Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter.

(7 bilagor)

Arvika kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 30.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Arvika kommun ska upprätthållas. Vad som gäller för ordning och säkerhet på offentlig plats regleras i både ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter.

Bestämmelserna i 13 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 13 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

§ 3
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

  • de kommunala badplatserna vid Bergsviken, Edane, Fredros, Gravås, Ingestrand, Körselviken, Klässbol, Kolsjön, Mangskog, Hungvik, Soterud, Stömne, Takene, Årbotten och Sölje (bilaga 1)
  • område vid Gate handelsområde (bilaga 2)

§ 4
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § första stycket och 13 § första stycket ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Containrar

§ 5
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 6
Markiser, flaggor och skyltar av sådant slag att de inte omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§ 7
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd, el- och teleskåp, transformatorbyggnader, pumpstationer eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens verksamhet där verksamheten finns.

Förtäring av alkohol

§ 8
Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats inom område markerat på bilaga 3, såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.

Camping

§ 9
Camping är inte tillåten inom område markerat på bilaga 4 om inte annat anges.

Hundar

§ 10
Hundens ägare eller den som tagit emot en hund till underhåll eller nyttjande är skyldiga att följa bestämmelserna i 11 §. Bestämmelserna i 11 § gäller dock inte ledarhund för synskadad person, servicehund för person med funktionsnedsättning eller för tjänstehund under tjänsteutövning.

§ 11
Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gång- och cykelvägar, i parker, i motionsspåren Vik, Prästängen, Styckåsen och Ingestrand samt på lekplatser. Motionsspåren är utmärkta i bilaga 5 och lekplatserna i bilaga 6.

Föroreningar efter hundar ska omedelbart plockas upp på ovan angivna platser.

Hundar får inte vistas på kommunala badplatser (bilaga 1) från 1 maj – 30 september.

Ridning, löpning

§ 12
Ridning är inte tillåtet i motionsspåren Vik, Prästängen, Styckåsen och Ingestrand (bilaga 5).

Löpning och promenad är inte tillåtet i anlagda skidspår i motionsspåren Vik, Prästängen, Styckåsen och Ingestrand (bilaga 5).

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 13
För ett område i Arvika centrum som är markerat i bilaga 7 krävs tillstånd från Polismyndigheten för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

I övrigt gäller vad som anges i ordningslagen .

Avgift för att använda offentlig plats

§ 14
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

§ 15
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i ordningsföreskrifterna i 5-9 §§ och 11-13 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Hjälpte informationen på sidan dig?