Skolskjuts, riktlinjer

Riktlinjer för skolskjuts.

Antaget av dåvarande Barn- och utbildningsnämnden den 14 december 2004, § 124.
Senast reviderat av Kommunstyrelsen den 15 februari 2022, § 36.

Bestämmelser

1. Kostnadsfri skolskjuts

Rätten till kostnadsfri skolskjuts i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan regleras i Skollagen 2010:800; 9 kap 15b och 21 a §§, 10 kap 32 och 40 §§ samt 11 kap 31 och 39 §§.

För gymnasiesärskolan finns regler om skolskjuts i Skollagen 2010:800 18 kap. 30 och 35 §§.

Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållandena
 • Funktionshinder
 • Annan särskild omständighet

Vårdnadshavarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.

Skolskjutsorganisationen ses över inför varje läsår.

2. Skolskjutssträcka

Med skolskjutssträcka menas den kortaste användbara vägen, inklusive gång/cykelväg, mellan elevens adress och den skola eleven hänvisas till för sin skolgång.

Elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolvägens avstånd från bostaden, där eleven är folkbokförd, och till skolan är:

 • För elev i förskoleklass - årskurs 6: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 7-9: Minst 5 kilometer

För skolskjuts med linjetrafik gäller de allmänna linjehållplatserna.
Vid upphandlad skolskjuts gäller att skolbussens/taxins färdväg avgör var eleven skall stiga på och av skolskjutsen. Det innebär att eleven kan få gå till och från anvisad hållplats.

För att eleven ska kunna få kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och hållplats ska avståndet vara:

 • För elev i förskoleklass - årskurs 6: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 7-9: Minst 4 kilometer

Observera att även självskjuts kan komma att erbjudas om man inte bor efter linjebussens/ skolbussens/taxins färdväg och man har för långt till hållplats. Läs mer under punkt 7 Självskjuts.

Ovanstående avstånd kan, i undantagsfall, behöva överskridas ttill exempel på grund av bristande vändmöjligheter för skolbussen. Under vinterperioden kan kommunen fastställa andra anvisade hållplatser på grund av trafiksäkerhetsskäl då inte transportören anser det säkert att köra på vägarna.

Hänsyn ska tas så att husgrupperingar såsom kvarter eller område med samlad bebyggelse inte delas av avståndsgräns till skola eller hållplats. I sådana fall äger kommunen rätt att flytta avståndsgränsen även om ovan angivna kilometeravstånd överskrids så att naturliga gränser kan fastställas.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för enbart del av skolresan (delsträcka), det vill säga beviljad skolskjuts sker endast mellan anvisad hållplats och den skola där eleven går.

3. Elev med plats i fritidshem

Elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola som har heltidsplats/deltidsplats i fritidshem har inte rätt till skolskjuts mellan bostad och fritidshem eller mellan fritidshem och bostad.

När Mixtrafiken är lanserad kommer allmänheten kunna köpa biljett även på skolbussarna (i mån av plats) vilket gör att elever kommer kunna åka med i skolbussarna även från fritids. Läs mer under punkt 13 Mixtrafik.

4. Väntetider, tillfälligt ändrade tider, restider och sen ankomst

Skolskjutsplanen fastställs med utgångspunkt från skolans gemensamma start- och sluttider, den så kallade ramtiden. Väntetiden, det vill säga tidsskillnaden mellan skolans ramtider och bussens/taxins ankomst- respektive avgångstider bör inte överstiga sammanlagt 60 minuter per skoldag.

Håltimmar, flextid eller dylikt medför inte skolskjuts vid andra tider. Ambitionen är att väntetiden ska minimeras i all skolskjutsplanering inom de möjligheter som de ekonomiska ramarna medger.

Restiden avser färdtiden mellan anvisad hållplats och skola. Restiden bör inte överstiga 60 minuter per enkelresa. Ambitionen är att restiden ska minimeras i all skolskjutsplanering inom de möjligheter som de ekonomiska ramarna medger.

Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar inte för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen inte kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport. Tidtabell för respektive skolskjutslinjer ska meddelas vårdnadshavaren och skola i samband med läsårsstarten.

5. Skolskjutsvägar

Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga eller kommunala underhållsbidrag. I andra fall prövas rätten till skolskjuts i varje enskilt fall av kommunen.

6. Kompisåkning

Det är inte tillåtet att skolskjutselever tar med kompisar hem från skolan med skolskjutsen. Det är ur ansvars- och säkerhetssynpunkt viktigt att endast skolskjutsberättigade elever befinner sig i skolskjutsfordonen.

