Sprängämnesprekursorer

Taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnes­prekursorer

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 november 2023, § 226.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Arvika kommuns kostnader för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnes¬prekursorer och dess följdlagstiftningar samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagstiftningar.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
  2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas.
  3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
  4. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Myndighetsnämnden.

Avgiftsbestämmelser

4 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnespre­kursorer till enskilda.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften samma som den senast fastställda timavgiften enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Arvika kommun.

Avgift för tillsyn

6 § Avgift tas ut i efterskott i form av timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje kvart nedlagd handläggningstid men om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Den i denna taxa antagna timavgiften räknas årligen upp med index — 90 % Arbetskostnadsindex (AKI) och 10 % Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för uppräkning enligt AKI är oktober månad 2008. För KPI gäller årsmedeltal och 2008 som basår.

Nedsättning av avgift

8 § Om det finns särskilda skäl får nämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ner eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arvika kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

10 § Nämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

11 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?