Webbpolicy

Webbpolicy.

Antaget av Kommunstyrelsen den 9 maj 2005, § 68.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 26 augusti 2019, § 175.

Inledning och syfte

Våra externa webbplatser är betydelsefulla informationskällor som ger möjlighet till interaktiva tjänster för de egna medborgarna och utgör faktabanker för externa intressenter.

Webbplatsinnehållet ska stärka och fördjupa demokratin genom att bland annat ge större insyn i verksamheten och förbättrade möjligheter att påverka och föra en dialog, den ska utveckla och förbättra servicen gentemot olika målgrupper och bidra till ett effektivare resursutnyttjande.

Webbplatsens informationsutbud och form ska också stärka kommunens ställning som ett attraktivt alternativ för boende, näringslivsverksamhet, besökare och kunder.

Interna webbplatser - intranät - utgör praktiska arbetsredskap som underlättar intern kommunikation, främjar effektivitet och stärker samhörighetskänslan inom en organisation.

Målet för arbetet med våra webbplatser, interna såväl som externa, är fortsatt digital utveckling, gärna i samverkan med sociala medier, i syfte att tillgodose varje besökares förväntningar på kommunikation, service och tjänster, insyn, dialog och interaktion, liksom för att möta effektiviseringskrav inom verksamheterna.

Det är en fördel när våra externa webbplatser kan samverka och interagera på ett smidigt sätt med våra sociala medier. Det blir då möjligt att använda respektive kanals fördelar för att förbättra möjligheterna att nå ut med våra budskap. En webbplats (med dess möjligheter att strukturera stora mängder av information och göra den sökbar) utgör då ett ”uppslagsverk” med grundläggande information, medan ett socialt media (med dess möjligheter att interagera med sina följare och få viral spridning) kan länka inlägg vidare till webbplatsen.

Förhållningssätt

På den externa webbplatsen www.arvika.se ska samtliga kommunala enheter ingå i en gemensam struktur och layout. Endast i undantagsfall kan verksamhet efter prövning undantas från kravet att inlemmas i den officiella webbplatsen struktur och layout och istället ges möjlighet att publicera information i annorlunda form.

Bolagen inom kommunkoncernen har egna webbplatser. Arvika.se och bolagswebbplatserna är tätt knutna till varandra genom länkar, kontaktuppgifter och hänvisande texter, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan webbansvariga. Plattform för kommunikation till allmänheten vid samhällsstörningar är arvika.se och kommunens officiella facebooksida, men även vid sådana händelser finns koppling till bolagens webbplatser. Mer information kring rutiner för kommunikation vid samhällsstörning finns på intranätet.

I kommunens intranät Arvid ingår samtliga kommunala enheter och bolag i en gemensam struktur och layout, med möjligheter till interna delintranät, liksom till öppna eller slutna arbetsgrupper.

Grundläggande för en webbplats inom kommunkoncernen är att den ska innehålla för målgruppen relevant information som dels är tillgänglig, dels uppdateras regelbundet. Besökaren och dennes behov vid besöket ska alltid vara i fokus.

Med tillgänglighet avses att webbplatsen dels ska vara enkel att navigera på med en lättförståelig och överskådlig struktur och konsekvent layout, dels att textinnehållet ska vara enkelt att förstå och ta till sig – och också att det inte ska finns några hinder för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att besöka webbplatsen.

Sidor med inaktuellt innehåll som inte är avsett att uppdateras (exempelvis nyhetssidor och liknande) ska löpande avpubliceras. Webbplatsen ska inte användas som ett arkiv, då detta påverkar sökbarhet och surfhastighet och på så sätt ger besökaren en sämre besöksupplevelse. Risken är också uppenbar att besökaren inte uppfattar att innehållet inte längre gäller.

Sidor med dålig besöksfrekvens ska utvärderas. Om sidan inte efterfrågas av besökaren ska den avpubliceras, i annat fall ska möjligheter undersökas för att göra sidan mer tillgänglig.

Webbplatsen ska ha identifierade målgrupper och ett uttalat syfte.

Roller och ansvarsområden för arbetet med webbplatsen, liksom eventuella åtkomstbehörigheter till sidor/avsnitt, ska vara tydligt definierade. Det ska vara tydligt vem som har det yttersta ansvaret för att innehållet uppdateras.

Det ska finnas en väl fungerande sökfunktion, som kontinuerligt utvärderas och följs upp.

Restriktivitet ska gälla för länkar från egna webbplatsen till sådana externa webbplatser, som inte drivs av myndighet, branschorganisation eller liknande. Varje sådan länk ska noga prövas utifrån vad den tillför egna webbplatsen och dess besökare, och hur den kan påverka det egna varumärket, innan länken tas i bruk.

Externa annonser eller sponsrade inlägg ska inte förekomma på webbplatserna inom kommunkoncernen.

Det ska finnas dokumentation framtagen för webbplatsen med riktlinjer för bland annat språkbruk, bildhantering, layout, struktur och andra element och funktioner som tillsammans utgör webbplatsen. Rekommendationen är att det också finns skriftlig dokumentation över intressenter som eventuellt medverkar i webbplatsen med specialbyggda funktioner och liknande, inklusive deras kontakt- och supportinformation.

Våra webbplatser ska följa tillämpliga lagar som dataskyddsförordningen, upphovsrättslagen, cookielagen, e-pliktlagen, kommunallagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning med flera, liksom rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner.

Webbplatsen ska registreras och hållas uppdaterad i kommunens registerförteckning DraftIt utifrån dataskyddsförordningen.

I övrigt ska ”Vägledning för webbutveckling” (officiella riktlinjer för arbete med webbplatser i offentlig sektor från Myndigheten för digital förvaltning) vara vägledande för webbarbete inom kommunkoncernen.

Teknik

Samtliga webbplatser inom kommunkoncernen ska använda vår gemensamma webbserver och webbpubliceringssystem. Detta ger både ekonomiska vinster och samordningsvinster, med möjligheter till intern support och utbildningsverksamhet.

IT-funktionen ansvarar för webbservern och de tekniska frågorna. Kommunledningsstabens Kommunikationsfunktion är systemägare.

Ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige fastställer Webbpolicyn.

Kommunledningsstabens Kommunikationsfunktion ansvarar för Webbpolicyn, liksom för att riktlinjer och lathundar kring webbarbete löpande uppdateras på intranätet. Kommunikationsfunktionen ansvarar för support och utbildning avseende det gemensamma webbpubliceringssystemet och är en stödjande resurs i frågor kring webbarbete inom kommunkoncernen.

Hjälpte informationen på sidan dig?