Vägtrafikbuller

Riktlinjer för handläggning av vägtrafikbullerfrågor.

Antaget av Kommunfullmäktige den 29 januari 1996, § 5.
Senast reviderat av Kommunledningsutskottet den 7 januari 2013, § 20.

Följande riktlinjer för handläggning av vägtrafikbullerfrågor är gällande:

  1. Ägare till bostadsfastighet med vägtrafikbullerstörningar, där bullernivån vid fasad överstiger 65 dBA, ska kunna ansöka om kommunalt bidrag för åtgärder som minskar bullerstörningen.
  2. Ansökan ska ställas till Kommunledningsstaben som i samråd med Miljöstaben handlägger ärendet och lämnar Kommunstyrelsen erforderligt beslutsunderlag. Ansökan ska göras innan åtgärden genomförs. Ingen ansökan beviljas retroaktivt.
  3. Beslut om bidrag fattas av Kommunledningsutskottet.
  4. Kommunens bidrag ska utgöra högst 75 % av godkänd kostnad för småhus, varför fastighetsägaren själv får bekosta resterande del. För flerbostadshus ska normalt bidraget utgöra högst 50 % av godkänd kostnad.
  5. Kommunfullmäktige prövar årligen i budgetbeslut anslag för åtgärder mot vägtrafikbullerstörningar. Om anslagen understiger ansökta bidrag får en prioritering ske och åtgärderna förskjutas i tiden.
  6. Kommunledningsstaben ska i samråd med Miljöstaben biträda sökanden med upphandling och kontroll av de bullerdämpande åtgärderna. Utbetalning får ske sedan arbetet slutförts och slutbehandlats.
Hjälpte informationen på sidan dig?