Vägsamfälligheter, enskilda vägar

Ibland går det att få statliga bidrag för drift av enskilda vägar.

Enskild väg är en väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Den enskilda vägen sköts antingen av en vägsamfällighet eller genom någon privat lösning "grannar emellan".

Om de som som bor längs en enskild väg vill bilda en vägsamfällighet ska det göras en förrättning för att reglera hur kostnader och ansvar ska fördelas mellan dem som använder vägen. Det är Lantmäteriet som gör förrättningen. Det går också att bilda en vägsamfällighet utan förrättning, men då kan det ibland uppstå problem om någon till exempel senare skulle vägra att betala för att nyttja vägen.

För enskilda vägar med statligt driftbidrag kan kommunen gå in och sköta drift och underhåll av vägen. Vägsamfälligheten skriver då ett avtal med kommunen. Det är fortfarande vägsamfälligheten som är juridiskt ansvarig för sin väg.

I Arvika kommun är det Teknik i Väst AB som praktiskt sköter underhållet på uppdrag av kommunen. I åtagandet ingår bland annat:

Barmarksunderhåll

  • Hyvling och sladdning av vägbana
  • Underhållsdikning
  • Dammbindning
  • Byte av vägtrummor upp till 400 mm
  • Underhållsgrusning av vägbana
  • Dikesslåtter

Vinterväghållning

  • Snöröjning
  • Sandning för halka
  • Isrivning
  • Trumupptining

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla efter häckar och buskar, snöras, sidotrummor med mera vid sin fastighet. Det förbättrar trafikssäkerheten och underlättar framkomligheten för trafikanterna. Genom att hålla vägområdet fritt får vägen också lättare att torka upp och vägens livslängd och kvalitet förbättras.

Bidrag

Om det finns fast boende minst en kilometer från allmän väg går det att få statliga bidrag för drift och underhåll för den enskilda vägen. Bidraget beräknas bland annat utifrån vilken beläggning vägen har och hur hårt den trafikeras. Det är Trafikverket som ställer upp kraven för vilka enskilda vägar som kan få statligt bidrag.

När kommunen har uppdraget att sköta driften för den enskilda vägen godkänner väghållaren att kommunen får ansöka om, ta ut och använda statsbidraget.

Förutom statsbidraget kan man också ansöka om ett särskilt driftbidrag från staten. Bidraget kan bland annat sökas för nybyggnads- och förstärkningsarbeten, vägräcken, broar eller byte av vägtrummor (från 500 mm och uppåt).

De statliga bidragen ansöker du om hos Trafikverket.

Det finns också ett kommunalt bidrag till vägar som inte har statsbidrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?