Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 maj 2007, § 107.

1. Bakgrund

Det drogpolitiska programmet utgör grunden för Arvika kommuns samlade förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet och ska vara vägledande för kommunens arbete inom detta område.

I programmet skall särskilt beaktas förebyggande åtgärder för ungdomar med drogproblematik. Vidare skall programmet utgöra grund för tillståndsgivning för servering av alkoholhaltiga drycker.

Den politiska förankringen av programmet säkerställs genom att det antas av Kommunfullmäktige.

Ansvaret för samordningen av insatserna i programmet åvilar Ledningsgruppen för samverkan, där förutom kommunen även landstinget och polismyndigheten är representerade.

2. Definition av droger

Droger är ämnen som genom sina kemiska egenskaper påverkar struktur och funktion hos den levande organismen. Dessa ämnen är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Inom begreppet droger ryms:

 • Tobak
 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopningspreparat
 • Missbruk av läkemedel (icke-medicinskt betingat bruk)
 • Inandning av ångor eller gaser från kemiska preparat i berusningssyfte (sniffning)

3. Nationell nivå

Regeringen har under hösten 2005 beslutat om nya nationella handlingsplaner för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete för perioden 2006-2010.

I alkoholhandlingsplanen föreslår regeringen att det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken ska vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. För att nå det övergripande målet föreslår regeringen ett antal delmål. Dessa delmål är att

 • skjuta upp alkoholdebuten
 • åstadkomma fler alkoholfria miljöer
 • ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten
 • bekämpa den illegala alkoholhanteringen

Det övergripande målet för Sveriges narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle. För att nå ett narkotikafritt samhälle föreslår regeringen tre delmål. Dessa är att

 • minska rekryteringen till missbruk
 • förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk
 • minska tillgången på narkotika

4. Regional nivå

För länet finns ett alkohol- och drogpolitiskt länsdokument för Värmland. Dokumentet har under 2004 antagits av styrelserna för Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och landstinget i Värmland. Dokumentet manifesterar den politiska viljeinriktningen och utgör samtidigt en vägledning för kommunernas alkohol- och drogförebyggande arbete. Den gemensamma visionen har formulerats på följande sätt: "Värmland vill med detta dokument ta ett helhetsgrepp när det gäller det förebyggande arbetet mot droger och missbruk. Vi vill i samverkan mellan myndigheter och organisationer arbeta för ett större medvetande om de negativa effekterna som följer av ett missbruk.

Målsättningen är att kraftigt minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av beroende-framkallande substanser och därigenom också minska samhällets kostnader. Ett Värmland fritt från droger och missbruk kommer att påverka länet i positiv riktning och därigenom bidra till ökad tillväxt och bättre livsmiljö."

När det gäller arbetet på lokal nivå förordar dokumentet att lokala mål skapas utifrån enskilda kommuners behov, förutsättningar och baseras på fakta och aktuella kartläggningar. I dokumentet sägs vidare att "ett övergripande alkohol- och drogpolitiskt dokument bör finnas för att markera den politiska viljeinriktningen". De lokala målen bör sedan brytas ner i lokala verksamhetsmål och handlingsprogram.

5. Arvika kommun

5.1 Vägledande principer

 • Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en uppväxtmiljö som är fri från negativa konsekvenser av drogmissbruk.
 • Alla människor ska ha rätt till ett liv, som är skyddat från drogrelaterade olyckor och problem.
 • Kommunen ska genom aktiva insatser och samverkan begränsa konsumtionen och motverka missbruk av droger.
 • Kommunen skall stödja drogfria miljöer samt drogfria aktiviteter för barn och ungdom. I detta arbete ska kommunen samverka med föreningslivet.
 • Drogförebyggande insatser ska riktas till hela kommunens befolkning utifrån ett folkhälsoperspektiv.

5.2 Mål

Målen för Arvika kommuns drogförebyggande arbete är att:

 • Arvika ska vara en narkotikafri kommun
 • minska totalkonsumtionen av alkohol
 • höja debutåldern för tobak och alkohol
 • öka föräldrarnas medvetenhet om vikten av deras egna värderingar, attityder och handlingar gällande alkohol i relation till sina barn
 • minska antalet dopinganvändare
 • ingen ska sniffa

5.3 Strategier för att uppnå målen

Det drogförebyggande arbetet i Arvika ska utgå från ett folkhälsoperspektiv. Det förebyggande arbetets viktigaste syfte är att motverka nyrekrytering till gruppen högkonsumenter eller missbrukare. För att nå detta måste basen i det förebyggande arbetet vara insatser som riktas till hela befolkningen, kompletterad med insatser riktade mot riskgrupper. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot ungdomar.

Det drogförebyggande arbetet ska vara långsiktigt och innefatta ett stort antal åtgärder på olika nivåer. Insatserna ska syfta till

 • Begränsa tillgänglighet
  -ansvarsfull policy för serveringstillstånd
  -utbildning av restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholhantering
  -åtgärder mot langning, hembränning och smuggling
 • Begränsa efterfrågan genom påverkan
  -information till skolungdomar
  -utbildning och stöd till vuxna förebilder t ex personal inom barnomsorg, skola och fritidsverksamhet
  -utbildning för personal som arbetar med barn och ungdom i olika metoder av förebyggande arbete
 • Alkohol- och drogfri uppväxt
  -förebyggande insatser riktade till föräldrar, förskola, skola och fritidsgårdar
 • Alkohol- och drogfri graviditet
  -utbildning om alkoholen skadeverkningar till personal inom allmänmedicins verksamhet
 • Trafiknykter kommun
  -samverkansprojekt som t ex Skellefteåmodellen
 • Alkohol- och drogfri föreningsmiljö
  -stöd och utbildning till föreningsledare och andra ideella krafter
 • Alkohol- och drogfria arbetsplatser
  -stödja processen att ta fram alkohol- och drogpolitiska program på arbetsplatsen
 • Särskilda insatser för riskgrupper
  -tidig upptäckt och rådgivning till personer i riskzonen
 • Adekvat stöd och behandling
  -adekvata vård- och behandlingsresurser där socialtjänst och sjukvård samverkar

6. Handlingsplaner

Som ett konkret stöd för arbetet i kommunen har tagits fram handböcker i alkohol- och drogförebyggande arbete för:

 • förskola, förskoleklass, grundskola -år 6
 • högstadiet år 7-9
 • gymnasiet årskurs 1-3
 • fritidsförvaltningen (numera Förebyggande och stöd)
 • socialtjänsten (numera Förebyggande och stöd)

Dessutom har i dokumentet Samverkanspunkter belysts vilka beröringspunkter olika verksamheter har i detta arbete, dels vid årligen återkommande aktiviteter men också vid akuta situationer.

7. Uppföljning och utvärdering

I varje handbok finns anvisningar för uppföljning och utvärdering av respektive verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen erhåller årligen en uppföljning av det drogförebyggande arbetet i kommunen och initiativ tas till åtgärder om så erfordras

Hjälpte informationen på sidan dig?