Dagliga resor, gymnasiet

Dagliga resor, gymnasiet.

Antaget av Kommunstyrelsen den 8 oktober 2018, § 188.

1. Sammanfattning

För att vara reseberättigad ska eleven uppfylla de här villkoren:

  • Under 20 år.
  • Minst 6 km mellan bostad och skola.
  • Inte inackorderad.
  • Heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå.
  • Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor.

Det finns tre typer av resebidrag:

  1. Värmlandskort med gymnasieladdning är det som utgår i första hand om eleven har möjlighet att använda kollektivtrafik.
  2. Gymnasieladdning + anslutningsbidrag om eleven har minst 6 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
  3. Kontant bidrag om eleven inte kan använda kollektivtrafik eller har mer än 10 km resväg från bostaden till närmaste hållplats. Storleken på det kontanta bidraget bestäms av avståndet mellan bostad och skola.

Eleven ansöker om resebidrag inför varje läsår på särskild blankett.

Ansökan om gymnasieladdning och kontant resebidrag handläggs av elevens hemkommun.

2. Rätt till resebidrag

2.1 Allmänt

Bidrag till gymnasieelevernas dagliga resor utgår till heltidsstuderande elever, som är berättigade till studiehjälp.

2.2 Åldersregler

För bidrag till dagliga resor finns inte någon nedre åldersgräns. Det innebär att bidraget kan beviljas så snart eleven deltar i gymnasial utbildning samt till och med första kalenderhalvåret det året eleven fyller 20 år.

3. Inackorderade elever

3.1 Allmänt

Bidrag till dagliga resor utgår inte till studerande som har beviljats inackorderingstillägg. Undantaget är inackorderade elevers praktikresor. Se kapitel 9.

3.2 Förändring under pågående program

Elev, som under pågående program övergår från att vara inackorderad till att resa dagligen kan få bidrag till dagliga resor från och med den dag inackorderingstillägget upphört.

Elev, som under pågående kurs övergår från att resa dagligen till att vara inackorderad, får inte ta emot bidrag till dagliga resor från och med den dag inackorderingstillägget börjar utgå.

4. Avståndsregler

4.1 Allmänt

Den kortaste vägen till skolan skall vara minst 6 km för att eleven ska få resebidrag.

4.2 Färdväg

Med färdväg menas bilvägar, cykelvägar och gångvägar, som är naturliga och rimliga att använda och som med få undantag är framkomliga hela året.

4.3 Bostad

Med bostad menas den bostad där eleven är folkbokförd. Som bostad räknas inte sommarbostad.

4.4 Skola

Med skola menas den lokal (=utbildningsställe) där elevens utbildning är förlagd.

Som utbildningsställe räknas även skolverkstad, lärlingsbygge och arbetslokal där eleven gör obligatorisk praktik.

Fast utbildningsställe: den lokal där elevens huvudsakliga utbildning är förlagd.

Tillfälligt utbildningsställe: den lokal där utbildning är förlagd, men som inte utgör elevens huvudsakliga utbildningsställe, till exempel praktikplats. Bidragsprövningen sker på samma sätt som vid resa till fast utbildningsställe.

5. Kollektivtrafik eller enskilt resande

5.1 Allmänt

Resor till och från skolan anses kunna ske med buss eller tåg om eleven har mindre än 10 km till närmaste hållplats och trafiken går dagligen (skoldagar).

5.2 Beräkning av färdvägsavstånd för anslutningsresa

Med färdväg för anslutningsresan menas bilvägar, cykelvägar och gångvägar, som är naturliga och rimliga att använda och som med få undantag är framkomliga hela året.

6. Bidragsform

6.1 Allmänt

Bidraget ska utgå i form av
- gymnasieladdning på Värmlandskort eller
- gymnasieladdning + kontantbidrag för enskild anslutningsresa eller
- kontantbidrag för enskild resa.

6.2 Gymnasieladdning på Värmlandskort

Kortet delas ut till studiehjälpsberättigade elever som kan åka med kollektivtrafik enligt kapitel 5.1 och som följer undervisningen med normal terminslängd.

Kortet ska fungera för resa till och från undervisningen samtliga resebidragsberättigade dagar.

Så snart eleven uppfyller gällande avståndsvillkor för färdväg minst en dag per vecka har han eller hon rätt till gymnasieladdningen.

6.3 Gymnasieladdning + kontant bidrag för anslutningsresa

Om eleven har gymnasieladdning och har minst 6 km färdväg mellan bostaden och närmaste hållplats för buss eller tåg, kan eleven även ansöka om bidrag för anslutningsresan. Se kapitel 7.

6.4 Om linjetrafik saknas

För elev boende vid väg som inte trafikeras av kollektivtrafik anordnas inte kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs inte och är inte heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola.

