Funktionsrättsrådet

Bestämmelser för Arvika kommuns Funktionsrättsråd.

Reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 132.

1. Inledning

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt verka för att främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning. I 5 kap. 7 § 1 st. socialtjänstlagen står det att; ”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra”. Kommunala funktionsrättsrådet och dess organisationer ska i samråd med kommunen verka för goda levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

2. Rådets uppgifter

I Arvika kommun ska det finnas ett råd som beaktar och uppmärksammar frågor om funktionsnedsättning. Rådet ska bestå av förtroendevalda från kommunen samt representanter från funktionsrättsorganisationerna i Arvika.

Kommunala funktionsrättsrådet är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och funktionsrättsorganisationerna. Syftet med rådet är att öka medvetenheten om de behov som finns för personer med funktionsnedsättning, så att möjliga hinder uppmärksammas, utreds och åtgärdas i kommunen. Rådet ska behandla frågor av övergripande karaktär som är aktuella i Arvika.

Kommunala funktionsrättsrådet äger ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och har ingen rätt att väcka ärenden i Kommunstyrelsen.

3. Rådets sammansättning

Kommunala funktionsrättsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser rådets ordförande, som ska vara ledamot i Kommunstyrelsen. Rådet utser därefter en vice ordförande som ska företräda någon av funktionsrättsorganisationerna.

Antalet ledamöter ska vara åtta likaså antalet ersättare. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, varav en ordförande, och tre ersättare. Kommunstyrelsen ska hemställa att de inom kommunen verksamma funktionsrättsorganisationerna utser fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunala funktionsrättsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden för Kommunstyrelsen och val ska äga rum under januari månad efter det år som det allmänna valet ägt rum.

4. Ekonomi och arvode

Samtliga valda ledamöter och ersättare får ersättning enligt kommunens bestämmelser om ersättning till politiskt förtroendevalda.

5. Administrativa rutiner

Kommunledningsstabens kansli ansvarar för sekreteraruppgifter. Kallelse med föredragningslista ska skickas ut minst en vecka innan mötet. Protokoll ska skrivas efter varje möte och justeras av ordförande och en representant från funktionsrättsorganisationerna.

Protokollet ska skickas ut till alla ledamöter och ersättare i rådet samt till de styrelser/nämnder/utskott som berörs av de frågor som hanterats på mötet. Protokoll ska publiceras på kommunens hemsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?