Torghandelsstadga

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln inom Arvika kommun.

Antaget av Kommunfullmäktige den 30 januari 1995, § 2.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 28 augusti 2023, § 146.

Arvika kommun önskar en välordnad torghandel med många besökare och försäljare som bidrar till en levande stad. Med dessa ordningsföreskrifter hoppas vi på att kunna uppfylla det och vi önskar alla välkomna till Arvika.

Arvika kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för försäljningstorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:

Endast anvisade platser inom torget är upplåtna som allmänna försäljningsplatser.

Tillfälligt tillstånd för att använda torgytan utanför anvisade platser för uppställning av försäljningsstånd och varor med mera kan i särskilda fall beviljas av polismyndigheten utifrån ansökan om tillstånd att använda offentlig plats. Den som vill använda försäljningsplatser på andra tider än när ordinarie torghandel sker, kan ansöka om tillstånd hos polismyndigheten för användning av platsen.

§ 2 Dagar och tider för upplåtelse av försäljningsplatser

Torghandel får ske mellan klockan:
- 7.00 – 19.00 helgfria onsdagar
- 7.00 – 17.00 lördagar och dag före helgdag
- 7.00 – 19.00 skyltsöndag, 1, 2, 3 och 4 advent
Detta gäller inte marknadslördagen, Arvikamârten, och julafton.
Endast tillfälliga försäljningsplatser, se 3 §, beviljas under skärtorsdagen.
Upplåtelsetiden inkluderar tid för att lasta i och ur fordon samt städa av platsen.
Försäljning får ske efter särskild prövning på helgfria måndagar-tisdagar och
torsdagar-fredagar. Ansökan om tillstånd att använda offentlig plats hos polismyndigheten behöver göras.

Om särskilda skäl föreligger eller om polismyndigheten eller annan myndighet begär det, får kommunen besluta att försäljning i särskilda fall ska ske vid andra tider än vad som föreskrivits ovan eller helt ställas in. Det innebär att kommunen har rätt att, utan vidare kompensation för platsinnehavaren, ställa in torghandeln med hänsyn till att torget ska användas för särskilt evenemang. I möjligaste mån ska torgförsäljarna ges information snarast efter beslut om ändrade förutsättningar.

§ 3 Försäljningsplatser

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga försäljningsplatser.

Fast försäljningsplats upplåtes på bestämd tid, års- eller halvårsvis.

Tillfällig försäljningsplats upplåtes endast för viss dag.

§ 4 Fördelning av försäljningsplatser

Inom torgområdet upplåts och anvisas försäljningsplats av torgansvarig som är utsedd av förvaltningen. Torgansvarig övervakar och ordnar handeln under torghandeln.

Fördelningen mellan antalet fasta och tillfälliga försäljningsplatser ska vara så att minst en fjärdedel av försäljningsplatserna är tillfälliga.

Försäljningsplats, både fasta och tillfälliga, upplåts i den ordning de kommer in till torgtillsyningsman.

Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas till någon annan.

Ifall innehavare av försäljningsplats inte vid försäljningstidens början, har intagit platsen eller gjort anmälan till torgansvarig att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har arrangören rätt att upplåta platsen till någon annan.

Upphör innehavare av fast försäljningsplats som upplåtits års- eller halvårsvis med sin torghandel i förtid, ska skriftlig anmälan göras till torgansvarig.

§ 5 Placering av varor, redskap och fordon

De gångar som är anordnade för gående utmed eller mellan försäljningsplatserna får ej vara belamrade under försäljningstiden, dock får nedmontering av försäljningsplats för avfärd göras om detta sker utan större störning.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon stå parkerade på eller i anslutning till försäljningsplatsen.

§ 6 Försäljningsvaror

Vid försäljning av livsmedel på försäljningsplats ska gällande livsmedelslagstiftning följas. Respektive verksamhetsutövare ansvarar för att verksamheten, i de fall lagstiftningen kräver det, är registrerad hos den kontrollmyndighet där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt får inte säljas på allmän försäljningsplats.

§ 7 Ordning och renhållning

Innehavare av försäljningsplats är skyldig att rätta sig efter torgansvariges anvisningar. Om innehavaren av försäljningsplats inte följer de föreskrifter och villkor som gäller återkallas försäljningsplatsen med omedelbar verkan, varvid någon uppsägningstid inte tillämpas.

Innehavare av försäljningsplats ska samla ihop avfall och annat skräp från försäljningen och på lämpligt sätt forsla bort detta samt se till att platsen efter upplåtelsetidens slut lämnas städad. Innehavaren ska se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg.

Skatteverkets bestämmelser gällande torg- och marknadshandel ska följas.

§ 8 Avgift

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift, enligt taxor och avgifter, som beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift ska i första hand betalas i förskott via Swish till torgansvarig eller i andra hand via faktura enligt gällande taxa för försäljningsplatsen.

§ 9 Överträdelse av föreskrift

Om straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelser i dessa ordningsföreskrifter för torghandel gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.

Försäljning i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och EU:s livsmedelsförordningar samt med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter medför straff enligt nämnda författningar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?