Serviceplan

Serviceplan.

Antaget av Kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 227.

I enlighet med riktlinjer för RSP - Regionala Serviceprogrammet - har en serviceplan för Arvika kommun tagits fram. Denna serviceplan ersätter varuförsörjningsplanen från 2013.

Det regionala serviceprogrammet rör kommersiell service och omfattar idag dagligvaror, drivmedel, post- och pakettjänster, apotekstjänster och betaltjänster. Sedan 2019 ansvarar Region Värmland för RSP. Syftet med RSP är ett tillväxtmotiv. Grundläggande service är en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet. Kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista. Målgrupperna för serviceplanen är boende, företag, föreningar och besökare. Flera olika stödformer styrs av RSP bland annat investeringsstöd för kommersiell service, särskilt driftstöd för dagligvarubutiker, servicebidrag, hemsändningsbidrag, rådgivningsinsatser, stöd för betaltjänstombud, utvecklingsprojekt inom Lokala servicelösningar och utvecklingsprojekt inom betaltjänstområdet.

Den framtagna serviceplanen ger en nulägesbeskrivning av hur kommersiell och offentlig service på landsbygden ser ut idag och ska ligga till grund för arbete för att bibehålla befintlig service men också för att utveckla och förbättra service på landsbygden. Serviceplanen ska ses som ett levande dokument som löpande uppdateras och förbättras i enlighet med uppdateringar inom det regionala serviceprogrammet.

Hjälpte informationen på sidan dig?