Skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

(1 bilaga)

Antaget av Kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 2.
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (SFS 1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

§ 1
Utöver bestämmelserna i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning och annan toalett än wc

§ 2
Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom Västra Sundsområdet (området är utmärkt på kartbilaga).

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

§ 3
Det krävs tillstånd av Myndighetsnämnden för att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett (förmultningstoalett, förpackningstoalett, eltoalett och liknande).

Tillstånd krävs inte för installation av torrtoalett.

Djurhållning

§ 4
Det krävs tillstånd av Myndighetsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, får, get, svin och orm inom område med detaljplan.

Tomgångskörning

§ 5
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Eldning

§ 6
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Ansökan och anmälan

§ 7
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till Myndighetsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser

§ 8
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Avgifter

§ 9
Myndighetsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som Kommunfullmäktige antagit.

______

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2001.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Hjälpte informationen på sidan dig?