Flaggning, riktlinjer

Riktlinjer för flaggning.

Antaget av Kommunstyrelsen den 16 november 2020, § 174.

1. Inledning

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. I vårt land och i internationellt samarbete är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de demokratiska värden som förenar oss – fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.

Dessa riktlinjer gäller Arvika kommuns officiella flaggstänger och fastställer när och hur flaggning ska utföras samt vilka allmänna flaggregler som gäller. Vid situationer som inte regleras av dessa riktlinjer beslutar kommunstyrelsens ordförande om flaggning ska ske. För övriga flaggstänger inom kommunens förvaltning och bolag, beslutar respektive verksamhet om flaggning.

Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommittén Sveriges Nationaldag vilka bygger på traditioner och seder.

2. Kommunens officiella flaggstänger

Arvika kommun har åtta officiella flaggstänger samt en flaggstång på kommunhusets tak.

Två flaggstänger finns utanför kommunhuset, fyra flaggstänger finns vid torgets södra del och vid bibliotekets entré finns ytterligare två. Flaggstångens längd bestämmer flaggans storlek. Flaggan bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens längd. Kommunens flaggstänger är 10 m varför flaggans längd bör vara ca 2,40 m.

Flaggning vid kommunhuset

Utanför kommunhusets entré finns två flaggstänger. Här flaggas med svenska flaggan och EU-flaggan. Dessa flaggor är hissade dygnet runt. På kommunhusets tak flaggas med kommunflaggan. Vid allmänna flaggdagar byts kommunflaggan ut mot den svenska flaggan.

2.1. Flaggregler

När flaggan är hissad ska det normal vara ljust ute. Vimpel får vara hissad dygnet runt. Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången när flaggan inte är hissad. I de fall vimpel används ska det blå fältet vara vänt uppåt.

Flaggningstider

Generellt gäller följande tider för att hissa och hala flaggan:

 • Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan tidigast klockan 08.00
 • Från 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan tidigast klockan 09.00
 • Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00
 • Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger sköts av Räddningstjänsten varför flaggan hissas/halas så snart verksamheten medger detta.

Flaggdagar

Följande dagar är allmänna flaggdagar. Vid flaggning på dessa allmänna flaggdagar hissas svenska flaggan på samtliga flaggstänger och då med flaggor i samma storlek.

 • 1 januari – nyårsdagen
 • 28 januari – Konungens namnsdag
 • 12 mars – Kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april – konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 29 maj – veterandagen
 • 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
 • dag för Sveriges val till Europaparlamentet
 • Midsommardagen
 • 14 juli – kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti – drottningens namnsdag
 • dag för val i hela riket till riksdagen
 • (gäller år 2023) den 15 september: 50-årsdagen för Konungens trontillträde
 • 24 oktober – FN-dagen
 • 6 november – Gustav Adolfsdagen
 • 10 december – Nobeldagen
 • 23 december – Drottningens födelsedag
 • 25 december – juldagen

Flaggning vid dödsfall och begravning

Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons begravning eller landssorg sker flaggning på halv stång hela dagen.

I samband med statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur flaggning ska ske.

Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas till topp, för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd om det är en fristående flagga, eller till halva höjden om det är en fasadflaggstång. När flaggan tas ner görs proceduren baklänges – först hissar man flaggan i topp för att sedan hala ända ner.

Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag, vid internationellt besök eller vid annan av Arvika kommun beslutad flaggdag, har flaggning på halv stång företräde.

Flaggning vid andra tillfällen

Utöver ovan nämnda flaggtillfällen flaggas det med stor restriktivitet. Inga kommersiella flaggor hissas. Flaggning för utländsk nation kan göras då kommunen gästas av utländska besökare. För kommunens officiella flaggstänger gäller följande placering av flaggorna vid internationell flaggning:

Den svenska flaggan intar alltid hedersplatsen. Flaggorna hissas heraldiskt höger (flaggans placering bestäms stående framför stängerna med ryggen mot byggnaden). Övriga nationsflaggor hissas i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt enligt ländernas namn på svenska. Då kommunens officiella flaggstänger är jämna till antalet hissas svenska flaggan enligt nedanstående illustrationer. Om det behövs, hissas svenska flaggor på de yttersta flaggstängerna för att de ej skall stå tomma.

Vid stadshuset och biblioteket (två flaggstänger):

Flaggning för en utländsk nation är den enda möjligheten om det endast finns två flaggstänger.

Vid flera utländska besökare kan man flagga med den svenska flaggan även på stång nr 2 eller, om besökarna är från EU, flagga på stång nr 2 med EU-flaggan.

Vid torget (4 flaggstänger)

Vid flaggning för en utländsk nation hissas svenska flaggan på hedersplatsen, utländsk nation på stång nr 2 och 3 samt svenska flaggan på stång nr 4.

Vid flaggning för två utländska nationer hissas svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2 och 3 i bokstavsordning samt svenska flaggan på stång nr 4.

Vid flaggning för tre utländska nationer hissas svenska flaggan på hedersplatsen och utländska nationer på stången nr 2, 3 och 4 i bokstavsordning.

Förenings- och organisationsflaggor hissas endast i undantagsfall och då på initiativ av Arvika kommun eller genom ansökan från förening eller organisation. Beslut om flaggning i dessa fall fattas av kommunstyrelsens ordförande.

Kommunflagga

Arvika kommuns kommunflagga är hissad på flaggstång på kommunhusets tak som utsmyckning och för att profilera kommunen. Flaggan är hissad dygnet runt. Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader och platser där kommunal verksamhet profileras.

Illustration föreställande byggnad med två flaggstänger

Exempel på flaggning, två stänger. Källa: Riksarkivet.

illustration föreställande byggnad med fyra flaggstänger framför

Exempel på flaggning, fyra stänger. Källa: Riksarkivet.

Hjälpte informationen på sidan dig?