Pensionärsrådet

Bestämmelser för Arvika kommuns Pensionärsråd.

Reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 131.

1. Inledning

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt verka för att främja goda levnadsförhållanden för äldre. I 5 kap. 4 § 1 st. socialtjänstlagen står det att; ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Kommunala pensionärsrådet och dess organisationer ska i samråd med kommunen verka för att främja goda levnadsförhållanden för äldre.

2. Rådets uppgifter

I Arvika kommun ska det finnas ett råd som beaktar och uppmärksammar frågor för äldre. Rådet ska bestå av förtroendevalda från kommunen samt representanter från pensionärsorganisationerna i Arvika.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Syftet med rådet är att ge pensionärsorganisationerna en större delaktighet i samhällets insatser och möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. Rådet ska behandla frågor av övergripande karaktär som är aktuella i Arvika.

Kommunala pensionärsrådet äger ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och har ingen rätt att väcka ärenden i Kommunstyrelsen.

3. Rådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser rådets ordförande, som ska vara ledamot i Kommunstyrelsen. Rådet utser därefter en vice ordförande som ska företräda någon av pensionärsorganisationerna.

Antalet ledamöter ska vara åtta likaså antalet ersättare. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, varav en ordförande, och tre ersättare. Kommunstyrelsen ska hemställa att de inom kommunen verksamma pensionärsorganisationerna utser fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden för Kommunstyrelsen och val ska äga rum under januari månad efter det år som det allmänna valet ägt rum.

4. Ekonomi och arvode

Samtliga valda ledamöter och ersättare får ersättning enligt kommunens bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda.

5. Administrativa rutiner

Kommunledningsstabens kansli ansvarar för sekreteraruppgifter. Kallelse med föredragningslista ska skickas ut minst en vecka innan mötet. Protokoll ska skrivas efter varje möte och justeras av ordförande och en representant från pensionärsorganisationerna.

Protokollet ska skickas ut till alla ledamöter och ersättare i rådet samt till de styrelser/nämnder/utskott som berörs av de frågor som hanterats på mötet. Protokoll ska publiceras på kommunens hemsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?