Renhållningsföreskrifter

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun.

Antaget av Kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 271.
Reviderat av Kommunfullmäktige den 26 februari 2024, § 26.

1. Inledande bestämmelser

Varje kommun ska enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; föreskrifter om avfallshantering (renhållningsföreskrifter) och avfallsplan. Renhållningsföreskrifterna innehåller de kommunala reglerna om avfallshantering.

1.1 Bemyndigande

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Arvika kommun.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter avseende avfall, gäller avfall under kommunalt ansvar, enligt 15 kap. 20§ miljöbalken (1998:808), om inte annat framgår av föreskrifterna.

1.2 Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. I begreppet kommunalt avfall ingår returpapper enligt 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).

a.) Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall och annat avfall som kommunen har ansvar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken samt förpackningsavfall enligt 6 kap. 2 och 6 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

b.) Med kärl- och säckavfall avses den del av avfall under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck.

c.) Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl, säck eller bottentömmande behållare.

d.) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår i trädgård vid bostadshus och sådant avfall från andra källor som är kommunalt avfall i enlighet med 15 kap. 3 § miljöbalken.

e.) Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*),

f.) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, det vill säga elutrustning som normalt används i privathushåll (finns undantag) och som blivit avfall.

g.) Med returpapper avses kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Till tidningar räknas tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande avfall.

h.) Med förpackning avses detsamma som i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, det vill säga en engångsartikel eller en annan produkt som har framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara eller för att användas för att leverera eller på annat sätt hantera en vara.

i.) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU

j.) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall enligt definitionerna i 15 kap. 3 § miljöbalken och 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614), det vill säga som består av livsmedels- eller köksavfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen (skal, ben och liknande) i hushåll restauranger, storkök, butiker, personalmatsalar, catering och liknande. I begreppet ingår matavfall som hälls ut i vasken i de fall detta samlas upp avskilt i sluten tank. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.

k.) Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper samt förpackningar, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut.

l.) Med bygg- och rivningsavfall från verksamheter avses i enlighet med 15 kap. 8§ miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten, som har producerats i yrkesmässig verksamhet, och är inte ett kommunalt avfall.

m.) Med bygg- och rivningsavfall från hushåll avses detsamma som i 15 kap. 20§ 4 punkten i miljöbalken (1998:808), och är ett kommunalt avfall.

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses Kommunstyrelsen.

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses Myndighetsnämnden.

6. Med renhållaren avses den eller de som kommunen anlitar för insamling och transport av avfall.

7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fosforfälla, slamavskiljare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar.

8. Med enskilda avloppsanläggningar, i enlighet med 15 kap. 20 § 2 miljöbalken, avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som inte är allmänna enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter och endast används för hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten.

9. Med latrin avses latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar, i enlighet med 15 kap. 20 § 3 miljöbalken.

10. Med BDT- avlopp menas avloppsanläggning som endast renar bad-, disk-, och tvättvatten.

11. Med gemensamhetsanläggning menas;

a.) När flera hushåll nyttjar samma avloppsanläggning.

b.) När flera hushåll inom ett begränsat område går ihop och använder samma avfallsbehållare.

12. Med gemensamt hämtställe menas en plats där avfallsbehållare från ett visst, begränsat område, ställs upp för tömning. Tiden mellan tömningstillfällena behöver inte avfallsbehållarna stå på denna plats.

13. Med samlokaliserad avfallshantering menas att en verksamhet har sin avfallshantering på samma ställe som hushållens, dvs en verksamhet som tillsammans med hushåll använder behållare och andra anordningar för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet.

14. Med FNI avses fastighetsnära insamling av förpackningar.

15. Småhus, en- och tvåbostadshus: Till småhus räknas samtliga fastigheter som taxeras som småhus och som är inrättade med en eller två bostäder. Detta gäller även fritidshus som används som permanentbostad eller med behov av hämtning året runt.

16. Fritidshus: Till fritidshus räknas samtliga fastigheter som taxeras som småhus och som inte används som permanentbostad.

17. Flerbostadshus: Till flerbostadshus räknas fastigheter som är inrättade för boende i tre lägenheter eller fler och som huvudsakligen nyttjas som permanentboende i eller utanför tätort.

18. Verksamhet: Övriga fastigheter, utöver en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på verksamheter är företag, skolor, föreningar och institutioner.

