Marknadsstadga

Marknadsstadga.

Antaget av Kommunstyrelsen den 14 januari 1991, § 23.

Tid och plats

Marknadshandel ska normalt äga rum första lördagen i oktober, inom ett område som begränsas av Fabriksgatan - Östra Esplanaden -Järnvägsgatan - Magasinsgatan.

Försäljning ska pågå kl. 08.00 - 17.00.

Arrangör

Inom marknadsområdet uthyres saluplatser av arrangör, utsedd av Kommunstyrelsen.

Bokning och betalning

Saluplatser ska bokas senast den 10 augusti och förskottsbetalning ska ha skett senast den 1 september.

De knallar som omfattas av lagen om mervärdeskatt ska vid platsbokning bifoga kopia av registrerings- eller momsregistreringsbevis.

Skattskyldig som saknar sådant bevis ska på annat sätt styrka att man fullgör sin skyldighet gentemot staten.

I annat fall ska plats inte upplåtas.

Ej betalda platser erbjudes på nytt till dem som ställt sig i kö. Bokning och betalning ska i dessa fall ha skett senast fredagen i veckan för marknadsdagen.

Outhyrda platser fördelas av arrangören vid marknadens början, i den ordning försäljare anländer.

Om försäljare ej har intagit sin plats vid marknadens början (kl. 08.00) och ej heller anmält senare ankomst, äger arrangören rätt att hyra ut platsen till annan.

Platshyran återbetalas om platsen avbeställes senast fredagen i veckan före marknadsdagen. Vid giltigt förfall, såsom sjukdom eller annan oförutsedd händelse som kan bestyrkas, återbetalas hela hyran.

För saluplats äger arrangören uppbära avgift enligt marknadstaxa, fastställd av Kommunfullmäktige. Förhyrd saluplats får ej överlåtas åt annan utan arrangörens godkännande.

Ordningsregler

För att få spridning på sortimentet äger arrangören rätt att begränsa försäljning av vissa varor. I samband med platsbokning ska därför anges vilket sortiment som ska saluföras. Om annorlunda sortiment saluförs äger arrangören rätt att avvisa försäljaren, som ej äger rätt till återbetalning av platshyran.

Varor, vilkas salubjudande kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte försäljas på allmän försäljningsplats.

Förhyrd saluplats ska av försäljaren markeras med nummerbricka som arrangören sänt ut. I annat fall kan försäljaren avvisas, om betalning ej kan styrkas på annat sätt.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det försäljaren att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning utan rätt till återbetalning av platshyran.

Hjälpte informationen på sidan dig?