommunen. Med
verksamheter avses normalt industri, handel eller kontor.

Kommunen överlåter i huvudsak idag verksamhetstomter från den markreserv som finns i
redan detaljplanelagda och utbyggda områden för verksamheter. En intressent får då anmäla
ett intresse till kommunen om att förvärva ett specifikt område. En reservation görs då för en
rimlig tid för önskad tomt. Intresseanmälan tas upp till diskussion och därefter tas beslut i
Kommunledningsutskottet och marken överlåts till intressent genom ett marköverlåtelseavtal.
Vid dessa marköverlåtelser tecknas inget markanvisningsavtal.

Kommunen beslutar i varje enskilt fall om hur en markanvisning ska genomföras. En
markanvisning gällande verksamheter kan ske som en direktanvisning eller genom ett
anbudsförfarande.

Kommunen har alltid rätt att förkasta inkomna anbud.

Direktanvisning

Vid önskemål om mark för verksamheter som idag inte är planlagda och/eller utbyggda,
initieras en diskussion gällande markanvisning. I de fall där intressent inkommit med unik idé
eller som i stor utsträckning har en sådan verksamhet som önskas inom ett visst område, sker
markanvisningen genom direktanvisning.

Vid en direktanvisning kommer vissa krav ställas på intressent för att säkerställa
genomförandet. Villkor kommer ställas vad gäller tid för byggnation, tid för genomförandet
och kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen. Villkoren måste uppfyllas för att
det ska bli fråga om en marköverlåtelse.

Anbudsförfarande

Där kommunen själv ser möjligheter till en lämplig utbyggnad av staden kommer en
anbudsförfrågan sammanställas och presenteras på kommunens webbplats. Information om
nya anbudsförfrågningar skickas också ut till, för kommunen kända intressenter. Intressenter
får därefter lämna in anbud innehållandes förslag och idéer inom givna ramar och inom
angiven tid. Kommunen genomför därefter en utvärdering av inkomna anbud med hänsyn
taget till gällande styrdokument och utser en eller flera intressenter att gå vidare med.

