Enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Lokala riktlinjer för enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Antaget av Kommunstyrelsen den 12 april 2010, § 78.

Det tidigare kravet på att enskilda ska ha kommunens tillstånd för att yrkesmässigt driva förskolor och fritidshem upphörde 2009-07-01.

Enligt skollagen (1 kap, 2 kap 5 §, 13-19 §§ och 31 §, 3 kap 3-4 §§, 4 kap, 6 kap, 8 kap 18-24 §§, 14 kap 2-10 §§ och 15-19 §§ samt 25 kap 10-14 §§) ska i stället enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som önskar kommunala bidrag, efter ansökan godkännasav den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet samt uppfyller de krav som anges i nämnda kapitel i skollagen.

Begrepp

Hemkommun
Den kommun där barnet vanligtvis är folkbokfört.

Förskola
Verksamhet för barn från ett års ålder tills barnet börjar i förskoleklass/skola.

Fritidshem
Verksamhet för barn till och med tolv års ålder. Fritidshemmet tar emot barn under den del av dagen då det inte vistas i förskoleklass/skola och under lov.

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg kan t ex vara i form av familjedaghem, flerfamiljslösningar eller andra verksamheter i olika varianter där det bedrivs pedagogisk verksamhet i annan form än förskola och fritidshem.

Godkännande

Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan drivas av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ och ska ha kommunens godkännande om man för verksamheten önskar kommunala bidrag. Ansökan om godkännande av verksamhet ska göras till utskottet för Lärande och stöd i Arvika kommun och vara kommunen tillhanda halvårsskiftet före planerad verksamhetsstart. Ansökan ska godkännas om verksamheten har god kvalitet och säkerhet. Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under punkt 7.

Från det att beslut om godkännande och rätt till bidrag är fattat har huvudmannen två år på sig att starta sin verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras.

Kommunen utövar tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för verksamhet för vilken kommunen gett ettgodkännande, och har därmed rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Om det finns missförhållanden i verksamheten har kommunen rätt att förelägga den ansvarige att åtgärda detta. Om missförhållandet är allvarligt och om bristerna inte avhjälps efter påpekande får kommunen återkalla godkännandet. Godkännandet ska återkallas om skyldigheten enligt lagen om registerkontroll av personal inte efterlevs.

Överklagande

Kommunens beslut i ärenden om godkännande, återkallande av godkännande eller om rätt till bidrag eller återkallande av sådan rätt, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förändringar

Om en enskild verksamhet helt eller delvis ändras eller flyttas ska beslutet om godkännande upphävas. Därmed upphör även rätt till bidrag. Verksamhetsansvarig har skyldighet om att meddela förändringar omgående och har återbetalningsskyldighet om felaktigt bidrag betalats ut på grund av att förändringar inte meddelats. Önskar huvudmannen ett nytt godkännande och rätt till bidrag ska ny ansökan göras. Beviljat godkännande kan inte överlåtas.

Upphörande

Huvudmannen ska skriftligen begära att godkännandet återkallas om de önskar avsluta sin verksamhet. Denna begäran ska lämnas utskottet för Lärande och stöd minst sex månader innan verksamheten upphör. Huvudmannen ska även skriftligen informera föräldrarna minst sex månader i förväg så att de har möjlighet att ansöka om plats hos annan anordnare.

Om en uppenbar risk för avveckling föreligger ska detta skriftligen och omgående meddelas utskottet för Lärande och stöd.

Skollagens kvalitetskrav

I skollagens s k "kvalitetsparagrafer" anges:
"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning." (Skollagen 8 kap 2§)

"Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap." (Skollagen 14 kap 2 §)

För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska följande uppmärksammas:
a) Genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad.
b) Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
c) Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.
d) Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
e) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska utgå från varje barns behov.
f) Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

De styrdokument som är vägledande och som ligger till grund för kvalitetsbedömningen vid kommunens prövning om enskild verksamhet ska godkännas är skollagen, förskolans läroplan, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt Skolverkets allmänna råd för a) kvalitet i förskolan, b) familjedaghem samt c) kvalitet i fritidshemmet.

Styrdokumenten tillämpas utifrån den verksamhetsform som ansökan avser.

a) Erbjuda barn fostran och omvårdnad

Genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad

Enskild förskola, enskilt fritidshem och enskild pedagogisk omsorg bedrivs i enlighet med de internationella och nationella styrdokument som gäller för kommunal verksamhet.

