Sponsring av kommunal verksamhet

Policy för sponsring av kommunal verksamhet

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 juni 2004, § 82.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Inledning

Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter, som bygger på ömsesidiga tjänster. Sponsring kan ge kommersiella, sociala eller ideella fördelar. Sponsring kan gå i två riktningar. Dels att någon extern part sponsrar kommunal verksamhet, dels att kommunen sponsrar någon extern part.

I detta dokument formuleras utgångspunkter och riktlinjer när någon extern part sponsrar Arvika kommuns verksamheter. I övrigt regleras kommunens stöd till föreningar/organisationer i av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.

Arvika kommun marknadsför på olika sätt kommunen för att locka besökare och inflyttare. Det kan ske vid större arrangemang och då med krav på motprestation.

Med Arvika kommun avses såväl Arvika kommuns egna verksamheter som kommunala bolag och stiftelser.

Syfte

Sponsring ska avse verksamhet inom kommunens kompetensområde och bidra till att kommunen uppfyller sina fastställda mål.

Sponsringen ska medföra kvalitetshöjning av verksamheten eller möjliggöra projekt som annars inte kan genomföras och som är till gagn för Arvika kommuns invånare.

Sponsringen ska innebära ett ömsesidigt utbyte mellan kommunen och sponsorn.

Definition av sponsring m.m.

Sponsring kan innebära att en juridisk eller fysisk person tillskjuter resurser i någon form till den kommunala verksamheten.

Sponsor är den part som ställer ekonomiska medel, materiella och/eller personella resurser till förfogande.

Sponsring syftar till att marknadsföra sponsorns namn, varumärke, produkt, tjänst eller det intresse han företräder. Detta kan förväntas ge sponsorn eller det han företräder en positiv profil eller goodwill.

Sponsringen innebär att företaget stödjer en verksamhet, ett projekt eller ett arrangemang med pengar, produkter eller tjänster mot en rimlig motprestation. Sponsring sker alltid öppet.

Sponsring är inte ideellt arbete eller välgörenhet.

Med sponsring avses således inte bidrag till kommunen som inte är förknippade med krav på motprestation, t ex gåvor eller donationer.

Riktlinjer

Det interna ansvaret för sponsring ska vara väl definierat.

 • Olika typer av samverkan eller sponsring ska berika och utveckla den kommunala verksamheten.
 • Arvika kommun är positiv till sponsring förutsatt att sponsringen sker i enlighet med svensk lagstiftning, allmänna etiska regler, kommunens mål och riktlinjer i övrigt samt vad som anges i denna policy.
 • Ingen sponsring av politisk eller religiös karaktär får förekomma.
 • Verksamhetens basfinansiering får inte utgöras av sponsring utan ska finansieras av offentliga medel.
 • Sponsringen får inte på något sätt villkoras på ett orättfärdigt sätt eller inskränkas av det politiska handlingsutrymmet. Kommunen har en skyldighet enligt kommunallagen att iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kommunen inte genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. Vid sponsring ska hänsyn tas till objektivitetsprincipen och likställighetsprincipen.
 • Kommunal verksamhet får inte komma i beroendeställning till sponsorerna.
 • Sponsring som kan leda till misstanke om mutor ska på alla sätt undvikas.
 • Om verksamhet mottagit sponsorstöd och verksamheten därvid som motprestation upplåtit utrymme för sponsorns logotyp, varumärke eller motsvarande kännetecken, får namnet på sponsorn eller dennes varumärke får inte tillåtas dominera eller ta över kommunens huvudansvar för verksamheten.
 • Sponsring får inte medföra att upphandlingsregler åsidosätts.
 • Sponsring av verksamhet får inte ske av verksamhet som utgör myndighetsutövning.

Avtal och delegation

Beslutsattestant fattar beslut gällande sponsring som understiger 5 000 kr. Sponsring över 5 000 kr ska regleras genom skriftliga avtal och godkännas av verksamhetschef/vd. Sponsringsavtal överstigande 50 000 kr ska godkännas av Kommunstyrelsen.
Avtalen bör i tillämpliga fall innehålla:

 • Försäkringsfrågor
 • Parterna
 • Aktiviteten
 • Båda parternas syfte och mål med sponsringen
 • Parternas rättigheter och skyldigheter med sponsringen
 • Avtalstid
 • Eventuella mediarättigheter
 • Ansvar vid inställda evenemang
 • Tvistlösning
Hjälpte informationen på sidan dig?