Uthyrning av skol- och fritidslokaler

Normer för uthyrning av skollokaler och fritidslokaler.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 oktober 1993, § 100.

Allmänna bestämmelser

Normer gäller för uthyrning av lokaler som ställs till Föreningsservice förfogande, då de inte används för annat ändamål.

Gymnastiklokaler, lämpliga skollokaler samt idrottsanläggningar vid skolorna ställs under icke-skoltid till Föreningsservice förfogande för uthyrning till föreningar och organisationer. Lärande och stöd upprättar förteckning över sådana lämpliga lokaler och anläggningar samt fastställer den tidpunkt på dagen då lokalerna kan disponeras av Föreningsservice.

Kommunens eget behov av lokaler för olika sammankomster ska i första hand tillgodoses.

Uthyrning

Föreningsservice administrerar uthyrningsverksamheten.

Föreningar och organisationer som önskar disponera lokaler under säsongen ska före tidpunkt, som fastställs av Föreningsservice, anmäla önskemål till Föreningsservice.

Kommunledningsstaben fördelar lokalerna och meddelar i god tid föreningarna samt respektive vaktmästare vilka uthyrningar som kommer att äga rum. Eventuella ändringar beträffande uthyrningar meddelas omgående till berörda föreningar och vaktmästare.

Kompletterande uthyrningar under säsongen handläggs och verkställs av Föreningsservice.

Uthyrning av lokaler sker till avgifter enligt fastställda taxor.

Ordningsregler m.m.

Vaktmästarna vid skolorna fungerar som Föreningsservice kontaktmän och ansvar för rapportering av förändringar m.m.

Vid användning av kök med utrustning anlitas i första hand ordinarie bespisningspersonal. I andra hand anlitas personal som godkänns av den ordinarie bespisningspersonalen.

Städning av lokalerna ska vara utförd innan eleverna börjar de dagliga lektionerna. Skolans ordinarie lokalvårdare anlitas som tidigare.

För skadegörelse på lokaler, inventarier och apparatur ansvarar respektive föreningar och organisationer. Föreningsservice utarbetar i samråd med Lärande och stöd ordningsregler som ska gälla för uthyrning av lokalerna.

Föreningsservice uthyrning av lokaler sker till avgifter som Kommunfullmäktige fastställer i samband med budget. Där anges om lokalerna upplåts gratis eller om avgift tas ut. Avgifterna framgår av den avgiftskatalog som Föreningsservice tar fram varje år.

Principer för gratis upplåtelse av övriga kommunala lokaler

Övriga kommunala lokaler ska upplåtas gratis till hos kommunen registrerade/bidragsberättigade föreningar om lokalupplåtaren så medger. Föreningsservice upplyser om vilka föreningar som avses. Reglerna innefattar även de politiska organisationerna.

Följande övriga villkor ska uppfyllas:

Det ska inte föreligga något kommersiellt intresse. Föreningen ska inte ha möjlighet till bidrag till lokalhyra från annat håll. Ingen skadegörelse sker och ingen extra städning krävs.

Om villkoren inte uppfylls har lokalupplåtaren rätt att fastställa hyra enligt allmänna bestämmelser för internhyressystemet, se Kommunstyrelsens beslut 1992 § 171.

Hjälpte informationen på sidan dig?