19. Gemensamhetsanläggning: Flera närliggande små- eller flerbostadshus som behöver mer än en behållare, kan efter renhållarens medgivande dela behållare i en gemensam avfallslösning, en så kallad gemensamhetsanläggning. Fastighetsägarna i samråd med renhållaren ansvarar för att antalet kärl och hämtningsfrekvens motsvarar behovet.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken samt till gällande avfallsförordning och andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken.

1.3 Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen.

Om inte annat anges i dessa föreskrifter eller i kommunens beslut om auktorisation eller dispens, ska all borttransport och vidare hantering av avfall under kommunalt ansvar utföras av kommunens avfallsorganisation (renhållaren) eller, den som kommunens avfallsorganisation för ändamålet anlitar eller kommunen samverkar med, i dessa föreskrifter benämnd renhållarens utförare.

4 § Hushåll och fastighetsinnehavare får själva transportera grovavfall, farligt avfall och bygg- och rivningsavfall, som har uppstått i hushållet eller på den egna fastigheten, till kommunens återvinningscentral eller annan plats som anvisas av kommunen. Sortering och avlämning ska ske enligt bilaga 1 Pdf, 220.6 kB..

5 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

6 § Den avfallsansvariga nämnden ska särskilt informera hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, konsumentelavfall samt information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder.

1.4 Betalning och information

7 § Avgift ska betalas för

 1. de åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken om avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder.
 2. de åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
 3. den insamling, transport, behandling i form av återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

2. Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

2.1 Sortering av avfall

9 § Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, hushåll och andra som innehar avfall under kommunalt ansvar ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. Felsorterade avfallsbehållare hanteras i enlighet med bilaga 3.

9 a § Förpackningsavfall i form av;

 1. papper och kartong,
 2. plast
 3. metall,
 4. färgat glas,
 5. ofärgat glas,
 6. trä, och
 7. material som inte avses i 1–6 (övrigt förpackningsmaterial) ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) sorteras ut från annat avfall.

Hushåll ska lämna utsorterade förpackningar enligt 1–7 till ett insamlingssystem som renhållaren eller renhållarens utförare tillhandahåller.

Hushåll ska sortera ut skrymmande förpackningsavfall från annat avfall under kommunalt ansvar och från förpackningsavfall enligt punkterna 1–7 och lämna det till ett insamlingssystem som renhållaren eller renhållarens utförare tillhandahåller.

Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska lämnas till retursystemet.

Av 3 kap. 4 a § avfallsförordningen (2020:614) framgår att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta gäller dock inte en förpackning som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Förpackning som innehåller farligt avfall eller rester av farligt avfall ska i stället hanteras som farligt avfall enligt 3 kap. 11 a § avfallsförordningen (2020:614).

Hushåll ska lämna förpackning som innehåller läkemedelsavfall som inte är farligt avfall till apotek i enlighet med förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

9 b § Returpapper ska enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) sorteras ut separat och lämnas till ett insamlingssystem som renhållaren eller renhållarens utförare tillhandahåller.

9 c § Avfall i form av invasiva växter ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall och sorteras ut från annat biologiskt avfall samt hanteras i enlighet med sorteringsanvisningarna i bilaga 1.

9 d § Ytterligare föreskrifter om sortering återfinns i bilaga 1.

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för nyttjanderättshavare, hushåll och andra som nyttjar fastigheten att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren eller renhållarens utförare för borttransport.

11 § Alla hushåll, verksamheter och företag har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

2.2 Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar

12 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till och transporteras bort av renhållaren eller renhållarens utförare, om inte annat sägs i dessa föreskrifter och dess bilaga 1.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten vid överenskommen eller anvisad plats enligt 25§.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

12 a § Grovavfall, trädgårds- och parkavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall samt annat avfall under kommunalt ansvar som markerats i bilaga1, får lämnas till annan än renhållaren eller renhållarens utförare, för borttransport till den eller de platser i kommunen där kommunen tar emot sådant avfall.

Yrkesmässiga utförare får dock endast anlitas av yrkesmässig verksamhet för avfall som uppstått i den egna verksamheten.

Enligt 5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614) ska yrkesmässig verksamhet som lämnar avfallet till någon annan än kommunen eller de som kommunen anlitat, kontrollera att den som tar emot avfallet har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall inklusive elavfall, ska även upprättas transportdokument och utföras den anteckning och rapportering som krävs enligt 6 kap. avfallsförordningen.