I enskilt bedriven verksamhet ansvarar huvudmannen för att verksamheten vid varje tidpunkt bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Varje enskild verksamhet redovisar årligen till kommunen

 • en lokal arbetsplan som beskriver det kommande årets arbete. Mål ska formuleras och vara utvärderingsbara.
 • en kvalitetsredovisning som beskriver verksamhetens måluppfyllelse samt vilka eventuella åtgärder som avses vidtas för ökad måluppfyllelse.
 • likabehandlingsarbetet utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen kap 6.

b) Personalens kompetens

Personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses

Förskola/ fritidshem
För förskola och fritidshem gäller att den pedagogiska ledningen/ansvariga, ska ha den utbildning som lagstiftningen, vid varje tidpunkt, kräver för respektive verksamhetsform.

För varje grupp/avdelning bör det finnas minst en personal med pedagogisk högskoleutbildning med inriktning på de åldrar som verksamheten vänder sig till (avser förskola och fritidshem).

Lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg ska tillämpas.

Enskild pedagogisk omsorg utan anställd personal
För enskild pedagogisk omsorg utan anställd personal gäller att huvudmannen ska ha lägst barnskötarutbildning eller motsvarande och bedömas lämplig. Personen ska ha nödvändiga kunskaper för att driva företag. Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas i ansökan.

Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas.

Utdrag ur belastningsregistret ska bifogas.

Om verksamheten ska bedrivas i hemmet och där finns hemmavarande barn under ett år kan godkännande inte lämnas.

I ansökan ska anges hur vikariefrågan ska lösas. Den person som ska vara vikarie ska anges i ansökan för att en lämplighetsbedömning ska kunna göras. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas även för vikarie.(Om dagbarnvårdaren själv är sjuk har de föräldrar som har barn hos dagbarnvårdaren rätt att få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan).

Enskild pedagogisk omsorg med anställd personal
För enskild pedagogisk omsorg med anställd personal gäller att huvudmannen ska ha lägst barnskötarutbildning eller motsvarande och bedömas lämplig. Personen ska ha nödvändiga kunskaper för att driva företag. Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas i ansökan.

Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas.

Utdrag ur belastningsregistret ska bifogas.

Om det finns hemmavarande barn under ett år i det hushåll den huvudmannen tillhör kan inte bidrag utgå för en barngrupp i det hushållet. Huvudmannen kan dock driva verksamhet och ha anställd personal.

Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska organiseras. Med detta avses hur många dagbarnvårdare man planerar att anställa, hur anställningsprocessen ska gå till, liksom uppföljning av verksamheten.

När en dagbarnvårdare ska anställas ska Lärande och stöd underrättas om namn på denna. Arbetsgivaren ska lämna en redogörelse över dagbarnvårdarens lämplighet och lokalernas lämplighet. Den planerade barngruppens storlek och sammansättning ska beskrivas. Arbetsgivaren ansvarar för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt
För verksamma inom enskild verksamhet gäller tystnadsplikt enligt skollagen kap 29 § 14 och anmälningsplikt enligt SoL 14 kap 1 §.

c) Barngruppen

Barngrupperna ska ha lämplig sammansättning och storlek

Förskola/fritidshem
Barngruppernas storlek och sammansättning ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn samt utveckling och lärande tillgodoses.

Huvudmannen ska i sin ansökan ange önskemål gällande verksamhetens maximala platsantal. Ansökan ska också ange den planerade gruppindelningen.

Enskild pedagogisk (med och utan anställd personal)
För enskild pedagogisk verksamhet är fler än sex barn i gruppen inte lämpligt, såvida det inte finns särskilda skäl.

Huvudman som har egna barn mellan 1 och 3 år kan välja mellan följande alternativ:

 • ansöka om vårdnadsbidrag för barnet,
 • låta det ingå i familjedaghemsverksamheten, under förutsättning att reglerna om antalet externa barn är uppfyllda,
 • ansöka om en kommunal förskoleplats, eller
 • ansöka om plats hos en annan enskild huvudman för pedagogisk omsorg.

För pedagogisk omsorg med anställd personal gäller också att man kan välja att placera egna barn hos annan dagbarnvårdare, anställd i samma bolag, så länge regeln o maximalt 50 % egna barn i gruppen iakttas.

d) Lokaler, utrustning, utemiljö

Lokaler, utrustning och utemiljö

Verksamhetens lokaler, utrustning och utemiljö ska ha god kvalitet och säkerhet.

Pedagogisk omsorg som bedrivs i den egna bostaden ska godkännas av Lärande och stöd.

Huvudmannen ansvarar för att lokalerna är godkända enligt vid varje tidpunkt gällande normer och lagstiftning.

Lokalerna får nyttjas till annan verksamhet under förutsättning att det inte inkräktar på möjligheten att bedriva den godkända verksamheten.

Öppenhetskrav

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska utgå från varje barns behov

Öppenhetskrav - öppen för alla barn.

För rätt till kommunala bidrag ska enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg erbjuda plats:

 • till de barn som är folkbokförda i kommunen
 • i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov (kap 8/14)
 • till förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga (kap 8),
 • till förskolebarn som har rätt till allmän förskola (kap 8), samt
 • till barn i behov av särskilt stöd (kap 8/14), med undantag för barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot.

