VA-policy

VA-policy.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 223.

Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen i Värmland genom LOVAbidrag.

Allmänt

VA-policyn innehåller ställningstaganden och anger strategiska vägval. Den har tagits fram genom ett samarbete mellan Samhällsbyggnad, Arvika Teknik AB, Bygglovsavdelningen och Miljöstaben. Policyn har föregåtts av en VA-översikt och den kommer att följas av en VA-plan med inriktnings- och prioriteringsordning för framtida VA-försörjning.

Process för framtagande av VA-plan

Steg 1: VA-översikt - sammanställning av nuläget i kommunen för både allmän VA och enskild VA

Steg 2: VA-policy - riktlinjer för hanteringen av både allmän och enskild VA i kommunen som geografiskt område

Steg 3: VA-plan - Inriktnings- och prioriteringsordning för framtida VAförsörjningen

Steg 4: Implementering och uppföljning - Arbete med konkreta åtgärder

Bakgrund och syfte

2012 beslutade kommunledningsutskottet att en arbetsgrupp skulle tas fram för att arbeta med en VA-plan. En VA-översikt togs fram men arbetet stoppades senare. 2017 återupptogs arbetet och översikten uppdaterades. Därefter påbörjades arbetet med att ta fram en VA-policy. En förvaltningsövergripande workshop genomfördes i april 2019 med deltagare från presidierna i myndighetsnämnden, kommunledningsutskottet, ATAB:s styrelse samt tjänstepersoner från kommunledning, samhällsbyggnad, miljöstaben, bygglov och VA. Utifrån resultatet på workshopen har denna policy tagits fram.

VA-planens syfte är att:

 • Bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
 • Ta hänsyn till och anpassa till ett förändrat klimat
 • Bidra till långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling
 • Skapa förutsägbarhet kring VA-hanteringen i kommunen

Ställningstaganden

Övergripande

 1. Förfrågningar om utökning av verksamhetsområdet behandlas av mark- och exploateringsgruppen (plan och mex) som är förvaltningsövergripande.
 2. Förändringar av enskilt eller allmänt VA ska föregås av information till berörda.

Enskilt VA

 1. Åtgärdstakten på enskilt avlopp bör vara 5% vilket ger ca 20 års utnyttjandetid för enskilda avlopp.
 2. Tillsynen på enskilt avlopp ska fortsatt prioriteras i de områden där det finns störst risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön
 3. Gemensamma lösningar ska beaktas vid förhandsbesked/bygglov av flera hus samtidigt samt vid tillsyn på närbelägna äldre avlopp.

Allmänt VA

 1. Innan utökning eller nybildande av verksamhetsområde ska utredning om förutsättningarna att lösa VA-frågan enskilt utföras. Verksamhetsområdets geografiska avgränsning ska göras utifrån detta.
 2. I normalfallet ska utökning av verksamhetsområdet ske i samband med detaljplaneläggning eller inom befintliga detaljplaner.
 3. Reservvattentäkt ska utredas och fastställas med skyddsföreskrifter.
 4. Förnyelsetakten på VA-anläggningarna ska vara minst 1 % av nyanskaffningsvärdet.
 5. Allmänna vattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden i de fall det krävs.
 6. Vattentäkter ska ha uttagstillstånd i de fall det krävs.
 7. Vattentjänsterna vatten, avlopp och dagvatten ska bedömas var för sig vid utbyggnad av VA.
 8. Nödvattenplan ska finnas för samtliga områden med allmän VA.
 9. Vid nybyggnation av överföringsledningar ska särskild hänsyn tas till samordningsvinster utifrån problemområden och ge möjlighet till inkoppling till allmän VA genom avtal.

Dagvatten

 1. Vid dimensionering av dagvattensystem ska klimathänsyn tas, minst enligt gällande vägledningar.
 2. Dagvattenutlopp ska kartläggas med avseende på föroreningsbelastning
 3. Skyfallsberedskap motsvarande minst 100-årsregn ska efterstävas i öppna dagvattensystem vid ombyggnationer av allmänplatsmark och vid detaljplanläggning.

Liten ordlista

Allmän platsmark: En gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov (PBL 1 kap. 4§)

Verksamhetsområde: Det geografiska området inom vilket kommunen är skyldig att anordna vattentjänster enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

100-årsregn: Om 30 millimeter regn faller på 10 minuter blir återkomsttiden för regnet cirka 100 år.

Överföringsledning: Ledning för vatten eller avlopp mellan två olika verksamhetsområden.

Hjälpte informationen på sidan dig?