2.3 Avfallsabonnemang

13 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren har en skyldighet att teckna abonnemang för avfall under kommunalt ansvar.

Se kommunens renhållningstaxa för tillgängliga abonnemang.

2.4 Hämtningsintervall

14 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten. Se bilaga 2 för hämtningsintervall.

2.5 Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare

15 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan skada, spridas, orsaka arbetsmiljöproblem eller att annan olägenhet uppkommer. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga1.

3. Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

3.1 Anskaffande och ägande

16 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 2.

17 § Avfallsbehållare, säckar och latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren eller renhållarens utförare. Container ägs av renhållaren eller renhållarens utförare. Komprimerande container ägs av abonnenten.

Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall samt tillbehör till dessa anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren eller renhållarens utförare ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren eller renhållarens utförare.

Behållare/anläggning för hemkompostering anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Vid fastsättning av kärl eller installation av lås ska dessa godkännas av renhållaren.

3.2 Anläggande

18 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl finns enligt Myndighetsnämndens bedömning. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

Små avloppsanläggningar som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att de är åtkomliga för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett/storsäck som väger högst 500 kg och 5 meter för filterkassett/storsäck som väger högst 1 000 kg om inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Vid installation av bottentömmande avfallsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. Avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och avfallsbehållaren får inte överskrida 10 meter för avfallsbehållare som väger högst 500 kg och 5 meter för avfallsbehållare som väger högst 1 000 kg om inte särskilda skäl föreligger.

Inför anläggande av avfallsrum/avfallsutrymme eller ombyggnation ska renhållaren kontaktas för samråd kring utformning.

Vid anläggande/uppställning av container, lastväxlarflak och komprimator ska platsen utformas så att den är åtkomlig för baklastande hämtningsfordon, liftdumper eller lastväxlarfordon. Behållaren ska placeras i markplan. Placering på upphöjd yta eller lastbrygga accepteras ej. Uppställningsytan för container, lastväxlarflak och komprimator ska vara på jämn och hårdgjord yta (grus eller asfalt).

För ytterligare detaljer om utformning av avfallsutrymmen se bilaga 3.

3.3 Fettavskiljare

19 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att fettavskiljare finns där större mängd fett avleds till avloppet. Installerade fettavskiljare ska vid avledning till allmänt avloppsnät, uppfylla kraven enligt europanorm SS EN 1825 om inte VA-huvudmannen medger annat. Dessa krav på fettavskiljare gäller även utanför VA-verksamhetsområde om myndighetsnämnden inte medger annat.

Anmälan om installation av fettavskiljare ska göras i god tid före planerad installation eller ombyggnation av fettavskiljare. Fastighetsägare ansvarar för att styrka att fettavskiljare tekniskt uppfyller samt dimensionsberäknats enligt SS EN 1825. Inom kommunalt verksamhetsområde ska installation av fettavskiljare meddelas VA-huvudmannen och fettavskiljare som kopplas till anläggningar utanför kommunalt ansvarsområde ska anmälas till den tillsynsansvariga nämnden.

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att fettavskiljare kontrolleras regelbundet och töms minst en gång per år eller med det tätare intervall som behövs utifrån tillverkarens instruktion i förhållande till flöde, för att avsedd funktion ska uppfyllas.

För verksamheter som kan omfattas av krav på fettavskiljare se bilaga 3.

20 § Anläggande av köksavfallskvarnar kopplade till det kommunala ledningsnätet eller till enskild anläggning är inte tillåtet.

3.4 Rengöring och tillsyn

21 § Fastighetsinnehavaren och vid behov nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

3.5 Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

22 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande fordon där sådan används och baklastande bil där sådan används.

Renhållaren eller renhållarens utförare ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren eller renhållarens utförare. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren eller renhållarens utförare.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

För ytterligare detaljer om placering och vikt för avfallsbehållare se bilaga 3.

3.6 Åtgärder inför hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar

23 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 18 §.

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga inför tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset och andra hinder får inte förekomma när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Vid avstånd längre än 20 meter tillkommer avgift för extra slangdragning.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Anläggningen ska vara tydligt markerad. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.

Renhållaren eller renhållarens utförare ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren eller renhållarens utförare. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren eller renhållarens utförare.

24 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

3.7 Hämtnings- och transportvägar

25 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgräns, vid en överenskommen plats eller vid en av avfallsansvarige nämnden anvisad annan plats.