6.5 Kontantbidrag för enskild resa

Kontantbidrag för enskild resa utgår om
- resan inte kan ske med buss eller tåg (se kapitel 5) eller
- undervisningen inte följer normal terminslängd.

6.6 Elev som gör kontantutlägg när bidraget ska utgå i form av gymnasieladdning

Elev, som har beviljats gymnasieladdning, och sedan av någon orsak gör kontant utlägg för resa (till exempel glömt eller förlorat kort) kan inte erhålla ersättning för utlägget.

7. Kontant bidrag

7.1 Anslutningsresa bostad – hållplats

Om eleven har gymnasieladdning och har minst 6 km färdväg mellan bostaden och närmaste hållplats för buss eller tåg kan eleven även få bidrag för anslutningsresan. Bidrag till anslutningsresa betalas ut en gång per termin. Bidragets storlek beslutas för varje kalenderår av Kommunfullmäktige.

7.2 Enskild resa bostad – skola

Till elev som inte kan åka med buss eller tåg enligt kapitel 5.1 utgår kontant reseersättning baserat på avståndet mellan bostad och skola.

Avståndet beräknas för närmaste väg som är naturlig och rimlig att använda för enskild resa och som med få undantag är framkomlig hela året. Bidragets storlek beslutas för varje kalenderår av Kommunfullmäktige.

7.3 Beräkning av kontant ersättning

Höstterminen 4 x månadsersättning
Vårterminen 5 x månadsersättning

2 veckors period 0,5 x månadsersättning 5 veckors period 1,25 x månadsersättning 6 veckors period 1,5 x månadsersättning 7 veckors period 1,75 x månadsersättning och så vidare.

För elever som bara har rätt till kontantersättning några av undervisningsdagarna per vecka reduceras månadsersättningen i motsvarande grad.

8. Gymnasieladdning

Gymnasieladdningens giltighet beslutas av Värmlandstrafik. Värmlandskortet med gymnasieladdning är en värdehandling och ska behandlas som en sådan. Kommunen har inte något ansvar om elev missar transporten till/från skolan, eller om eleven glömt sitt busskort.

Handläggningsrutiner för borttappat eller stulet kort, trasigt kort, elev som glömt kortet hemma, elev som saknar giltigt färdbevis vid biljettkontroll bestäms av Värmlandstrafik AB.

9. Praktikresor

9.1 Allmänt

Bidragsprövningen vid praktikresor ska gå till på samma sätt som vid resa till fast utbildningsställe.

9.2 Typ av resebidrag

En elev som har beviljats gymnasieladdning kan använda den även för praktikresor. Om eleven inte har gymnasieladdning för sina dagliga resor till och från skolan kan skolan istället beställa praktikpass till eleven för resor mellan bostad och praktikplats.

Om det inte går att använda kollektivtrafik för resor till och från praktikplatsen kan eleven ansöka om kontant reseersättning hos sin hemkommun. Se kapitel 7.

9.3 Praktikpass

Regler för hanteringen av praktikpass finns på www.varmlandstrafik.se. Praktikpasset ska INTE användas för gruppresa vid studiebesök.

9.4 Inackorderade elevers praktikresor

Även inackorderade elever kan söka resebidrag för praktikresor hos sin hemkommun. Med praktikresa menas de dagliga resor eleven gör mellan bostaden och praktikplatsen.

10. Återkrav av gymnasieladdning

På grund av

  • avbrutna studier eller flytt
  • felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan

Hemkommunen kräver eleven på ersättning för den tid som han eller hon felaktigt haft gymnasieladdningen.

I de fall där kontant bidrag felaktigt utbetalats ska eleven betala tillbaka beloppet.

11. Tillfällig skolskjuts

11.1 Tillfällig skolskjuts p g a olycksfall

För tillfällig skolskjuts för tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall ska vårdnadshavare/myndig elev kontakta kommunens försäkringsbolag för deras handläggning och eventuell beställning av skolskjuts.

11.2 Tillfällig skolskjuts som inte beror på olycksfall

Ansökan om tillfällig skolskjuts för tillfällig funktionsnedsättning som inte beror på olycksfall kan beviljas under förutsättning att grundläggande regler om avstånd etc uppfylls. I första hand ska privat försäkring användas. Tillfällig skolskjuts i andra fall beviljas inte.

Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag.

12. Överklagande

Beslut om gymnasieelevers resor är verkställighetsbeslut och kan inte överklagas hos förvaltningsrätten. När ett ärende har hanterats som en ren verkställighetsfråga bör dock den enskilde kunna vända sig till nämnden för att där erhålla ett formellt beslut i frågan som går att överklaga enligt bestämmelserna i 10 kap kommunallagen (laglighetsprövning).

Hjälpte informationen på sidan dig?