Torghandelsstadga

Torghandelsstadga.

(1 bilaga)

Antaget av Kommunfullmäktige den 30 januari 1995, § 2.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 28 november 2011, § 193.

Prövad enligt ordningslagen av länsstyrelsen den 28 februari 1995 utan erinran.

§ 1
Allmän försäljningsplats är torget i Arvika (se kartbilaga).

§ 2
På den allmänna försäljningsplatsen upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser. En plats är 3x3 meter.

Saluplats upplåtes och anvisas av torgtillsyningsmannen som utsetts av Kommunstyrelsen att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats. Innehavare av saluplats är skyldig att rätta sig efter torgtillsyningsmannens anvisningar. Om innehavaren av saluplats inte följer de föreskrifter och villkor som gäller återkallas saluplatsen med omedelbar verkan, varvid någon uppsägningstid ej tillämpas.

Fast saluplats upplåtes på bestämd tid, års- eller halvårsvis.

Fast saluplats upplåtes även en dag/vecka under helt år vilket likställs med halvårsupplåtelse. Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag.

Från den fasta försäljningen undantages skärtorsdagen.

Fördelningen mellan antalet fasta och tillfälliga platser ska vara sådan att minst en fjärdedel ska vara tillfälliga saluplatser.

Fast saluplats ska utnyttjas minst 30 gånger vid årsupplåtelse och minst 15 gånger vid halvårsupplåtelse. Om så ej sker förnyas ej upplåtelse av fast saluplats.

Saluplats får inte överlåtas av innehavaren till annan.

Innehavare av saluplats ska ha uppsatt väl synlig skylt som anger innehavarens namn, adress och telefonnummer.

Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras till torgtillsyningsmannen.

§ 3
För saluplats äger kommunen uppbära avgift enligt taxa som antagits av Kommunfullmäktige.

§ 4
Varor vilkas salubjudande kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt får inte försäljas på allmän försäljningsplats.

§ 5
Innehavare av fast saluplats som ej ämnar nyttja sin plats ska meddela detta till torgtillsyningsmannen senast försäljningsdagen före aktuell försäljningsdag. Upprepad underlåtenhet att meddela detta leder till uppsägning av fast saluplats utan att återbetalning av erlagd avgift sker.

Tillfällig saluplats kan bokas fram till kl. 18.00 dag före försäljningsdag. Tilldelning sker i den turordning bokning skett. Bokad saluplats debiteras även då saluplatsen ej nyttjas om ej giltigt förfall föreligger (sjukdom, olycksfall eller dylikt) som ska kunna styrkas med skriftligt intyg.

Övriga tillfälliga saluplatser anvisas försäljare i den ordning de anländer.

§ 6
Om saluhållande av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i EG-förordningarna nr 178/2002 och nr 852/2004 samt tillhörande nationell lagstiftning.

§ 7
Torghandel får äga rum helgfri onsdag, lördag och dag före helgdag. Detta gäller ej marknadslördagen samt julafton. Försäljning får efter särskild prövning äga rum på helgfria måndagar-tisdagar och torsdagar-fredagar. Prövningen ska ske mot följande kriterier:

  1. Försäljningen ska vara av begränsad omfattning.
  2. Försäljningen ska avse begränsad och fastställd tid.
  3. Försäljningen ska vara motiverad av kort säsong, särskild dag eller särskild marknadsföringsinsats.
  4. Försäljningen ska vara påkallad av stort allmänt intresse.
  5. Försäljningen får inte föranleda skada för den ordinarie torghandeln.

Avgift ska erläggas i förskott till torgtillsyningsman enligt gällande taxa för tillfällig plats.

Försäljning får börja tidigast kl. 08.00 samt sluta senast kl. 18.00 på helgfri onsdag och kl. 14.00 på helgfri lördag och dag före helgdag, där inte polismyndigheten medgivit undantag eller beslutar annorledes.

Försäljare får inte tidigare än två timmar före försäljningstidens början besätta saluplats med varor eller redskap.

Saluplats ska besättas senast en halvtimme före försäljningstidens början. I annat fall upplåtes saluplatsen till annan.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Behöver saluplats av särskild anledning helt eller delvis utrymmas ska vad polismyndigheten i sådant avseende påbjuder lända till efterrättelse.

§ 8
De gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna får ej vara belamrade under försäljningstiden, dock får nedmontering av salustånd för avfärd göras om detta sker utan större störning.

§ 9
På allmän försäljningsplats ska utöver vad som föreskrivs i ordningslagen och lokal ordningsstadga om ordning på offentlig plats iakttagas att avfall och annat skräp, som härrör från rörelsen, av försäljaren hopsamlas och bortföras senast när handeln för dagen avslutats.

§ 10
Om straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelser i denna torghandelsstadga gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.

Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter medför straff enligt nämnda författningar.

§ 11
Denna stadga träder i kraft den 13 mars 1995.

Hjälpte informationen på sidan dig?