Behållare ska stå på anordnad/anvisad plats på tömningsdagen och sådan plats får inte ändras utan medgivande från renhållaren.

26 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller renhållarens utförare eller anvisas enligt 25 §.

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavaren ska se till att vägen mellan slamfordonets uppställningsplats och fram till anläggningen ska hålls i sådant skick att slangdragning kan ske utan svårigheter. Vägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

För ytterligare detaljer om hämtnings- och transportväg se bilaga 3.

3.8 Hämtningsområde och hämtningsintervall

27 § Kommunen utgör hämtningsområde.

28 § Ordinarie hämtning av avfall från hushåll och verksamheter sker med de intervall som framgår av bilaga 2.

3.9 Åtgärder om föreskrift inte följs

29 § Renhållaren eller renhållarens utförare har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om bestämmelserna i dessa föreskrifter samt bilagorna inte följs.

Avfallet ska, efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren, hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtning eller efter extra hämtning mot avgift enligt fastställd renhållningstaxa.

Avfallet från små avloppsanläggningar ska efter rättelseåtgärd från fastighetsinnehavaren hämtas inom två månader efter ordinarie hämtning. Fastighetsägaren ska själv kontakta renhållaren och begära extra hämtning mot avgift enligt fastställd renhållningstaxa.

30 § Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat avfall, har renhållaren ingen skyldighet att ta loss.

31 § Vid felsortering av avfall kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens renhållningstaxa.

Med felsortering av avfall avses vad som kan bekräftas vid en okulär besiktning av innehållet i en behållare eller anordning och där felsorteringen innebär att sortering inte har skett i behållare eller anordningar på det sätt som är reglerat med stöd av dessa föreskrifter.

4. Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

32 § Kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall som uppkommer i verksamheten. För kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 9–28 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Konsumentelavfall lämnas efter vad som anges i bilaga 1.

För tömningsintervall av små avloppsanläggningar, fettavskiljare m.m. se bilaga 2.

33 § Verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling av förpackningsavfall eller skrymmande förpackningsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet i enligt 8 a § och lämna det till ett insamlingssystem som kommunen eller den som renhållaren eller renhållarens utförare tillhandahåller.

För plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem gäller i stället att sådana alltid ska lämnas till retursystemet i enlighet med 9 a §. Bestämmelsen i 9 a § om att utsorterat läkemedelsavfall och förpackningar innehållande läkemedelsavfall ska lämnas till apotek, gäller endast hushåll.

Närmare föreskrifter om sortering återfinns i bilaga 1.

5. Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

5.1 Uppgiftskyldighet

34 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till renhållaren.

6. Undantag

6.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningshandlingar

35 § Anmälan om kompostering eller anmälan om annat omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig, ska göras av fastighetsinnehavaren och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. Vid anmälan om kompostering kan anmälan göras av nyttjanderättsinnehavaren.

Av ansökan eller anmälan ska det framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Ansökan enligt bestämmelserna i 36, 39, 40, 41, 42 §§ ska ske senast 6 veckor före den avsedda uppehållsperioden.

Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt två år per ansökningstillfälle.

Godkända undantag upphör att gälla;

 • vid ägarbyten av fastigheten
 • om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda
 • efter tidsperioden som anges i beslutet.

6.2 Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt ansvar

36 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 37–39 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering och annan behandling kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

37 § Trädgårds- och parkavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan enligt dessa föreskrifter.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastighet ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

39 § Kompostering av slam från små avlopp och latrin på fastigheten får, efter ansökan alternativt anmälan till tillsynsansvarig nämnd, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av slam och latrin i egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfälla och andra avloppsfraktioner kan medges efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd. En komplett beskrivning av anläggningen ska medfölja ansökan.

Fastigheten ska ge utrymme för användning av erhållna näringsämnen.

6.3 Utsträckt hämtningsintervall

40 § Om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare fått sin kompost godkänd från den tillsynsansvariga nämnden (enligt 38§ denna föreskrift) och komposterar allt sitt matavfall kan renhållaren medge att restavfallet hämtas var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan upphöra att gälla om renhållaren konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning. Medgivande om utsträckt hämtning kan återkallas om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.

