Skolskjuts, riktlinjer

Riktlinjer för skolskjuts.

Antaget av dåvarande Barn- och utbildningsnämnden den 14 december 2004, § 124.
Senast reviderat av Kommunstyrelsen den 12 mars 2024, § 34.

Bestämmelser

1. Kostnadsfri skolskjuts

Rätten till kostnadsfri skolskjuts i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan regleras i Skollagen 2010:800; 9 kap 15b och 21 a §§, 10 kap 32 och 40 §§ samt 11 kap 31 och 39 §§.

För anpassad gymnasieskola finns regler om skolskjuts i Skollagen 2010:800 18 kap. 30 och 35 §§.

Arvika kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan för elever som är folkbokförda i kommunen.

Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållandena
 • Funktionshinder
 • Annan särskild omständighet

Skolskjutsorganisationen ses över inför varje läsår.

2. Skolskjutssträcka

Med skolskjutssträcka menas den kortaste användbara vägen, inklusive gång/cykelväg, mellan elevens adress och den skola eleven hänvisas till för sin skolgång.

Elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolvägens avstånd från bostaden, där eleven är folkbokförd, och till skolan är:

 • För elev i förskoleklass – årskurs 3: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 4 – 6: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 7 - 9: Minst 5 kilometer

För skolskjuts med linjetrafik gäller de allmänna linjehållplatserna.
Vid upphandlad skolskjuts gäller att skolbussens/taxins färdväg avgör var eleven skall stiga på och av skolskjutsen. Det innebär att eleven kan få gå till och från anvisad hållplats.

För att eleven ska kunna få kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och hållplats ska avståndet vara:

 • För elev i förskoleklass – årskurs 3: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 4 – 6: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 7 - 9: Minst 4 kilometer

Observera att även självskjuts kan komma att erbjudas om man inte bor efter linjebussens/ skolbussens/taxins färdväg och man har för långt till hållplats. Läs mer under punkt 7 Självskjuts.

Ovanstående avstånd kan, i undantagsfall, behöva överskridas till exempel på grund av bristande vändmöjligheter för skolbussen. Under vinterperioden kan kommunen fastställa andra anvisade hållplatser på grund av trafiksäkerhetsskäl då inte transportören anser det säkert att köra på vägarna.

Hänsyn ska tas så att husgrupperingar såsom kvarter eller område med samlad bebyggelse inte delas av avståndsgräns till skola eller hållplats. I sådana fall äger kommunen rätt att flytta avståndsgränsen även om ovan angivna kilometeravstånd överskrids så att naturliga gränser kan fastställas.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för enbart del av skolresan (delsträcka), det vill säga beviljad skolskjuts sker endast mellan anvisad hållplats och den skola där eleven går.

3. Elev med plats i fritidshem

Elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola som har heltidsplats/deltidsplats i fritidshem har inte rätt till skolskjuts mellan bostad och fritidshem eller mellan fritidshem och bostad.

4. Väntetider, tillfälligt ändrade tider, restider och sen ankomst

Skolskjutsplanen fastställs med utgångspunkt från skolans gemensamma start- och sluttider, den så kallade ramtiden. Väntetiden, det vill säga tidsskillnaden mellan skolans ramtider och bussens/taxins ankomst- respektive avgångstider bör inte överstiga sammanlagt 60 minuter per skoldag.

Håltimmar, flextid eller dylikt medför inte skolskjuts vid andra tider. Ambitionen är att väntetiden ska minimeras i all skolskjutsplanering inom de möjligheter som de ekonomiska ramarna medger.

Restiden avser färdtiden mellan anvisad hållplats och skola. Strävan är att restiden inte bör överstiga 60 minuter per enkelresa. Ambitionen är att restiden ska minimeras i all skolskjutsplanering inom de möjligheter som de ekonomiska ramarna medger.

Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar inte för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen inte kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport. Tidtabell för respektive skolskjutslinjer ska meddelas vårdnadshavaren och skola i samband med läsårsstarten.

5. Skolskjutsvägar

Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga eller kommunala underhållsbidrag. I andra fall prövas rätten till skolskjuts i varje enskilt fall av kommunen.