När Mixtrafiken lanseras kommer allmänheten kunna köpa biljett även på skolbussarna (i mån av plats) vilket gör att elever kommer kunna åka med kompisar hem i skolbussarna. Läs mer under punkt 13 Mixtrafik.

7. Självskjuts

Vid andra särskilda omständigheter kan ersättning till självskjuts utgå till och från anvisad hållplats om detta leder till en organisatorisk fördelaktighet i en svårlöst skolskjutsfråga.

Ersättningsbelopp vid självskjuts ska följa Skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Ersättning kan endast utgå för egna barn.

8. Avstängning från skolskjuts

 • Om ordningsreglerna inte följs kan man riskera att bli avstängd från skolskjutsen.
 • En elev som skadat fordon i samband med skolskjuts kan bli skyldig att betala skadestånd. Elev som med uppsåt vållar skada anmäls i vissa fall till socialtjänsten eller polisen.
 • Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.

9. Länstrafiken

Kommunen ska samverka med Region Värmland/Värmlandstrafik för att i största möjliga utsträckning utnyttja/anpassa befintliga tåg- och bussförbindelser för skolskjutsar. Detta enligt Skoltrafikplanen som är undertecknad av Arvika kommun och Region Värmland/Värmlandstrafik.

Vårdnadshavare är ansvariga för att ansöka om digital biljett alternativt busskort för elever som åker linjetrafik. Kommunen svarar för att skolskjutsberättigade elever får digital biljett/busskort till linjetrafiken. Läs mer under punkt 14 Grundskolebiljetter.

10. Väghållning

För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsvägar krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. I annat fall är transportören inte skyldig att utföra skolskjutsen. Vid svåra väderleksförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in. Läs mer under punkt 22 Vid inställd skolskjuts.

11. Bagage

Det är inte tillåtet att ta med till exempel skidor, pulkor eller annat skrymmande bagage på skolskjutsen på grund av säkerhetsrisken enligt information från Värmlandstrafik.

Bussarna/taxi har inget lastutrymme och det är inte tillåtet att ha ovanstående inne i bussarna/bilarna.

12. Bussklubben

Region Värmland/Värmlandstrafik har tagit fram en app som heter Bussklubben för elever (och deras vårdnadshavare) som åker skolbuss, www.bussklubben.se. Den är fortfarande under utveckling men man kan bland annat se var skolbussarna är i realtid samt få störningsinformation.

För att skapa ett konto loggar man in på Värmlandstrafiks webbplats.

13. Mixtrafik

Den nya kommande tjänsten Mixtrafik är en tjänst som gör det möjligt för allmänheten att boka och resa med skolbussarna i mån av plats. Skolskjutsberättigade elever har garanterade platser i skolbussarna.

Mer information finns på Värmlandstrafiks webbplats, där det också kommer att finnas information när den lanseras i Arvika kommun.

14. Grundskolebiljetter

För elever som är planerade på linjetrafik (linjebussar 100-116 och/eller tåg) ska vårdnadshavare beställa grundskolebiljett.

Beställning görs på Värmlandstrafiks webbplats, där man väljer om eleven ska ha digital biljett alternativt busskort. Man kan beställa från början av augusti.

Observera att det enbart är från skolstart och augusti månad ut man får åka linjetrafik utan grundskolebiljetten och därefter får man själv betala om man inte har beställt och fått den digitala biljetten alternativt busskortet.

Den digitala biljetten skickas ut via SMS och busskortet med post efter att beställningen gjorts.

Den digitala biljetten skickas ut via SMS både inför höstterminen och vårterminen.

Busskortet gäller hela läsåret.

Grundskolebiljetten är avsedd endast för resor mellan bostad och skola och kan dras in vid missbruk.

Grundskolebiljetten är en personlig värdehandling, som eleven ansvarar för.

Om busskortet tappas bort, stjäls eller förstörs ska detta snarast anmälas till skolskjutssamordnaren. Kortet ska då spärras. I dessa fall har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift för att tillhanda ett nytt kort. Vid utdelning av nytt skolpass skickas en faktura på 200 kr till folkbokföringsadressen.

Om busskortet slutar att fungera skickas det in till Arvika kommun, 17 Skolskjutsar, 671 81 ARVIKA.

Elever som är planerade på linjetrafiken måste åka med en giltig digital biljett alternativt ett giltigt busskort som inkluderar kort och kvitto.

Ansvar

15. Transportörer

Som stöd för skolskjutsförarna inom beställningstrafik ska boken Handbok för skolskjutsförare, SKL, användas (gäller inte kollektivtrafik). Transportören har ansvar enligt gjord upphandling.

