Alkoholservering, folköl, nikotin

Taxa för Arvika kommun arbete enligt alkoholllagen och lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Antaget av Kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 175.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 129.

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

1. Inledning

1.1. Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd, anmälan och tillsyn enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) och lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för;

 1. prövning av ansökningar om serveringstillstånd
 2. tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
 3. förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
 4. prövning av ansökningar om tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med tobaksvaror
 5. tillsyn över verksamheter med tillstånd att bedriva detaljhandel/partihandel med tobaksvaror
 6. handläggning av anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter
 7. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel eller e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter
 8. examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
 9. i särskilda fall/ärenden kan avgiften för ärende fattas i särskilt beslut och debiteras enligt timtaxa. Taxan kan beslutas i de ärenden där handläggningstiden överstiger normal utrednings/tillsynstid.

2 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

2. Serveringstillstånd

3 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om / anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 1. Avgift för prövning av ansökan eller anmälan om ändring ska betalas i förskott till kommunen. I de fall då kommunen istället fakturerar avgiften tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid för sen betalning. Om prövningsavgiften inte betalas får ansökan avvisas. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

2.1. Prövnings- och anmälningsavgifter

Prövnings- och anmälningsavgifterAnsökan/ägarskifte, stadigvarande tillstånd inklusive 1 kunskapsprov (även för catering och provsmakning)

10 h

Ändring av stadigvarande serveringstillstånd
- utökad serveringstid eller serveringsyta
- övriga ändringar

4 h

Ansökan om reducering av tillståndets omfattning efter
önskemål från tillståndshavaren.

2 h

Ansökan om gemensam serveringsyta

3 h

Ansökan från dödsbo-/konkursförvaltare att driva rörelsen vidare

5 h

Ansökan om pausservering, max 3 månader

2 h

Tillfällig ändring (utökning av tider, ytor mm)


- servering till allmänheten

2 h

- servering till slutet sällskap

1 h

Tillfälligt tillstånd till allmänheten för verksamhet i kommunen med serveringstillstånd; max 3 tillfällen per tillstånd, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg.

4 h + 550 kr/tillfälle

Tillfälligt tillstånd till allmänheten för övriga sökande; max 3 tillfällen per tillstånd, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg.

5 h + 550 kr/tillfälle

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap; max 3 tillfällen per tillstånd, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg.

2 h + 550 kr/tillfälle

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten

3 h

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap

2 h

Kunskapsprov, omprov 2 och 3

1 h

Kunskapsprov, övriga

2 h

Anmälan om kryddning av spritdryck

1 h

Anmälan om ny lokal för servering vid catering till slutet sällskap

2 h

Anmälan om ändring av person med betydande inflytande


- ändring av ägarförhållanden (ny delägare) > 50% av aktierna/andelarna

6 h

- ändring av ägarförhållanden (ny delägare) < 50% av aktierna/andelarna

3 h

- tillkommande firmatecknare, ledamot eller bolagsman som inte är ägare

2 h

4 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapport.

Har restaurangrapport inte inlämnats i tid kan förseningsavgifter debiteras 550 kr efter första påminnelsebrevet och 1100 kr efter andra påminnelsebrevet.

Är restaurangrapporten mer än 6 veckor försenad placeras verksamheten två avgiftsklasser över senaste avgiftsklass alternativt i högsta avgiftsklass.

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgiftFast avgift för serveringstillstånd per år

4 000 kr

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker, kr inkl. moms


0 – 100 000

2 000 kr

100 001 – 250 000

4 000 kr

250 001 – 500 000

7 500 kr

500 001 – 1 000 000

12 000 kr

1 000 001 – 2 000 000

17 000 kr

2 000 001 – 3 000 000

21 000 kr

3 000 001 - 5 000 000

25 000 kr

5 000 000 – 9 000 000

30 000 kr

9 000 001 -

36 000 kr

Påminnelseavgift 1 restaurangrapport

550 kr

Påminnelseavgift 2 restaurangrapport

1 100 kr

3 Försäljning av folköl, tobaksvaror och elektroniska cigaretter

3.1. Avgift med anledning av prövning om tillstånd

5 § Den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel / partihandel med tobaksvaror eller ansöker om / anmäler ändringar av verksamheten ska betala avgift enligt tabell 3. Avgift för prövning av ansökan eller anmälan om ändring ska betalas i förskott till kommunen. I de fall då kommunen istället fakturerar avgiften tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid för sen betalning. Om prövningsavgiften inte betalas får ansökan avvisas. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

3.2. Avgift med anledning av anmälan

6 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift enligt tabell 3. Avgift med anledning av anmälan ska betalas av för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

7 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten. Avgiften ska betalas i förskott.

