Resor och trafiksäkerhet

Policy - resor och trafiksäkerhet.

Antaget av Kommunstyrelsen den 16 maj 2011, § 125.

Denna riktlinje gäller för förtroendevalda och anställda i Arvika kommun inklusive kommunala bolag.

Syfte och målsättning

Syftet och målsättningen med riktlinjen är:

 • Ökad trafiksäkerhet
 • Större kostnadseffektivitet
 • Mindre miljöpåverkan
 • Kunskapen om trafiksäkrare och mer miljöanpassade transporter ska öka

Ansvar

Varje verksamhet och enhet ska sträva efter att samordna sina tjänsteresor.

Ansvar åligger alla anställda och förtroendevalda att riktlinjen för resor och trafiksäkerhet efterlevs. Verksamheternas chefer ska aktivt verka och underlätta för de anställda att följa riktlinjen. Cheferna ansvarar för att sprida information om riktlinjen, informera om dess innehåll samt att vid revidering av den informera om aktuella förändringar.

Cheferna ska göra riskbedömningar av trafiksäkerheten i samband med det systematiska arbetsmiljöarbete som pågår kontinuerligt.

Riktlinjer

Antalet transportkilometer ska minskas genom att planera verksamheten så att transporterna kan samordnas eller undvikas genom t ex webbkonferenser, telefonkonferenser etc.

Val av färdmedel

- Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, tidsåtgång och säkerhet göras.
- Vi bör i största möjliga mån sträva efter samåkning.
- För tjänsteresor bör i följande ordning färdalternativ utnyttjas:

1. Kollektivtrafik (tåg eller buss)
2. Bilar från kommunens och bolagens bilpooler
3. Hyrbil enligt kommunens avtal
4. Privatbilar och reguljärflyg nyttjas endast i undantagsfall.

- Cykel ska användas inom Arvika tätort i så stor utsträckning som möjligt. Cykelhjälm bör användas.

Krav på förare och fordon

 • Personer som kör ett fordon på uppdrag av kommunen ska, utöver att följa gällande lagstiftning, vara ett gott föredöme i trafiken.
 • Bilen ska tankas med det miljövänligaste bränsle som den är avsedd för. Uppgift om detta bör tydligt framgå av handling i fordonet.
 • Utbildning i miljöanpassat körsätt och trafiksäkerhet ska genomföras med dem som regelbundet kör bil i tjänsten.
 • Säkerhetskontroll, enligt checklista, ska genomföras av fordonet innan det körs.
 • Färdväg i kilometer, mätarställning vid ny tankning samt hur mycket man tankat noteras i en körjournal. Körjournal är obligatoriskt.
 • Alla tillbud och olyckor ska rapporteras till närmaste chef.
 • Specifika krav på fordon görs i samband med upphandling.
Hjälpte informationen på sidan dig?