6. Självskjuts

Självskjuts kan komma att erbjudas om man inte bor efter linjebussens/skolbussens/taxins färdväg och man har för långt till hållplats. Ersättning för självskjuts utgår till vårdnadshavare till och från anvisad hållplats om detta leder till en organisatorisk fördelaktighet i skolskjutsplaneringen.
Ersättningsbelopp vid självskjuts skall följa Skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil.

7. Länstrafiken

Kommunen ska samverka med Region Värmland/Värmlandstrafik för att i största möjliga utsträckning utnyttja/anpassa befintliga tåg- och bussförbindelser för skolskjutsar. Detta enligt Skoltrafikplanen som är undertecknad av Arvika kommun och Värmlandstrafik.

8. Väghållning

För att skolskjutsfordon ska trafikera skolskjutsvägar krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. I annat fall är transportören inte skyldig att utföra skolskjutsen. Vid svåra väderleksförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in.

Ansvar

9. Ansvar för säkerhet i fordon

Det är transportören som har ansvaret för att eleverna använder bälte eller annan skyddsutrustning. Transportören ska uppmana och påminna eleverna, till exempel via högtalarsystemet eller med hjälp av dekaler, att använda bälte och förvissa sig om att alla elever tagit på sig bältet innan transportören kör i väg. Om transportören vid upprepade tillfällen har problem med att få elever att använda bältet ska denne kontakta rektor/skoladministratör som i sin tur kontaktar vårdnadshavarna.

10. Vårdnadshavarens ansvar

 • Ansöka om skolskjuts inför varje läsår.
 • Ansöka om grundskolebiljett för elever inför skolstart på Värmlandstrafiks hemsida. Detta gäller de som åker linjetrafik.
 • Prata med sina barn om vikten av att använda säkerhetsbälte under resan till och från skolan.
 • Ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.
 • Ansvara för att barnet kommer i tid till morgonskjutsen. Om barnet missar sin skolskjuts har vårdnadshavaren ansvar för att barnet kommer till skolan.
 • Vårdnadshavare ska i god tid meddela om barnets skolskjuts ska avbokas. Gäller barn som har skolskjuts via taxi eller som inte bor längs skolbussens färdväg.
 • Kolla störningsinformation på Värmlandstrafiks hemsida när det kan finnas risk för störningar i skoltrafiken för att så tidigt som möjligt få kännedom om dessa.
 • Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan.
 • Meddela skolskjutssamordnare om förutsättningarna från tidigare beslut förändras eller lämna besked om skolskjutsen inte längre behövs.
 • Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.

11. Taxiresor

Taxi samkör elever i möjligaste mån. Elev ska vara klar att åka från anvisad plats enligt den uppgjorda tiden. Om elev inte är på plats vid denna tidpunkt åker taxin vidare.

Taxin kan på grund av trafikförhållanden och annat man inte råder över bli försenad.

Taxiresorna är beställda specifikt för varje elev och tiderna kan inte ändras direkt till taxi av vårdnadshavare/skola mer än vid avbokning av resor. Eventuella ändringar av tider meddelas till skolskjutsar@arvika.se , senast två veckor innan.

Det är vårdnadshavarens ansvar att avbeställa taxiresor vid de tillfällen elev inte ska åka.
Ej avbeställd taxi debiteras vårdnadshavaren.

12. Genomgång med elever som nyttjar skolskjuts

Vid läsårets början ska respektive klasslärare/mentor eller annan personal, i samarbete med berörda representanter för entreprenörer och kollektivtrafik, göra en särskild genomgång med de elever som åker skolskjuts.

Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färd samt vid förflyttning till och från fordonet. Observera att även vårdnadshavare har ansvar i ovanstående enligt föräldrabalken. Vid tiden före av- och påstigning ankommer det i första hand vårdnadshavare att gällande regler följs. Transportören ansvarar för att släppa på eller av elever på ett säkert sätt.

Inställda turer, tillbud och olyckor

13. Vid inställd skolskjuts

Det är transportören själv som avgör om skolskjutsen ska ställas in vid till exempel extremt vinterväglag, då taxin eller bussen inte kan ta sig fram. Om en skolskjuts inte har kommit inom 20 minuter är den inställd (kan även vara av andra skäl än vinterväglag). Vårdnadshavaren ansvarar för elevs transport till/från skolan vid inställd skolskjuts.

