Grafisk policy

Grafisk policy.

Antaget av Kommunstyrelsen den 9 maj 2005, § 68.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 26 augusti 2019, § 175.

Inledning och syfte

Arvika kommuns verksamheter och de kommunala bolagen omfattar ett stort antal verksamheter av skiftande karaktär. Genom att konsekvent använda vår gemensamma grafiska profil ger vi ett sammanhållet och professionellt intryck - profilen skapar en tydlighet för våra målgrupper om vem som är avsändare och ger trygghet och trovärdighet i alla våra relationer. Internt tydliggör vi att vi är en sammanhållen verksamhet utan gränser och revir.

Användningsområde

Den grafiska policyn gäller i alla sammanhang där den kommunala förvaltningen, kommunal nämnd/styrelse eller kommunalt bolag (100 % kommunägt) står som avsändare, oavsett vilken informationsbärare som används. Exempelvis:

  • Kontorstryck, trycksaker, presentationer och andra dokument
  • Annonser
  • Skyltar
  • Kläder och profilprodukter
  • Fordon och annan utrustning
  • Film och digitala skärmar
  • Webb, sociala medier, appar och nyhetsbrev
  • E-postsignatur
  • etc

Förhållningssätt

Den grafiska profilen är i huvudsak byggd kring vår logotyp samt särskilda typsnitt och färger.

Logotypen består av kommunvapnet (heraldisk vapensköld) samt en ordbild (exempelvis Arvika kommun eller ett fullständigt bolagsnamn) satt på två rader med typsnittet Adobe Optima i versaler. Godkända ordbilder finns angivna i Grafiska handboken.

Vår logotyp är unik och ger en stark signal kring vem som är som avsändare (kommun/bolag). Den ska därför bara finnas med på våra egna produkter eller i sammanhang där vi ingår som en aktiv samarbetspartner. Externa intressenter i övrigt har ingen rättighet att använda kommunens eller bolagens logotyp eller delar av den.

Korrekt grafisk utformning och användningsområde anges specifikt för varje produkt/informationsbärare i Grafiska handboken. Som stöd i arbetet med den grafiska profilen finns även diverse mallar, lathundar och exempel tillgängliga på intranätet.

I övrigt ska de lagar och avtal som är tillämpliga inom området följas.

Ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige fastställer Grafiska policyn.

Kommunledningsstabens Kommunikationsfunktion ansvarar för att de praktiska riktlinjerna för det grafiska arbetet vid behov uppdateras i den Grafiska handboken och på intranätet. Kommunikationsfunktionen är en stödjande resurs i frågor kring grafisk utformning och grafisk profil.

Det är varje medarbetares ansvar att använda den grafiska profilen på ett korrekt sätt utifrån givna riktlinjer. Det samma gäller när en extern aktör/uppdragstagare anlitas. Det är inte tillåtet att hitta egna lösningar och frångå den grafiska profilen.

Hjälpte informationen på sidan dig?