Transportören ser till att elevlistor finns i varje skolbuss och att kommunens riktlinjer efterföljs. Om ordningen i fordonet inte fungerar ska transportören omedelbart kontakta rektor eller skola för att tillsammans åtgärda problemen.

16. Ansvar för säkerhet i fordon

Det är transportören som har ansvaret för att eleverna använder bälte eller annan skyddsutrustning. Transportören ska uppmana och påminna eleverna, till exempel via högtalarsystemet eller med hjälp av dekaler, att använda bälte och förvissa sig om att alla elever tagit på sig bältet innan transportören kör iväg. Om transportören vid upprepade tillfällen har problem med att få elever att använda bältet ska denne kontakta rektor som i sin tur kontaktar vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna har en viktig roll när det gäller att uppmana sina barn att använda bälte.

17. Vårdnadshavarens ansvar

 • Ansöker om skolskjuts vid växelvis boende, val av skola, särskilda behov/skäl och/eller för elever som går/börjar i förskoleklass - årskurs 3.
 • Ansöker om grundskolebiljett för elever som åker linjetrafik.
 • Vårdnadshavare ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas. Se punkterna om Taxiresor och Skolbussar (1-18) nedan.
 • Meddela skolskjutssamordnaren om förutsättningarna från tidigare ansökan förändrats eller lämna besked om skolskjutsen inte längre behövs.
 • Ansvarar för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen. Om eleven missar sin skolskjuts har vårdnadshavaren ansvar för att eleven kommer till skolan.
 • Ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.
 • Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.
 • Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan.

18. Taxiresor

Taxi samkör elever i möjligaste mån.

Elev ska vara klar att åka från anvisad plats enligt den uppgjorda tiden.
Om elev inte är på plats vid denna tidpunkt åker taxin vidare.

Taxin kan på grund av trafikförhållanden och annat man inte råder över vara försenad +/- 10 minuter.

Taxiresorna är beställda av kommunen specifikt för varje elev och tiderna kan inte ändras av vårdnadshavare/skola mer än vid avbokning av resor. En ny ansökan måste skickas in om det sker några förändringar.

Om vårdnadshavare får ett nytt beslut efter ansökan/ändring av ansökan ska vårdnadshavare ta kontakt med taxibolaget för att få information om tider med mera.

Det är vårdnadshavarens ansvar att avbeställa taxiresor vid de tillfällen elev inte ska åka.
Ej avbeställd taxi debiteras vårdnadshavaren.

19. Skolbussar (1-18)

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid avboka skolbussen till Kundservice, 0771-32 32 00, om elev inte ska hämtas på grund av till exempel sjukdom. Detta gäller för elever som inte bor efter färdvägen utan där skolbussen gör en avstickare för att hämta/lämna elev.

Öppettider Kundservice: måndag-fredag kl 06.00-20.00, lördag-söndag kl 10.00-16.00.

20. Elevens ansvar

För att göra våra skolskjutsar så säkra som möjligt, är det viktigt att skola och hem känner ett delat ansvar. Det finns ordningsregler för hur eleverna ska uppföra sig för att det ska bli en trygg resa.

21. Genomgång med elever som nyttjar skolskjuts

Vid läsårets början ska respektive klasslärare/mentor eller annan personal, i samarbete med berörda representanter för entreprenörer och kollektivtrafik, göra en särskild genomgång med de elever som åker skolskjuts.

Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färd samt vid förflyttning till och från fordonet. Observera att även vårdnadshavare har ansvar i ovanstående enligt föräldrabalken. Vid tiden före av- och påstigning ankommer det i första hand vårdnadshavare att gällande regler följs. Transportören ansvarar för att släppa på eller av elever på ett säkert sätt.

Indragna turer, tillbud och olyckor

22. Vid inställd skolskjuts

Det är transportören själv som avgör om skolskjutsen ska ställas in vid till exempel extremt vinterväglag, då taxin eller bussen inte kan ta sig fram.

Om en skolskjuts inte har kommit inom 20 minuter är den inställd (kan även vara av andra skäl än vinterväglag). Transportören ska omedelbart kontakta Värmlandstrafik som skickar ut störningsinformation via en gemensam e-post (för skolskjutssamordnare, skolledning och rektorer/administratörer) samt via Bussklubben. Vårdnadshavare ska vid behov informeras via vårdnadshavarappen. Vårdnadshavaren ansvarar för elevs säkerhet vid utebliven hämtning.

23. Anvisade hållplatser under vinterperioden

Varierande väderlek under vinterperioden (1 december - 31 mars) kan göra att alla vägar inte är körbara vid alla tillfällen. Det innebär att kommunen tillsammans med transportörerna kan ändra till anvisade hållplatser för eleverna. Vårdnadshavare är ansvariga för att eleverna kan hämtas och lämnas på de anvisade hållplatserna.