Information om störningar i skoltrafiken kan fås genom Värmlandstrafiks hemsida samt appen Bussklubben. Transportören skickar även störningsmeddelanden till kommunen.

14. Vid tillbud eller olycka

Vid tillbud, olycka, avåkning eller liknande meddelar transportören kommunen. Vårdnadshavare informeras av kommunen.

15. Tillfälligt avstängda vägar

Transportören meddelar kommunen snarast möjligt. Information till berörda ges via kommunens webbplats och/eller via skolans verksamhetssystem, Edlevo.

Ansökan

16. Ansökningsförfarande

Vårdnadshavare till skolskjutsberättigad elev som har behov av skolskjuts gör en ansökan inför varje läsår. Samtliga elever i förskoleklass, grundskola och anpassade grundskola som uppfyller avståndskraven får skolskjuts.

Ansökan görs via e-tjänst på www.arvika.se Länk till annan webbplats. och i ansökan anges orsak till skolskjutsbehovet.

Förnyad ansökan behöver göras om förutsättningarna ändras under läsåret.

17. Växelvis boende

Skolskjuts erbjuds normalt från närmaste skolskjutshållplats där eleven är folkbokförd till hänvisad skola inom upptagningsområdet. Elev i förskoleklass och grund- eller grundsärskolan som bor växelvis hos vårdnadshavare med olika adresser kan vara berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna till hänvisad skola.

Varaktigt boende och i samma omfattning hos båda vårdnadshavarna är en förutsättning för att eleven ska anses ha växelvis boende.

18. Val av skola

Om eleven går i skola i ett annat upptagningsområde än där eleven är folkbokförd räknas det som val av skola. Vid val av skola upphör rätten till skolskjuts. Ansvaret för att eleven kommer till/från skolan övergår till vårdnadshavarna. Elev kan dock få skolskjuts om det finns plats i den befintliga skolskjutsorganisationen och det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta under förutsättning att elev uppfyller kraven på avstånd.

Elever som har valt Estetiska skolan har, om de uppfyller avstånd, rätt till linjetrafik.
Om ovanstående elever uppfyller kravet för avstånd mellan bostad och linjehållplats har de möjlighet att åka med om det går en anslutningsbuss.

19. Flytt under termin

Elev som flyttar under pågående termin till ny folkbokföringsadress med nytt upptagningsområde har rätt att gå kvar på skolan om plats finns, men rätten till skolskjuts kvarstår endast terminen ut. Om eleven fortsatt vill gå kvar kommer skolskjutsen fr.o.m. nästkommande termin att hanteras som val av skola.

Om flytten däremot är inom samma upptagningsområde och skolskjutsbehov uppstår behöver vårdnadshavare göra en ansökan om skolskjuts. Om skolskjutsbehovet upphör i och med flytten så ska detta meddelas omgående till kommunens skolskjutssamordnare.

Vid flytt utanför kommunen upphör skolskjutsen.

20. Anvisad till annan skola

Om elev blir anvisad av kommunen till en annan skola än den som eleven enligt upptagningsområdet tillhör, kan skolskjuts beviljas enligt reglementet. Det gäller till exempel när elev placeras i en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp vid annan skola.

Om elev behöver skolskjuts ska skolskjutssamordnaren kontaktas. Skolskjutssamordnaren kontaktar Värmlandstrafik för planering av skolskjuts. Om eleven inte klarar att åka linjetrafik/upphandlad buss utan är i behov av skolskjuts på grund av särskilda behov gör vårdnadshavare en ansökan om detta.

21. Särskilda behov

Särskilda behov kan till exempel vara skolrelaterade eller medicinska. Underlag, från exempelvis läkare och/eller vårdnadshavare, bifogas med ansökan för att styrka elevens behov av skolskjuts. Skolskjutssamordnare efterfrågar bedömning från berörd skolas elevhälsoteam. Beslut tas av särskild beredningsgrupp vid verksamheten Lärande och stöd.

22. Korttidsboende

Elev som har plats på korttidsboende kan få skolskjuts mellan korttidsboende och skola efter ansökan.

23. Grundskolebiljett

Hjälpte informationen på sidan dig?