41 § För enskilda avloppsanläggningar, kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Förlängt hämtningsintervall till maximalt vartannat år för tömning av små avloppsanläggningar kan medges efter ansökan hos den tillsynsansvariga nämnden. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

 • Avloppsanläggningen ska vara tillståndsgiven enligt miljöbalken.
 • Antalet boende får inte överstiga en person alternativt att totala belastningen motsvarar en åretruntboende, exempelvis två personer halva året.
 • Slamavskiljaren ska ha en våtvolym om minst 2 000 liter.
 • Förlängt tömningsintervall kan också medges om man har minst 4 m3 tillgänglig våtvolym för enfamiljsboende (inte vid fosforfällning).

Vid synnerliga skäl kan längre tömningsintervall än en gång vartannat år medges. Prövning sker i det enskilda fallet. Tömningsintervallet för anläggning enbart kopplad till BDT (bad, disk, tvätt) kan efter ansökan förlängas till maximalt var fjärde år.

Medgivandet gäller som längst i fem år. Därefter måste ny ansökan lämnas in.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om det konstateras att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

41a § Förlängt hämtningsintervall medges inte för nyttjanderättshavare i områden med gemensam slamanläggning.

42 § För fettavskiljare kan fastighetsinnehavare medges tidsbegränsat utsträckt hämtningsintervall efter ansökan till avfallsansvarige nämnden. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om det konstateras att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

6.4 Gemensamma avfallsbehållare

43 § Innehavare eller nyttjanderättshavare av närliggande fastigheter kan medges att under viss tid använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas, och i enlighet med bilaga 3 avfallsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Renhållaren ska kontaktas senast 6 veckor innan gemensam avfallsbehållare avses att nyttjas. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om renhållaren konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Medgivandet gäller i högst 10 år, därefter ska renhållaren på nytt kontaktas.

För ytterligare detaljer om gemensamma avfallsbehållare se bilaga 3.

44 § Flera närliggande små- eller flerbostadshus som behöver mer än en behållare, kan efter renhållarens medgivande dela behållare i en gemensam avfallslösning, en så kallad gemensamhetsanläggning. Fastighetsägarna i samråd med renhållaren ansvarar för att antalet kärl och hämtningsfrekvens motsvarar behovet.

Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållarna vore placerade vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.

Renhållaren har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för gemensamhetsanläggningen inte längre är uppfyllda.

För ytterligare detaljer om gemensamhetsanläggning se bilaga 3.

6.5 Uppehåll i hämtning

45 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter kontakt med renhållaren medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader.

46 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter kontakt med renhållaren medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen (sommar eller vinter). För hämtningsperiod se bilaga 2.

47 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja permanentbostad under minst 12 månader kan efter ansökan till renhållaren medges inställd tömning av avloppsanläggning. Avloppsanläggningen ska sluttömmas innan varje uppehåll.

48 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela hämtningssäsongen (sommar eller vinter) kan efter ansökan till renhållaren medges inställd tömning av avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är att tömning av anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningssäsong.

För ytterligare detaljer om uppehåll i hämtning (§§45-48) se bilaga 3.

6.6 Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

49 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka hos tillsynsansvariga nämnden om att få tillåtelse att själv ta hand om kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar som uppstår på fastigheten. Det måste finnas särskilda skäl för att kommunen ska kunna medge dispens från skyldigheten i 15 kap. 24§1st. miljöbalken, att lämna över kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren måste kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö och i enligt med bilaga 3 avfallsansvariga nämndens tillämpningsanvisningar eller visa att inget avfall uppstår på fastigheten. Beviljade dispenser ska vara tidsbegränsad och det ska framgå av beslutet vilket tidsspann som gäller i det enskilda fallet.

Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

6.7 Anmälan avseende insamling av förpackningsavfall för samlokaliserade verksamheter

50 § En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens ska anmäla till kommunen/renhållaren att den vill ha kommunal insamling senast 6 veckor innan insamlingen ska påbörjas.

7. Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2024-04-01 då föreskrifter för avfallshantering för Arvika kommun 2015-11-30 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna och där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut eller tills villkor för återkallelse är uppfyllt.

8. Bilagor

8.1 Föreskrifter för sortering och lämning av avfall bilaga 1 Pdf, 220.6 kB.

8.2 Hämtningsintervall och behållartyper för kommunalt avfall bilaga 2 Pdf, 134.7 kB.

8.3 Tillämpningsanvisningar för Arvika kommun bilaga 3 Pdf, 291.9 kB.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?