24. Vid tillbud eller olycka

Vid tillbud, olycka, avåkning eller liknande meddelar transportören kommunen via en gemensam e-post för skolskjutssamordnare och skolor. Även vårdnadshavare ska vid behov informeras av skolan.

25. Tillfälligt avstängda vägar

Information till berörda elever ges snarast skriftligen och/eller via kommunens webbplats.

Transportören meddelar snarast möjligt skolskjutssamordnaren som tillsammans med skolan kommer överens om hur informationen ska nå eleverna.

26. Hur når informationen de olika målgrupperna?

(Se ovan hur vi informerar skolan om inställda skolskjutsar)

 • Gemensam e-post till rektorer/administratörer
 • Via vårdnadshavarapp och vid behov på kommunens webbplats, arvika.se, kommunens Facebooksida och via Bussklubben (för elever som åker skolbuss)
 • Via telefon
 • Via pressmeddelande

Ansökan

27. Information om ansökan

Samtliga elever i grundskolan som uppfyller avståndskraven enligt punkt 2 får skolskjuts med i första hand linjetrafik och i andra hand skolbuss. Ingen ansökan krävs för elever i årskurs 4-9. Elevskjutslistor skickas till respektive administratör veckan före skolstart.

För elev som är folkbokförd i annan kommun och/eller från vårdnadshavare bosatt i annan kommun utgår ingen skolskjuts.

Elever/vårdnadshavare som anmäler behov av skolskjuts för:

 • Växelvis boende
 • Val av skola
 • Elever i förskoleklass - årskurs 3

ansöker via e-tjänst.

Elever/vårdnadshavare som anmäler behov av skolskjuts för

 • Särskilda behov
 • Särskilda skäl
 • Korttidsboende

ska ansöka om detta på avsedd blankett som skickas till ”Arvika kommun, 17. Skolskjutsar, 671 81 Arvika”. Ansökan kan även göras via e-tjänst.

Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår för samtliga ovanstående alternativ och ska vara oss tillhanda senast 1 april för att eleverna ska vara garanterade skolskjuts inför skolstart. Beslut skickas under sommaren när planeringen är klar.

Ansökningar som inkommer efter 1 april hanteras i turordning under september/oktober.

Handläggningstiden är 3 veckor från att ärendet har ankomstregistrerats vid ansökningar under pågående läsår.

Ny ansökan ska lämnas om förutsättningarna ändras utifrån det skriftliga beslutet eller om tidsperioden för det tidigare beslutet gått ut, till exempel vid

 • Ändring av tidigare inlämnad ansökan
 • Skolbyte
 • Vid flytt
 • Ändrade familjeförhållanden
 • Ny fritidshemsplacering

Elever i förskoleklass – årskurs 3

Elev i förskoleklass – årskurs 3 har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolvägens avstånd från bostaden, där eleven är folkbokförd, och till skolan är minst 2 kilometer. För att eleven ska kunna få kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och hållplats ska avståndet vara minst 2 kilometer.

Ansökan ska skickas in för elever som går i förskoleklass – årskurs (under pågående läsår) alternativt börjar i förskoleklass – årskurs 3 nästkommande läsår och är i behov av skolskjuts.

Anledningen är dimensionering av antalet platser i bussarna.

Växelvis boende

Skolskjuts erbjuds normalt från närmaste skolskjutshållplats där eleven är folkbokförd till hänvisad skola inom upptagningsområdet. Elev i förskoleklass och grund- eller grundsärskolan som bor växelvis hos vårdnadshavare med olika adresser kan vara berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna till hänvisad skola.

Varaktigt boende och i samma omfattning hos båda vårdnadshavarna är en förutsättning för att eleven ska anses ha växelvis boende.

Val av skola

Vid ”Val av skola” upphör rätten till skolskjuts. Ansvaret för att eleven kommer till/från skolan övergår till vårdnadshavarna. Elev kan dock få skolskjuts om det finns plats i den befintliga skolskjutsorganisationen (gäller enbart skolbussar) och det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta under förutsättning att elev uppfyller kraven på avstånd enligt punkt 2.

Om eleven går i skola i ett annat upptagningsområde än där eleven är folkbokförd räknas det som ”Val av skola”.

Elever som har valt Estetiska skolan har, om de uppfyller avstånd enligt punkt 2, rätt till linjetrafik.
Om ovanstående elever uppfyller kravet för avstånd mellan bostad och linjehållplats har de möjlighet att åka med om det går en anslutningsbuss. Anslutningsbussar sätts in om det finns elever som går på kommunala skolor och är skolskjutsberättigade.

