Digitaliseringsstrategi

Fastställd av Kommunfullmäktige den 25 juni 2018, § 125.


1. Inledning

I Arvika kommun skapar vi förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar här, genom att vi för en öppen och aktiv dialog, ger möjligheter att vara med och påverka, har hög tillgänglighet samt är tydliga med vad vi kan erbjuda. Vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktig hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. I alla dessa delar ger en ökad digitalisering oss förutsättningar för att lyckas.

Denna strategi gäller för hela Arvika kommun med dess bolag; alla anställda, förtroendevalda och andra som har behörighet att använda kommunernas IT-resurser.

2. Syfte och mål

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. Digitaliseringen kommer att innebära ett annat sätt att fördela och prioritera resurser och investeringar. Den främsta nyttan är att de resurser vi har nyttjas på ett smartare och mer effektivt sätt och är inte nödvändigtvis en ekonomisk besparing.

Vi verkar i en digital värld där allt större delar av samhället är digitaliserade samtidigt som gränsen mellan digitalt och icke-digitalt suddas ut. Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och ting blir självklara.

Digitalisering handlar vidare om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och kommunikationsteknik, främst genom automation och att information blir tillgänglig för självhjälp, i kombination med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. För att klara välfärdens framtida utmaningar, så som förändringar av demografin och ökad brist på arbetskraft, krävs att vi jobbar smartare med stöd av digitala lösningar.

Digitalisering är ett verktyg för att ge ökade möjligheter till interaktivitet, kommunikation och demokratisering för att skapa ett hållbart samhälle och öka nyttan för invånare, personal och beslutsfattare.

3. Strategiska mål och strategier för att nå dem

I Arvika utgår vi från den strategiska planen, regeringens "Digitalt först" samt SKL:s tre övergripande mål:

 • Enklare vardag för privatpersoner och företag.
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Utifrån detta har vi tagit fram de strategiska målen som vi jobbar mot, samt strategierna för att ta oss dit.

Digitalt först

En grundläggande princip för att få en kommun som lever upp till privatpersoners, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle, är att vi måste övergå till att tänka digitalt först, det vill säga att prioritera digital service i första hand.

Våra strategier för att nå målet

 • Vi ser digitala lösningar som det naturliga valet, vilket betyder att vi i alla lägen ska söka en digital lösning med så hög automatiseringsgrad som möjligt och erbjuda personlig service där det behövs.

Medborgare ges möjlighet att leva och verka i ett digitaliserat samhälle

För att alla ska kunna ta del av och verka i ett digitaliserat samhälle behöver vi säkerställa digitala kunskaper och färdigheter hos våra invånare.

Våra strategier för att nå målet

 • Vi ska minska de digitala generationsklyftorna och främja det digitala innanförskapet.
 • Våra digitala lösningar skall vara tillgängliga för alla oberoende av förutsättningar.
 • I takt med digitalisering erbjuder vi utbildningar och stöd för att kunna nyttja tjänsterna.
 • Vi genomför en digital utveckling inom hela utbildningsområdet från förskola till vuxet lärande.

Vi har en hög tillgänglighet och erbjuder smart service som är effektiv, ändamålsenlig och enkel att använda och ta till sig

Våra strategier för att nå målet

 • Vi utgår ifrån medborgarnas livshändelser och låter deras behov och nytta vara styrande.
 • Genom kommunens e-tjänster skapas nytta, ges en högre grad av effektivitet samt förenklas
 • vardagen för både privatpersoner och företag.
 • Vi har enkla kommunikationsvägar in till kommunen och dess verksamheter.
 • Vi har effektiva och interaktiva e-tjänster som är integrerade med våra verksamhetssystem.

Vi erbjuder våra medarbetare en tillgänglig, smart och ändamålsenlig digital arbetsplats för att arbetet ska bli enklare och kunna genomföras effektivare

Våra strategier för att nå målet

 • Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där våra medarbetare ges ökad kunskap om digitala lösningar som en möjliggörare inom sin verksamhet.
 • Vi ser till att våra medarbetare har tillgång till moderna digitala verktyg för att genomföra sina arbetsuppgifter.
 • Vi tillhandhåller verktyg som möjliggör digitala möten; internt och externt.
 • Vår digitala arbetsplats ska göra det enkelt och effektivt att jobba tillsammans till exempel genom att kunna dela filer och arbeta samtidigt i samma dokument.
 • Vi erbjuder våra medarbetare kompetensutveckling för att de ska kunna dra nytta av nya digitala lösningar.

Vi erbjuder tillgängliga tjänster genom smart och tillgänglig infrastruktur

Våra strategier för att nå målet

 • Vi möjliggör för hushåll och företag att ha god tillgång till bredband med hög hastighet, vilket är en förutsättning för att kunna ta del av det digitaliserade samhällslivet.
 • Offentlig information finns lättillgängligt digitalt och är skrivet på ett enkelt, förståbart och ändamålsenligt sätt.

Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus

Våra strategier för att nå målet

 • Vi möjliggör för digitala mötesplatser.
 • Genomförande av digitala möten stället för att åka och delta på plats.
 • Prioritering av nya klimatsmarta digitala lösningar.

Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt

Våra strategier för att nå målet

 • Vi tar tillvara de tekniska lösningar som möjliggör för oss att erbjuda våra medborgare ett mervärde.
 • Genom effektiva, digitala lösningar tryggas välfärden.
 • Möjligheterna med robotteknik och AI (Artificiell Intelligens) tas tillvara för att effektivisera processer.
 • Personella som ekonomiska resurser prioriteras för digitalisering

4. Ansvar och organisation

Kommunfullmäktige fastställer strategin för digitalisering som ska gälla för Arvika kommun.

Nämnd, utskott och bolagsstyrelser är utifrån denna strategi ansvarig för digitalisering inom sitt verksamhetsområde och att respektive verksamhetsplan stödjer strategin för digitalisering.

Alla medarbetare har ett ansvar för att följa uppställda styrdokument. Det samma gäller när tillfällig personal eller extern aktör/ uppdragstagare anlitas.

5. Uppföljning och revidering

Strategin för digitaliseringen ska revideras var tredje år eller vid behov. I samband med revideringen ska verksamheternas tillhörande verksamhets- och handlingsplaner revideras på motsvarande sätt.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 8. IT-funktionen
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Göran Andersson
 • IT-chef
 • Tfn 0570-816 32