Tillgänglighetsredogörelse

Här finns information om kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen och hur du kan rapportera brister, så att vi kan åtgärda dem.

Arvika kommun står bakom webbplatsen arvika.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. En målsättning med den nya webbplatsen som publicerades 2023 var att förbättra tillgängligheten.

På sidan beskrivs hur arvika.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsarbete på arvika.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på arvika.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du lyssna på innehållet. Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en tillgänglighetskontroll som fångar upp tillgänglighetsproblem före publicering. Pdf-filer testas innan de publiceras.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsens innehåll inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från arvika.se i något annat format kan du kontakta kommunen via e-post, telefon eller via kontaktformuläret nedan. Svarstiden via e-post är normalt två dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav, meddela Kommunikationsfunktionen via e-post, telefon eller via kontaktformuläret nedan, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De brister som finns beskrivs nedan och handlar i huvudsak om webbplatsens pdf-dokument.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Protokoll på webbplatsen skapas som pdf-filer i administrations- och diariesystemet Lex och har brister i tillgängligheten. Vi arbetar tillsammans med Lex för att lösa dessa problem.
  • Försäkringsinformation i pdf-format från extern part publiceras på webbplatsen som en service till vårdnadshavare. Vårt försäkringsbolag uppger att man inte har systemstöd för att leverera materialet tillgänglighetsanpassat till oss i nuläget.
  • Översiktsplanens pdf-filer är inte tillgängliga. Kommunen arbetar för närvarande med en ny översiktsplan och kommer att byta ut filerna när denna är antagen.
  • Vissa pdf-filer som publiceras i samband med detaljplanearbete och liknande kan vara otillgängliga. Anledningen är oftast att äldre (ej tillgänglighetsanpassade) utredningar, från tredje part eller oss själva, publiceras som underlag i ett nytt eller pågående planärende.

Oskäligt betungande anpassning

Arvika kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • På webbsidan "Fullmäktigemöten på Youtube" finns länk till vår Youtubekanal där alla filmerna från Kommunfullmäktiges sammanträden finns publicerade. Dessa filmer är otextade då vi inte har resurser för att manuellt texta filmerna, som i vissa fall kan vara 4-5 timmar långa. Alternativet är att inte publicera filmerna.
  • Vissa äldre pdf-blanketter som är kopplade dels till webbplatsen, dels till vår e-tjänstportal, kan vara otillgängliga till viss del. Vi har inte resurser att åtgärda blankettförrådet på önskvärt sätt, då blankettutbudet dels är mycket omfattande, dels härrör från många olika verksamheter. Vi arbetar löpande med tillgängligheten allteftersom blanketter revideras och byts ut i e-tjänstportalen. Vissa pdf-blanketter görs även om till e-tjänster.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Arvika kommun eller står under vår kontroll, till exempel:

  • länsstyrelsens föreskrifter för kommunens vattenskyddsområden, pdf-filer

Det finns också eget material i denna kategori i form av pdf-filer:

  • organisationsskisser
  • kartor
  • planritningar, bland annat till äldreboenden

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen publicerades officiellt första gången den 16 oktober 1995, nuvarande utformning publicerades den 1 februari 2023. Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2023.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arvika.se. Webbplatsen testas kontinuerligt via Sitevisions tillgänglighetskontroll. Pdf-er testas via Adobe Acrobat.Ärende: * (obligatorisk)
Ärende:

De personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med din anmälan sparas bara så länge som krävs för att kunna åtgärda. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?