Enskild verksamhet får ta emot barn från andra kommuner. Ersättning betalas då av barnets hemkommun.

Undantag från öppenhetskravet

Kommunen kan vid godkännandet medge undantag från öppenhetskravet med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. Detta kan t.ex. gälla för en flerfamiljslösning som vill begränsa sin verksamhet till de barn i de familjer som bildar flerfamiljsform eller undantag vad gäller barn i behov av särskilt stöd (se ovan).

Särskilt stöd

Barn som av fysisk, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver

Enskild verksamhet kan inte neka att ta emot barn med funktionshinder. Undantag får dock göras i de fall det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för den enskilda verksamheten att ta emot ett visst barn.

Om barn i behov av särskilt stöd placeras gör Lärande och stöd en prövning av eventuellt resursbidrag i varje enskilt fall.

Barnsäkerhet

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet och är skyldig att tillse att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för barn inom den kommunala barnomsorgen.

Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras innan verksamheten startas och därefter en gång per år.

Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet och kriser ska finnas och dessa ska uppdateras varje år.

Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Barnlistor ska sparas och listor för de senaste 12 månaderna ska finnas tillgängliga vid inspektion.

Tillbud och olyckor av allvarligare slag ska dokumenteras och vårdnadshavare omgående informeras.

Måltider

I barnens vistelse ingår måltider, serverade vid för barn lämpliga tidpunkter med hänsyn till barnens fysiologiska behov och dagsrytm. Det ska vid behov finnas tillgång till specialkost.

Öppettider

Verksamheten ska följa kommunens normala öppettider, som regel vardagar kl 06.30-18.30.

Huvudman och föräldrar kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning av att alla föräldrars behov har beaktats. Huvudmannen måste ändra verksamhetens öppettider om enskild förälder får behov av längre omsorgstider, dock inom ramtiden.

Förläggning av planeringsdagar, utbildningsdagar mm sker i samråd med föräldrarna. Föräldrar, som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn vid sådana tillfällen, ska erbjudas annat alternativ.

Om huvudmannen väljer att ha kortare öppethållande än ramtiden kan bidraget reduceras.

Köregler

Godkänd enskild verksamhet med rätt till bidrag ska ha egna dokumenterade köregler. Dessa köregler ska ange att förskolan är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunal plats. Köreglerna får inte diskriminera enskilda barn eller grupper av barn.

Enskild verksamhet får inte neka att ta emot barn med funktionshinder. Undantag får dock göras i de fall det skull betyda betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för verksamheten att emot ett visst barn.

Verksamhet där kommunen medgett undantag från öppenhetskravet t.ex. flerfamiljssystem får begränsa sin verksamhet till barn vars föräldrar ingår i systemet.

Enskild verksamhet kan, om så avtalas, anslutas till kommunens kö.

Inskrivning/uppsägning

Överenskommelse om att ett barn ska börja i en verksamhet ska alltid göras skriftligt mellan huvudman och vårdnadshavare. På denna överenskommelse ska datum anges när barnet faktiskt påbörjar sin vistelse i verksamheten. Kopia av överenskommelsen skickas till Lärande och stöd innan barnet börjar i verksamheten.

En vårdnadshavare ska säga upp platsen skriftligen och i uppsägningen ange barnets sista närvarodag. Uppsägningen ska skrivas under av huvudmannen och föräldern och en kopia skickas till Lärande och stöd. Uppsägningstiden är två månader.

Enskild verksamhet kan, om så avtalas, anslutas till kommunens administration.

Taxa

Arvika kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att denna omfattar såväl kommunal som enskild verksamhet. Om en enskild verksamhet vill tillämpa en lägre taxa än maxtaxa är detta möjligt.

Arvika kommuns taxa och avgiftsregler hittar du på kommunens webbplats. Kontakta skoladministratörer på Förskolecentrum, tfn 0570-818 85, 0570-70 40 69 eller via e-post larande.stod@arvika.se.

Avgifter

Den enskilda verksamhet svarar för avgiftsadministrationen, vilket innebär att debitera föräldraavgifter, vidta inkassoåtgärder samt vid behov tillgripa sanktioner vid bristande betalning. Utsedd delegat verkställer eventuell avstängning från barnomsorgsplats.

En huvudman kan säga upp ett barns plats med hänvisning till två eller flera obetalda barnomsorgsavgifter.

Huvudmannens arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Huvudmannen ansvarar för att, vid varje tidpunkt gällande lagstiftning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, följs.

Bidrag

Bidrag till godkänd enskild verksamhet - se Arvika kommuns riktlinjer för bidrag på kommunens webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?