Allmänna villkor vid markanvisning

 • Ett markanvisningsavtal är tidsbegränsat till högst två år (anvisningstid) från det att
  Kommunledningsutskottet beslutat om markanvisningen, men kan variera. Om ett
  slutligt avtal inte går att genomföra inom perioden får kommunen fritt avtala om en ny
  markanvisning med ny intressent. Möjlighet till förlängning finns om intressenten
  aktivt driver projektet och förseningen inte beror på försummelse från denne. En
  skälig orsak till en förlängning är när detaljplanearbetet drar ut på tiden, men
  förseningen inte beror på försummelse från intressenten.
 • En markanvisning kan återtas under den avtalade anvisningstiden om det uppenbart
  framgår att intressenten inte avser eller kan genomföra projektet enligt de givna regler
  som gavs i markansvisningsavtalet. En återtagen markanvisning enligt dessa kriterier
  ger inte intressenten rätt till ersättning för dess nedlagda kostnader eller rätt till
  anvisning av ny mark.
 • Om det under den avtalade anvisningstiden framgår att projektet enligt
  markanvisningsavtalet inte är genomförbart ska kommunen och intressenten bära sina
  egna nedlagda kostnader för projektet om inte annat avtalats. Intressenten får inte en
  ny markanvisning som kompensation för ej genomförbart projekt.
 • Om markanvisningen sägs upp av intressent, upphör på grund av att projektet inte är
  genomförbart eller sägs upp av kommunen med hänsyn till att intressent inte avser
  eller kan genomföra projektet ska intressenten återställa markområdet till ursprungligt
  skick. Ursprungligt skick är fastställt vid tidpunkten för tecknandet av
  markanvisningsavtalet.
 • Det är intressentens ansvar att innan tecknandet av markanvisningsavtal förvissa sig
  om områdets beskaffenhet och läge så att intressenten är fullt medveten om de
  förhållanden som kan inverka på exploateringens genomförande och kostnader både
  under anvisningstiden och i efterföljande projekterings/genomförandefas.
 • Kommunen säljer eller anvisar ingen mark för spekulativa syften.
 • En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta
  gäller även överlåtelse till närstående, i form av företag eller privatperson. En
  överlåtelse av en markanvisning beslutas av Kommunledningsutskottet.
 • Vid tilldelning av markanvisning tas hänsyn till intressentens ekonomiska stabilitet,
  kompetens och långsiktiga intresse att genomföra projektet. Hänsyn tas även till hur
  tidigare markanvisningar genomförts.
 • Kommunen strävar efter mångfald i tilldelningen av markanvisningar och ska ta
  hänsyn vid tilldelningen så ingen monopolliknande situation uppstår. Vid anbudstävling ska däremot bästa bidrag vinna och anvisas markområdet.
 • En tecknad markanvisning innebär att intressenten under anvisningstiden fritt får
  genomföra och bekosta de nödvändiga undersökningar som behövs för projektets
  fullbordan. Dock tillåts ingen form av markarbeten eller utfyllnad. Intressenten ska
  återställa markområdet till ursprungligt skick efter eventuella undersökningar om
  intressenten väljer att inte fullborda markanvisningen. Ursprungligt skick är fastställt
  vid tidpunkten för tecknandet av markanvisningsavtalet.
 • De regler, policys eller riktlinjer som kommunen eller dess utskott och nämnder
  fastställer eller kommer fastställa och som gäller vid tidpunkten för markanvisningen
  ska följas.
 • Vid tecknandet av ett markanvisningsavtal ska en markanvisningsavgift betalas för att
  täcka kommunens kostnader för markanvisning. Avgiften ska erläggas kvartalsvis
  fram till tillträdesdagen för den framtida marköverlåtelsen.
 • När intressenten uppfyller kraven i markanvisningsavtal och genomförandeavtal,
  bygglov beviljats och startbesked har getts överlåts markområdet och intressenten kan
  söka lagfart på fastigheten.
 • I överlåtelseavtalet kan krav ställas på att byggnation ska utföras inom en viss angiven
  tid. Utförs inte byggnationen enligt överlåtelseavtalet kan kommunen utge ett vite till
  intressenten. Vitesbeloppet anpassas till förutsättningarna i varje enskilt fall och skrivs
  in i genomförandeavtalet. Vitesbeloppet ska vara så högt att det motverkar ett
  avtalsbrott från intressentens sida.

Säkerställande av genomförande och uppföljning av projektet

För att säkerställa genomförandet av projektet ingår även krav på genomförandet i
överlåtelseavtalet. Kommunen kräver bland annat att byggnation ska vara genomförd och
slutbesked ska ha getts för sitt ändamål inom två år från tillträdesdagen. Om byggnation inte
genomförs under avtalad tid kan kommunen därmed utge ett vite i enlighet med
överlåtelseavtalet. Om byggnation inte genomförs på andra vis i enlighet med
genomförandeavtal och överlåtelseavtal kan kommunen även där utge ett vite, om så har
avtalats.

Som säkerhet för vitesbeloppet ska intressenten normal utfärda ett skuldebrev för kommunens
räkning som motsvarar det vitesbelopp som är avtalat. När byggnation har genomförts enligt
avtalade krav och slutbesiktning är godkänd, lämnas skuldebrevet tillbaka till intressenten.

Markprissättning

Kommunen säljer mark i första hand enligt Kommunfullmäktige fastställda markpriser och
utgår från ett bedömt marknadsvärde.

I andra hand kan markpriset bestämmas efter en marknadsvärdesbedömning alternativt en
oberoende markvärdering.

