Anslagstavla, officiell

Sådana handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå publiceras på den digitala anslagstavlan.

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


 • Justerat protokoll från Värmlands läns kalkningsförbunds sammanträde den 11 juni 2024

  Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll från sammanträdet den 11 juni är justerat och anslås under perioden 8 juli - 30 juli 2024.Protokollet finns att läsa på kommunledningsstabens kansli. KS/2024:30

 • Underrättelse om antagande av detaljplan

  Detaljplan för Fälgkorset 2 m.fl. har antagits av Kommunfullmäktige den 24 juni 2024.Beslutet och planhandlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/antagandeHandlingarna finns tillgängliga under tre veckor från och med den 3 juli 2024.Den som vill överklaga beslutet skall göra detta hos Mark- och miljödomstolen. Överklagandet skall dock adresseras till Arvika kommun, 9 Kansli, 671 81 Arvika.Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dagen då tillkännagivandet om justering av protokollet sattes upp på kommunens anslagstavla, d.v.s. den 2024-07-25.I skrivelsen om överklagande, som skall vara undertecknad, skall anges vilket beslut som överklagas, den sakfråga som överklagas samt den överklagandes adress.KOMMUNLEDNINGSSTABEN

 • Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2024

  Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 24 juni är justerat och anslås under perioden 3-25 juli 2024.

 • Kungörelse fordonsflyttning

  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnadsfunktionen, tfn 0570-817 60.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 27 september 2024, av den som var registrerad ägare 2024-06-26, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  HPC912 - Spårgatan/Järnvägsgatan


 • Kungörelse fordonsflyttning

  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnadsfunktionen, tfn 0570-817 60.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 25 september 2024, av den som var registrerad ägare 2024-06-24, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  BP70277 - fastighet Oljan 3


 • Kungörelse fordonsflyttning

  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar Samhällsbyggnadsfunktionen, tfn 0570-817 60.
  Du ska kunna styrka att du är registrerad ägare.
  Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 125 2018 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 3 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 19 september 2024, av den som var registrerad ägare 2024-06-18, övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  XYM403 - Palmviken


 • Kungörelse fordonsflyttning

  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:198) och ’’Lag om flyttning av fordon i vissa fall" (SFS 1982:129) och förts till särskild uppställningsplats.Fordonet har bedömts vara fordonsvrak och kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  48080306 - Hamnen i Arvika

Hjälpte informationen på sidan dig?