Kommunpris

Bestämmelser för utdelande av Arvika kommunpris.

Antaget av Kommunfullmäktige den 24 september 2007, § 192
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289

§ 1
Arvika kommunpris delas ut till person/er som gjort betydande eller föredömliga insatser av miljövårdande, idrottslig, kulturell, social eller näringslivsutvecklande karaktär.

§ 2
Arvika kommunpris kan utan ansökan tilldelas person, grupp, företag eller sammanslutning som är hemmahörande i, eller har annan anknytning till Arvika kommun.

§ 3
Arvika kommunpris delas ut årligen. Motiverade förslag till kandidat/er ska vara kommunpriskommittén tillhanda senast den 31 mars varje år.

§ 4
Pris summan är 50 000 kronor. Arvika kommunpris kan delas ut till en eller flera mottagare, enligt beslut av kommunpriskommittén varje år.

§ 5
Kommunpriskommittén beslutar i frågor om former och tid för utdelning av priset. Kommittén består av fem ledamöter som utses av Kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod. Kommunfullmäktige utser ordförande. Kommunens regler för arvode och sammanträdesersättning gäller. Till kommittén kan adjungeras personer med specialkunskaper.

§ 6
Tilldelat pris är inte förbundet med särskilda åtaganden eller villkor utan får fritt användas enligt mottagarens eget bestämmande.

§ 7
Ändringar av dessa bestämmelser ska göras av Kommunfullmäktige i Arvika.

Hjälpte informationen på sidan dig?