IT-policy

Policy - IT.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 juni 2018, § 126.

1. Inledning

I Arvika kommun skapar vi förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar här genom att vi för en öppen och aktiv dialog, ger möjligheter att vara med och påverka, hög tillgänglighet samt är tydliga med vad vi kan erbjuda och skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande. Vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) ska stödja utvecklingen av tjänster som bidrar till förverkligandet av Arvika kommuns övergripande vision. Användningen av IT ska bidra till att rätt person får och kan lämna rätt information i rätt tid. Målgrupperna är medborgare, skolelever, näringsliv samt kommunens medarbetare. Arvika kommun ska uppfattas som en av de bästa kommunerna att nyttja IT och digitala lösningar på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt för att förverkliga kommunens övergripande vision.

Denna policy gäller för hela Arvika kommun med dess bolag; alla anställda, förtroendevalda och andra som har behörighet att använda kommunernas IT resurser.

2. Syfte

IT-policyn ska säkerställa att användningen av IT ska stödja kommunens strategiska arbete och bidra till att uppfylla kommunens vision, kommunfullmäktiges mål, nämndernas och bolagens verksamhetsmål.

3. Allmänna regler

IT ska användas på ett verksamhetseffektivt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Allt användande skall följa gällande lagstiftning, regler och förordningar.

Information är en nyckelresurs för kommunens verksamheter. Ansvaret för att skapa och upprätthålla de olika delarna av kommunens information ska vara fastställt och fördelat i organisationen på ett entydigt sätt. Kommunens information ska vara korrekt och tillgänglig för alla berörda och så långt möjligt anpassas till målgruppernas behov.

Endast system och lösningar godkända av IT-funktionen får användas. Inga icke godkända molntjänster eller egenutvecklade lösningar utanför IT-funktionens kontroll är tillåtna.

4. Strategisk inriktning

Följande inriktning och principer syftar till att kunna uppnå målen och är styrande för IT-utvecklingen i Arvika kommun.

I Arvika kommun betraktar vi digitalisering som en viktig framgångsfaktor för att kunna nå kommunens vision och verksamhetsmål.

Utvecklingen av digitala lösningar ska ske utifrån SKLs övergripande mål i SKL:s strategi för att digitalisera samhället.

Målen innebär att bidra till:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag.
  • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Kommunen ska aktivt verka för samt utvärdera de möjligheter som samverkan inom IT-området kan ge.

5. Ansvar och organisation

Kommunfullmäktige fastställer den policy för IT som ska gälla för Arvika kommun.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens policy för IT och att riktlinjer för hur IT ska hanteras, utarbetas och hålls aktuella.

Varje nämnd och bolagsstyrelse är, utifrån denna policy och kommunstyrelsens riktlinjer, ansvarig för IT hanteringen inom sitt verksamhetsområde.

Alla medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar för att följa uppställda policys, riktlinjer och regler. Det samma gäller när tillfällig personal eller extern aktör/uppdragstagare anlitas.

6. Uppföljning och revidering

Policy för IT ska revideras vart tredje år eller vid behov. I samband med revideringen ska tillhörande riktlinjer och regler revideras på motsvarande sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?