Strategisk plan

Kommunens strategiska plan utgör basen för kommunens verksamhetsplanering.

Den strategiska planen, som är treårig, utarbetas under våren och sommaren samt fastställs av Kommunfullmäktige i juni eller augusti. Den strategiska planen består av följande delar:

  • Planeringsprocessen
  • Omvärldsanalys
  • Verksamhetsstyrning
  • Vision, strategiska mål och strategier
  • Verksamhetshetsmål
  • Drift- och investeringsplan
  • Regler för anslagsbindning och resultatöverföring
  • Finansiell översikt
  • Resultat-, balans- och finansieringsplan

Inledningsvis beskrivs hur planeringsprocessen och styrningen i Arvika kommun är uppbyggd. Omvärldsanalysen är resultatet av den omvärldsspaning som genomförts för att utgöra avstamp för planeringsperioden.

Kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja beskrivs i visionen och i de strategiska mål och strategier som är kopplade till visionen. I planen finns även övergripande verksamhetsmål som förfinas och kompletteras i respektive verksamhetsplan. Målen och strategierna beskrivs ur perspektiven; Medborgare, Medarbetare, Förnyelse och Ekonomi.

Drift- och investeringsplan utgör budgetramar för nästkommande år och utgör även planerade budgetramar för de två därpå följande åren. I de finansiella delarna framgår även kommunens övergripande ekonomiska mål samt hur verksamheten är tänkt att finansieras.

I samband med att den strategiska planen antas av Kommunfullmäktige fastställs även skattesats och taxor för nästkommande år.

Hjälpte informationen på sidan dig?