Renhållning av gångbanor

Renhållning av gångbanor.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2000, § 39.

Fastighetsinnehavares skyldighet

§ 1
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. SFS 1998:814 ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas

§ 2
Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

§ 3
Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m.m.

§ 4
Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Fastighetsinnehavares skyldighet att hålla gångbana ren från snö bortfaller i den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

§ 5
Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbane-utrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

§ 6
Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet för människors hälsa hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m.m.

§ 7
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

I 2 § lagen om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Hjälpte informationen på sidan dig?