Kommunen har relativt stor bestämmandefrihet till vem kommunal mark säljs till. Kommunen
har däremot vissa riktlinjer att förhålla sig till när det gäller prissättningen av marken. Två
viktiga riktlinjer att förhålla sig till är Kommunallagen och EUs statsstödsregler, som innebär
att kommunen inte får sälja mark till ett pris som ligger under marknadsvärdet. Om en
försäljning sker till underpris kan det strida mot Kommunallagen och anses som ett särskilt
stöd till näringsidkare eller EU rätten och betraktas som ett olovligt statsstöd.

En utgångspunkt vid försäljning av mark som kommunen äger är att försäljningspriset ska
täcka de utgifter som finns för råmarksköp, framtagande av detaljplan samt utbyggnad av
gator och allmänplatsmark. Markpriset bestäms i kr/Bruttoarea (BTA) eller kr/kvadratmeter
tomtareal.

Tillkommande anslutningsavgifter för exempelvis vatten, avlopp, dagvatten, el, fiber och
fjärrvärme ingår inte i markpriset utan ska betalas separat av intressenten till respektive
leverantör.

Intresseanmälan

Kommunen välkomnar att intressenter själva är aktiva och kommer med förslag och idéer och
kan på så sätt få möjlighet till en direktanvisning.

Alla intressenter som är intresserade av en markanvisning kan ta kontakt med kommunen och
lämna en intresseanmälan. Innehåller intresseanmälan ett önskemål om ett specifikt
markområde är utgångspunkten att du som intressent ska kunna få svar på förfrågan inom tre
månader. Tiden räknas från det att en komplett intresseanmälan lämnats in.
Handläggningstiden kan variera och beror mycket på kvalitén på det material som skickas in
till kommunen.

En komplett intresseanmälan ska innehålla:

 • Företagets organisation och historik
 • Kontaktpersoner och firmatecknare
 • Senaste årsbokslut
 • Skiss med beskrivning av förslaget (ex. upplåtelseformer, situationsplan,
  byggnadsvolymer, utformning, parkeringslösning m.m.).
 • Redogörelse för olika tekniska frågor
 • Tidsplan
 • Affärsidé samt hur exploateringen ligger i fas med kommunens vision
 • Eventuella referensobjekt

Är intresseanmälan däremot endast en förfrågan om att vara med i kommande planerade
markanvisningar, registreras intresseanmälan och information om kommande
markanvisningar skickas ut till intressenter som anmält intresse.

Vid en intresseanmälan är det Samhällsbyggnadsavdelningen som leder det fortsatta arbetet
och handläggningen av ärendet. Beslut om en markanvisning, genomförande och överlåtelse
av mark tas av Kommunledningsutskottet.

Intresseanmälan ska lämnas eller skickas till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81
Arvika eller till arvika.kommun@arvika.se.

Avsteg från riktlinjer

Kommunledningsutskottet ansvarar för att ingå markanvisningsavtal, genomförandeavtal samt
överlåtelseavtal. De har också friheten att frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för
att ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan eller markanvisning.

Medverkande tjänstemän

Riktlinjer för kommunala markanvisningar är upprättad av Samhällsbyggnad genom Markoch
exploateringsingenjör Jenny Wärnevall i sammarbete med representanter från
avdelningarna Samhällsbyggnad och Bygglov.

