Marknadsstadga

Lokala ordningsföreskrifter för Arvika mârten.

Antaget av Kommunstyrelsen den 14 januari 1991, § 23.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 28 augusti 2023, § 147.

Arvika kommun önskar en ordnad och välbesökt marknad för både besökare och försäljare. Med dessa ordningsföreskrifter hoppas vi på att kunna uppfylla det och vi önskar alla välkomna till Arvika.

Arvika kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1§ Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för Arvikamârten. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för marknad:

Marknadsområdet begränsas enligt kartbild nedan. Endast anvisade platser inom området är upplåtna som allmänna försäljningsplatser.

2 § Dag och tid för upplåtelse av försäljningsplatser

Marknadshandeln äger rum första lördagen i oktober eller den lördag i september eller oktober som kommunen bestämmer. Försäljning får då ske mellan kl. 8.00 och 17.00 på allmänna försäljningsplatser inom marknadsområdet.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

3 § Försäljningsplatser

Försäljningsplats upplåtes på bestämd plats inom området under hela marknadsdagen.

Försäljning får endast ske inom upplåten plats.

Bokade, men ej betalade försäljningsplatser erbjuds på nytt till försäljare som ställt sig i kö för en plats.

4 § Fördelning av försäljningsplatser

Inom marknadsområdet upplåts och anvisas försäljningsplats av arrangör som är utsedd av förvaltningen. Arrangören övervakar och ordnar handeln under marknaden.

Försäljningsplatser upplåts i förväg till föregående års försäljare att boka samma plats igen, därefter upplåts försäljningsplatserna i den ordning de kommer in till arrangören.

Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma försäljare endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

Innehavarens rätt att använda försäljningsplats får inte överlåtas på någon annan utan arrangörens godkännande.

Ifall innehavare av försäljningsplats inte vid försäljningstidens början, klockan 8.00, har intagit platsen eller gjort anmälan till arrangören att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har arrangören rätt att upplåta platsen till någon annan.

5 § Placering av varor, redskap och fordon

De gångar som är anordnade för gående utmed eller mellan försäljningsplatserna får ej vara belamrade under försäljningstiden, dock får nedmontering av försäljningsplats för avfärd göras om detta sker utan större störning.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon stå parkerade på eller i anslutning till försäljningsplatsen, undantag för de fordon som behövs för försäljning. Det handlar både om säkerhet och av hänsyn till besökare och kollegor. Försäljare som inte följer detta och som inte heller efter tillsägelse rättar sig, ska avvisas och utan rätt till återbetalning av platshyran.

6 § Försäljningsvaror

Vid försäljning av livsmedel på försäljningsplats ska gällande livsmedelslagstiftning följas. Respektive verksamhetsutövare ansvarar för att verksamheten, i de fall lagstiftningen kräver det, är registrerad hos den kontrollmyndighet där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte säljas på allmän försäljningsplats.

För att få spridning på sortimentet har arrangören rätt att begränsa försäljning av vissa varor. I samband med platsbokningen ska därför anges vilket sortiment som ska säljas. Om annat sortiment än det angivna saluförs har arrangören rätt att avvisa försäljaren, som inte har rätt till återbetalning av platshyran.

Försäljare med varor av likartat slag ska, om det är möjligt, placeras ifrån varandra för att få spridning över hela marknadsområdet.

7 § Ordning och renhållning

Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet inom marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det försäljaren att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning utan rätt till återbetalning av platshyran.

Innehavare av försäljningsplats ska samla ihop avfall och annat skräp från försäljningen och på lämpligt sätt forsla bort detta samt se till att platsen efter upplåtelsetidens slut lämnas städad. Innehavaren ska se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg.

Skatteverkets bestämmelser gällande torg- och marknadshandel ska följas.

8 § Avgift

För försäljningsplats har arrangören rätt att ta ut avgift för platsen enligt marknadstaxa, fastställd av Kommunfullmäktige.

Avgift ska betalas i förskott till arrangör enligt taxa för försäljningsplatsen.

9 § Överträdelse av föreskrift

Om straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelser i dessa ordningsföreskrifter för marknadshandel gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.

Försäljning i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och EU:s livsmedelsförordningar samt med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter medför straff enligt nämnda författningar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?