Internationell strategi

Internationell strategi.

Antaget av Kommunstyrelsen den 12 november 2012, § 258.

Inledning​

Vi blir allt mer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan det lokala, regionala och det globala blir allt tydligare. I det regionala utvecklingsprogrammet "Värmland växer och känner inga gränser" betonas de internationella aspekternas betydelse för vår utveckling framöver. Den globala ekonomin och möjligheter till snabb kommunikation bidrar till att avståndet till andra länder och kontinenter minskar. I vardagslivet möter vi människor från andra länder och kulturer. Vi ser hos oss och i vår omvärld ett stort behov av att bekämpa främlingsfientliga krafter och istället stärka den internationella förståelsen. Att studera och arbeta utomlands blir allt vanligare, EU:s mål att 20 % av universitetsutbildningen ska ske i ett annat land är i dag en möjlighet. Fler företag har utländskt ägande och våra företag är beroende av internationella marknader. EU-utvidgningen och arbetet med att förändra EU:s regelverk kommer att ge en regional och lokal påverkan. EU:s beslut påverkar det dagliga arbetet hos offentliga organisationer och myndigheter. Internationaliseringen medför att kommunens omvärldsbevakning även inkluderar internationella perspektiv. För att bredda den internationella kunskapen ska det internationella arbetet vara integrerat i kommunens verksamheter.

I Arvika kommun pågår en rad internationella kontakter. Projekt, besök och arrangemang genomförs i vår kommun och Arvika är mångkulturellt! Arvika gränsar mot Norge och att området på båda sidor gränsen utvecklas positivt är strategiskt viktigt för kommunen. Det är dock viktigt att kommunen innan nya kontakter etableras bedömer den totala nyttan av ett engagemang och att de ekonomiska åtagandena är rimliga och försvarbara. Även medborgarperspektivet ska analyseras före beslut.

Syfte

Syftet med den internationella strategin är att visa hur det internationella arbetet ska bedrivas framöver. Strategin är ett verktyg för såväl förtroendevalda som tjänstemän på alla nivåer inom kommunkoncernen. Strategin ska bidra till att nå kommunens vision och strategier.

Övergripande mål

De övergripande målen för Arvika kommuns internationella arbete är att:

  • bidra till en attraktiv kommun genom ett aktivt internationellt arbete
  • utveckla Norgesamarbetet och använda partnerskap
  • utveckla verksamheterna inom kommunkoncernen. Genom att utveckla ett internationellt perspektiv blir Arvika en mer attraktiv arbetsgivare.
  • främja ett mångkulturellt perspektiv, motverka främlingsfientliga krafter samt bidra till utveckling av lokal demokrati internationellt.

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige och/eller Kommunstyrelsen företräder kommunen vid officiell representation. Kommunstyrelsen leder det internationella arbetet samt ansvarar för vänortssamarbetet. Förvaltning och bolag ansvarar för att det strategiska internationella arbetet integreras i verksamheterna och de svarar för omvärldsbevakning inom sina respektive verksamhetsområden.

Målområden och aktiviteter

Aktivt internationellt arbete bidrar till en attraktiv kommun

Kommunen ska stimulera kontakter, samarbete och utbyte med företag och organisationer och verka för att regionens och Arvikas intressen hävdas och marknadsförs. EU:s fonder och program integreras i utvecklingsarbete och i relationer med företag och organisationer. Allt mer internationellt samarbete sker i projekt med internationella partners. Kommunen ska ha god kunskap om och på ett effektivt sätt utnyttja de möjligheter som ges.

Aktiviteter

Bidra till samarbeten mellan ortens företag gärna via EU-finansiering.
Marknadsföra Arvika som etableringsort för företag.
Stödja marknadsföring av besöksnäring.
Bibehålla och utveckla kontakterna med intresseorganisationer som har EU-kompetens.

Mångkulturellt perspektiv

Kommunen uppmuntrar personal, förtroendevalda och skolans elever till ökade kunskaper i språk och andra kulturers levnadssätt. Genom att stimulera till ökade kontakter mellan Arvikabor av svensk och utländsk härkomst ökar förståelsen för andra kulturer och antidemokratiska krafter motverkas.

Aktiviteter

Stimulera samarbeten som ökar kvaliteten i kommunens verksamheter. I verksamhetsplaneringen se möjligheter till kompetensutveckling och finansiering via EU.
Via internationella kontakter stärka kunskapen om omvärlden.
Genom aktivt deltagande i internationella nätverk marknadsföra kommunen.
Söka samarbeten med lokala aktörer både hemma och internationellt.
Språkutbildning för personal med internationella kontaktytor.

Norge och vänorterna

EU uppmuntrar på olika sätt till samverkan mellan vänorter. Våra vänortskontakter etablerades på 1940- och 1950-talet. Under åren har traditionellt vänortsarbete bedrivits med politikermöten, ungdoms-, kultur- och förvaltningsutbyte. I flera EU-program uppmanas till partnerskap med andra EU-länder. Ett vänortsavtal finns tecknat mellan Arvika, Ylöjärvi, Skive och Kongsvinger kommuner.

Området på båda sidor gränsen är en mötesplats där människor möts och kontakter skapas. Oslo utvecklas till ett allt viktigare tillväxtområde. Att båda sidor om gränsen utvecklas positivt vad avser befolkning och sysselsättning stärker hela regionen. Samarbetet i olika frågor främst via ARKO (elva gränskommuner i samverkan), närheten till Oslo med de utvecklingsmöjligheter som finns kring en huvudstad gör ett fortsatt utbyte angeläget. Kommunikationer, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning, kultur och marknadsföring utgör utgångspunkter för fortsatt prioritering av aktiviteter mot Norge.

Aktiviteter

Norgesamarbetet inriktas mot områdena infrastruktur, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur.
Fortsatt samverkan inom ARKO.
Förbättra och stärka strategiska relationer med regionala företrädare och med intresseorganisationer på båda sidor gränsen, ex Svensk-Norsk Handelskammare.
Utvärdera vänortssamarbetet och vid behov föreslå förändringar.
Nya "vänortskontakter" kommer framöver att i större utsträckning skapas via samverkansprojekt.
Aktivt söka EU-stöd i interregionala projekt.

Demokratiutveckling

Sveriges Kommuner och Regioner och ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) erbjuder en samarbetsform som är SIDA-finansierad där kommuner kan bidra till att utveckla kommunal och regional verksamhet i prioriterade samarbetsländer i syfte att främja lokaldemokrati. Projekten kan handla om i princip allt som en kommun ansvarar för och det ska finnas en ömsesidig nytta för båda parter. SIDA ersätter för såväl omkostnader som arbetstid för att inte konkurrera med ordinarie verksamhet.

Aktiviteter

Bidra till resultatinriktade samarbeten mellan kommunen och utvalda samarbetsländer i syfte att stärka demokrati, samt rättvis och hållbar utveckling. För denna typ av samarbeten är det särskilt viktigt att motivera ett deltagande ur ett medborgarperspektiv och ett nyttoperspektiv.

Hjälpte informationen på sidan dig?