Ordlista

Allmän plats – en gata, en park, ett torg eller annat område som enligt detaljplanen är avsedd
för gemensamt behov.
Anbudsförfarande – ett sätt att genomföra en markanvisning på. I ett anbudsförfarande
annonserar kommunen ut ett område som är aktuellt och intressenter får lämna in anbud på
annonserat område.
Anbudstid – tiden en intressent har på sig att lämna in ett anbud för en markanvisning till
kommunen.
Anbudstävling – ett sätt att genomföra en markanvisning på. Liknar ett anbudsförfarande
men i en anbudstävling ska intressenten lämna in mer omfattande handlingar. Inlämnade
förslag ställs mot varandra i en viktad tävling där förslaget med mest poäng vinner.
Antagande – steg i planprocessen där kommunfullmäktige, eller nämnd/utskott delegerad av
kommunfullmäktige, beslutar om att godkänna detaljplanen.
Anvisningstid – tiden ett markanvisningsavtal är avtalat för.
Bruttoarea (BTA) – sammanlagda ytan av alla våningsplan inklusive ytterväggar.
Bygglov – är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en
byggnad eller en anläggning.
Dagvatten – tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en
konstruktion.
Detaljplan – är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en
kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.
Direktanvisning – ett sätt att genomföra en markanvisning på. En direktanvisning sker när
kommunen bedömer det lämpligt att ge en markanvisning utan att jämföra denna med andra
förslag.
EUs statsstödsregler – EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter
att med offentliga medel kunna stödja en viss verksamhet. Syftet med reglerna är att se till att
konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.
Genomförandeavtal – tecknas mellan kommunen och intressenten inför genomförandet av
exploateringen. Avtalet reglerar i detalj kommunens och intressentens rättigheter och
skyldigheter angående markupplåtelsen och genomförandet av exploateringen.
Granskning – steg i planprocessen. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en
detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges
myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på
planförslaget.
Intressent – kan vara en byggherre, exploatör, näringsidkare eller privatperson som önskar
förvärva mark från kommunen.
Kommunallagen – lag som har till syfte att reglera det kommunala och landstingskommunala
självstyret.
Kriterier – skall-krav som ska uppfyllas för att en intressents förslag ska tas in till diskussion
och beslut av kommunen.
Markanvisning – en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggande.
Markanvisningsavgift – en avgift som intressenten ska betala till kommunen under
anvisningstiden och som ska täcka kommunens kostnader för markanvisningen.
Markanvisningsavtal – Ett markanvisningsavtal är en skriftlig bekräftelse på kommunens
beslut av tilldelning för ett visst markområde. Avtalet är också ett bevis på att intressenten
godkänner de givna villkor som gäller för anvisningen av marken.
Markreserv – ett område med mark som kommunen äger för att kunna ha till framtida
exploatering av tätorter, industri, fritidsaktivitetsområde eller liknande.
Plan- och bygglagen – I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns bestämmelser om
planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden.
Planarbetsavtal – avtal mellan intressent och kommunen som reglerar ansvaret mellan
parterna i detaljplaneprocessen.
Planavgift – en avgift som betalas till kommunen för kostnaden att ta fram en detaljplan.
Planbesked – ett besked från kommunen till en intressent om kommunen avser att påbörja ett
planarbete och hur lång tid det beräknas ta tills planen har vunnit laga kraft. För att få ett
planbesked måste en intressent först skriftligen ansöka om detta hos kommunen.
Planbeskrivning – dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för
att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska framgå bland
annat de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, andra
berörda och miljön.
Samråd – steg i planprocessen. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och
synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Slutbesked – Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses
slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.
Strategisk plan – dokument som utgör basen för kommunens verksamhetsplanering.
Tekniska krav – krav på utformning och egenskaper vid en byggnation. Kommunen får inte
påtvinga en intressent tekniska krav, så kallade kommunala särkrav, som strider mot
bestämmelserna i 4 kap. 12 och 16 §§, Plan- och bygglag (2010:900).
Vite – ett penningbelopp som kan åläggas en intressent att betalas för att ha underlåtit att följa
överenskomna krav/beslut.
Överlåtelse – är en övergång av äganderätt från en person till en annan. Överlåtelse kan ske
till exempel genom köp, byte eller gåva.
Överlåtelseavtal – avtal som reglerar en överlåtelse.
Översiktsplan – Översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering och avser ett dokument
som ska visa kommunens övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och
användningen av marken och vattnet. Översiktsplanen skapar alltså riktlinjer för hur
kommunen ska utvecklas samt vad kommunens medborgare kan förvänta sig i framtiden vad
gäller den fysiska miljön.

Hjälpte informationen på sidan dig?