Växelvis boende samt val av skola

Om eleven går i skola i ett annat upptagningsområde än där eleven är folkbokförd räknas det som ”Val av skola”.

Vid ”Val av skola” upphör rätten till skolskjuts. Ansvaret för att eleven kommer till/från skolan övergår till vårdnadshavarna.

En elev som har både växelvis boende och val av skola kan dock få om det finns plats i den befintliga skolskjutsorganisationen (gäller enbart skolbussar) och det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta under förutsättning att elev uppfyller kraven på avstånd enligt punkt 2.

Varaktigt boende och i samma omfattning hos båda vårdnadshavarna är en förutsättning för att eleven ska anses ha växelvis boende.

Flytt under termin

Elev som flyttar under pågående termin till ny folkbokföringsadress med nytt upptagningsområde har rätt att gå kvar på den ”gamla” skolan om plats finns. Om eleven, efter flytt, går i skola i ett annat upptagningsområde än där eleven är folkbokförd räknas det som ”Val av skola”.

Vid ”Val av skola” upphör rätten till skolskjuts. Ansvaret för att eleven kommer till/från skolan övergår till vårdnadshavarna. Elev kan dock få skolskjuts om det finns plats i den befintliga skolskjutsorganisationen (gäller enbart skolbussar) och det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta under förutsättning att elev uppfyller kraven på avstånd enligt punkt 2.

Om flytten däremot är inom samma upptagningsområde och nytt skolskjutsbehov uppstår eller upphör ska detta anmälas omgående till kommunens skolskjutssamordnare.

Vid flytt utanför kommunen upphör skolskjutsen.

Anvisad till annan skola

Om elev blir anvisad av kommunen till en annan skola än den som eleven enligt upptagningsområdet tillhör, kan skolskjuts beviljas enligt riktlinjerna. Det gäller t.ex. när elev placeras i en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp vid annan skola.

Beslut om placering på annan skola tas av grundskolechefen.

Elev med särskilda behov eller funktionsnedsättning av bestående karaktär

Särskilda behov kan till eempel vara skolrelaterade eller medicinska. Behovsbedömningen ska ske med intyg från skolsköterska alternativt annan legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal samt rektor och bifogas ansökan. Intyget ska även visa vilket behov eleven har av skolskjuts.

Elev med tillfällig funktionsnedsättning

Skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall:
Arvika kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, kontakta aktuellt försäkringsbolag (se webbplatsen www.arvika.se).

Skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning som inte beror på olycksfall, till exempel planerade operationer, kan beviljas efter ansökan. I första hand ska privat försäkring användas och om inte privat försäkring används ska man bifoga anledningen till detta.

Korttidsboende

Elev som har plats på korttidsboende beslutat av LSS kan få skolskjuts mellan korttidsboende och skola efter ansökan. Beslut från LSS samt schema ska bifogas ansökan.

Särskilda skäl

Skolskjuts kan beviljas av särskilda skäl som inte innefattar ovanstående punkter.

Övrigt

28. Kommunikation

Kommunen ansvarar för kommunikationen med vårdnadshavaren och ser till att vårdnadshavaren har all gällande information i skoltrafikfrågor.

Värmlandstrafik har ansvaret att upphandla, planera, organisera och beställa skoltrafik till kommunen.

Dialog om planerade förändringar i skoltrafiken ska ske mellan kommunens skolskjutshandläggare (ej vårdnadshavare eller skola) och Värmlandstrafik. Därefter tar Värmlandstrafik kontakt med berörd entreprenör.

Entreprenören har alltid dialog med Värmlandstrafik vid planerade förändringar.
Värmlandstrafiks kundservice övervakar all trafik.

Vid trafikstörningar i skoltrafiken kommunicerar trafikcentralen detta i första hand till kommunen och via Värmlandstrafiks webbplats och Facebook.

Vid akuta avvikelser som till exempel saknad av buss, inställd tur och förseningar eller övriga akuta avvikelser kontaktar skolan/kommunen/vårdnadshavaren Värmlandstrafiks kundservice på telefon 0771-32 32 00 för information.

Information gällande trafikstörningar kan även hittas på Värmlandstrafiks webbplats, www.varmlandstrafik.se.

29. Synpunkter

Vid händelser eller kundsynpunkter kontaktas Värmlandstrafik via webbplatsen, där ärendet läggs in som en synpunkt och hanteras sedan av Värmlandstrafik och vid behov sker återkoppling till kund.

Hjälpte informationen på sidan dig?