Vägbelysning

Riktlinjer för utbyggnad och drift samt rekonditionering eller ombyggnad av vägbelysning utanför planlagda områden.

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 maj 1997, § 61 och kompletterat av Kommunstyrelsen den 10 november 1997, § 161.

§ 1
Vägbelysning utbyggs för att förbättra villkoren för vägtrafiken och för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

§ 2
Vägbelysning kan utbyggas längs allmän eller enskild väg, som är allmänt trafikerad och tillgänglig för allmän samfärdsel.

Vid utbyggnad av vägbelysning ska i första hand trafiksäkerhetsmässiga faktorer beaktas.

Utbyggnad ska ske på de platser och i den takt och ordningsföljd Kommunstyrelsen bestämmer.

§ 3
Utbyggnad av vägbelysning utefter allmän väg bekostas i sin helhet av kommunen, i den mån inte vägverk eller annan intressent bidrar till kostnaden.

Utbyggnad av vägbelysning efter enskild väg bekostas av belysningsintressenterna.

Kommunen lämnar dock bidrag med den del av kostnaderna som överstiger 4 500 kronor per åretruntbostad. Intressenternas andel indexregleras årligen enligt konsumentprisindex ¹).

Kommunstyrelsen kan besluta att hel kommunal belysningsanläggning ska anordnas och bekostas av kommunen, om det kan anses vara av synnerlig vikt för de boende inom belysningsområdet eller om andra särskilda skäl föreligger.

§ 4
Utefter enskild väg utbyggs vägbelysning endast om belysningsintressenterna förklarat sig beredda att delta med sin andel i kostnaderna för belysningen. Därvid ska belysningsintressenterna, innan Kommunstyrelsen beslutar om belysningsutbyggnaden till Kommunstyrelsen, inlämna teckningslista som ska godkännas av Kommunstyrelsen. På teckningslistan ska delägarna ha undertecknat förbindelse att genom viss bemyndigad person vid anfordran inbetala intressenternas ersättning 4 500 kronor per åretruntbostad. Intressent-ernas andel indexregleras årligen enligt konsumentprisindex ¹).

Vägbelysning anordnas, rekonditioneras eller ombyggs ej där belysningen inte betjänar minst tio bostadsfastigheter för åretruntboende, varvid avstånden mellan bostadsfastigheterna inte får överstiga 100 meter räknat utefter vägens sträckning. Vid tillämpning av bestämmelsen ska ej medräknas bostadsfastigheter på större avstånd från väg än 200 meter.

§ 5
Kommunen svarar för samtliga driftkostnader för vägbelysningen. Belysningsintressent som lämnat bidrag till kommunen för anordnande av vägbelysning ska överlåta till kommunen att besluta om driften av vägbelysningen.

§ 6
Om ej särskilda skäl föreligger utbyggs, rekonditioneras eller ombyggs ej mindre vägbelysningsanläggning än sådan som omfattar tio belysningspunkter.

§ 7
Kommunstyrelsen avgör det tekniska utförandet av vägbelysningsanläggningar.

§ 8
Kommunstyrelsen avgör om och när anläggning ska tas ur drift och nedmonteras.

§ 9
Om befintlig belysningsanläggning kräver rekonditionering eller ombyggnad och ej uppfyller villkoren i detta reglemente, kan anläggningen överlåtas till annan intressent utan kostnad.

Även belysningsanläggning som uppfyller kraven i detta reglemente kan överlåtas till annan intressent som begär det.

Den övertagande intressenten övertar därvid hela ansvaret och därmed förenade kostnader för anläggningens fortsatta drift och underhåll.

§ 10
Vid enskild intressents övertagande av befintlig vägbelysningsanläggning för fortsatt drift utbetalas kommunalt bidrag vid överlämnandet. Det kommunala bidraget utgör en engångsersättning och uppgår till 4 000 kronor per ljuspunkt. Bidraget gäller för ljuspunkter uppbyggda före den 26 maj 1997. Bidraget indexregleras årligen enligt konsumentprisindex ¹).

§ 11
Det åligger Kommunstyrelsen att bevaka möjligheter att erhålla statsbidrag till utbyggnad av vägbelysningsanläggning.

§ 12
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av Kommunstyrelsen.

§ 13
Ändring av dessa riktlinjer ska beslutas av Kommunfullmäktige.

§ 14
Dessa riktlinjer gäller från och med den 26 maj 1997.

§ 15 Indexklausul ¹)
De angivna beloppen är anpassade till indextalet för oktober månad angivet år (= bastalet) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1996 som basår.

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, ska beloppen justeras med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpning av index ska omräkning av beloppen göras med hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela tal. Beloppen avrundas på samma sätt till heltal kronor. Beloppen ska aldrig sättas lägre än basårsbeloppen.

Beloppsändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Hjälpte informationen på sidan dig?