Enskilda vägar, bidragsgivning

Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar.

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 maj 1997, § 61.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 31 mars 2014, § 75.

Definitioner
Vägkategori 1 = enskild väg med statligt driftbidrag
Vägkategori 2 = enskild väg utan statligt driftbidrag

Bidrag till nybyggnads- och förbättringsarbete

Kommunalt bidrag lämnas ej till nybyggnads- och förbättringsarbeten

Bidrag till drift

Kommunstyrelsen beslutar om kommunalt driftbidrag till väghållning för enskilda vägar.
Kommunledningsstaben, Samhällsbyggnad, svarar för administrationen.

Enskild väg med statligt driftbidrag vägkategori 1

Väghållare, som önskar kommunal drift och underhållsskötsel av väg, ska godkänna att kommunen på väghållarens vägnar får ansöka om, ta ut och använda till väghållningen utbetalt statsbidrag.

Kommunens åtagande gäller normal drift av vägen enligt Trafikverkets riktlinjer för aktuell väg vilket innebär;

för barmarksunderhåll

  • hyvling och sladdning av vägbana, underhållsdikning, dammbindning, underhåll av vägtrummor < 500 mm, lövslybekämpning, kviströjning, underhållsgrusning av vägbana samt reparation av tillfälligt uppkomna vägskador.

för vinterväghållning

  • snöröjning, sandning för ishalka, svallisrivning, ishyvling, trumupptining och nödvändig kantmarkering.

Enskild väg utan statligt driftbidrag vägkategori 2

Bidrag betalas ut till väg med en minsta längd av 400 meter om vägen är utfartsväg för minst en bostadsfastighet som används som helårsbostad. Bidrag utgår inte för de första 400 metrarna.

¹Bidrag betalas ut med belopp som bestäms för ett kalenderår åt gången i samband med antagande av förslag till budget för året för närvarande 1,50 kr per meter väg. Minsta bidrag som utbetalas är 200 kr per år.

Finns förhållanden, som innebär att driftskostnaderna för vägar kategori 2 blir särskilt höga för viss väg kan Kommunstyrelsen efter särskild ansökan besluta att förhöjt bidrag ska betalas ut.

¹Aktuella belopp finns i verksamhetsplanen under verksamhetsområde 2409, enskilda vägar.

Organisation

För både vägkategori 1 och 2 ska samfällighetens eller motsvarande organisations styrelse kvarstå med ursprungliga funktioner även om kommunen åtagit sig väghållningen eller lämnat bidrag till denna.

När kommunen genom avtal åtager sig drift och underhållsskötsel av väg övertar kommunen inte väghållarens ansvar, tillgångar och skulder.

Styrelsen ska förvalta vägen och samfällighetens/organisationens eventuella likvida medel.

Kontaktperson

För löpande kontakter med kommunens driftledare ska samfälligheten, eller motsvarande organisation utse en kontaktperson med god lokalkännedom.

Allmänna villkor för erhållande av bidrag

Används väg kategori 2 av mer än en fastighet och har vägen flera ägare (väghållare) ska bindande avtal om gemensam väghållning finnas (exempelvis i form av samfällighetsförening eller frivilligt avtal) för att kommunalt bidrag ska kunna betalas ut.

Vägars öppethållande för trafik

Vägar till vilka kommunalt bidrag lämnas ska vara av sådan standard att de kan trafikeras med bil. De får inte avstängas för trafik utom under perioder, då de har dålig bärighet. Väg får inte hållas avstängd under längre tid än som krävs för att hålla vägen i brukbart skick.

Ansökan om driftbidrag

Ansökan om driftbidrag för vägkategori 2 skickas till Kommunstyrelsen före den 1 april. Ansökan ska avse föregående kalenderår.

Till väghållare som tidigare år fått kommunalt bidrag betalas bidraget ut utan förnyad ansökan under maj eller juni månad, om inte någon väsentlig förändring av vägen har inträffat. Inträffar sådan förändring som kan påverka bidragets storlek ska väghållaren omgående anmäla detta till kommunen.

Blanketter

Blanketter för ansökan finns hos Kommunledningsstaben, Samhällsbyggnadsfunktionen och i e-tjänstportalen.

Hjälpte informationen på sidan dig?