Prövnings- och anmälningsavgifterStadigvarande tillstånd tobaksvaror

8 h

Tillfälligt tillstånd tobaksvaror

5 h

Ändring av tillstånd gällande tobaksvaror

3 h

Ansökan från dödsbo-/konkursförvaltare att driva rörelsen vidare

5 h

 Anmälan om ändring av person med betydande inflytande


- ändring av ägarförhållanden (ny delägare) >50% av aktieandelarna

6 h

- tillkommande firmatecknare, ledamot eller bolagsman som inte är ägare.

3 h

Anmälan försäljning av Öl klass II (folköl)

2 h

Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter

2 h

Anmälan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

2 h

3.3. Avgift för tillsyn

8 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller anmälningspliktig försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter ska betala en årlig tillsynsavgift/kontrollavgift enligt tabell 4.

8 a § Den som ska betala en årlig tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter placeras in i en avgiftsklass som reglerar storleken på tillsynsavgiften. Vid beslut om placering i avgiftsklass ska en bedömning göras i varje enskilt fall.

Årlig tillsynsavgiftTobak*


- avgiftsklass 1

5 h

- avgiftsklass 2

8 h

- avgiftsklass 3

12 h

- avgiftsklass 4

16 h

Öl klass II (Folköl)

2 h

Elektroniska cigaretter*


- avgiftsklass 1

2 h

- avgiftsklass 2

5 h

Tobaksfria nikotinprodukter


- avgiftsklass 1

2 h

- avgiftsklass 2

5 h

3.4. Kriterier för avgiftsklass - tobaksprodukter

Avgiftsklass 1

 1. Det framgår tydligt att butiken/försäljningsstället största syfte är att sälja andra varor än tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning.
 2. Tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning förekommer i en mindre del i direkt anslutning till kassan.
 3. Med ”mindre del” menas tex. takhängd hylla ovanför kassan eller en mindre hylla med cigaretter och liknande, samt enstaka snuskyl.

Avgiftsklass 2

 1. Det framgår tydligt att butiken/försäljningsstället största syfte är att sälja andra varor än tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning.
 2. Tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning förekommer i direkt anslutning till kassan, tex. Vid butikens ordinarie kassa, anslutande spelbutik eller liknande.
 3. Flertalet hyllor, diskar och/eller snuskylar finns.

Avgiftsklass 3

 1. Butiken/försäljningsstället säljer varor som inte är tobaksvaror eller liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning, och dessa utgör den största delen av butiksytan.
 2. Försäljning av tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning sker i en bemannad del av butiken där det främsta syftet uppenbart är försäljning av tobaksvaror.
 3. Flertalet hyllor, kylar, diskar m.m. med tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning finns i direkt anslutning till kassa.

Avgiftsklass 4

 1. Butiken/försäljningsställets huvudsakliga försäljningsvaror är tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning.
 2. Flertalet hyllor, kylar, diskar m.m. med tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning finns och är inte enbart i anslutning till kassa, dvs. ”självplock”.

3.5. Kriterier för avgiftsklass - elektroniska cigaretter

Avgiftsklass 1

 1. Det framgår tydligt att butiken/försäljningsställets största syfte är att sälja andra varor än elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin.
 2. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin förekommer i en mindre del i direkt anslutning till kassan.

Avgiftsklass 2

 1. Butiken/försäljningsställets huvudsakliga försäljningsvaror är elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin
 2. Flertalet hyllor, diskar m.m. med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin finns och är inte enbart i anslutning till kassa, dvs. ”självplock”.

3.6 Kritierier för avgiftklass - tobaksfria nikotinprodukter

Avgiftsklass 1

 1. Det framgår tydligt att butiken/försäljningsställets största syfte är att sälja andra varor än tobaksfria nikotinprodukter.
 2. Tobaksfria nikotinprodukter förekommer i en mindre del i direkt anslutning till kassan.

Avgiftsklass 2

 1. Butiken/försäljningsställets huvudsakliga försäljningsvaror är tobaksfria nikotinprodukter.
 2. Flertalet hyllor, diskar m.m. med tobaksfria nikotinprodukter finns och är inte enbart i anslutning till kassa, dvs. ”självplock”.

9 § Årlig tillsynsavgift / kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året.

10 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder enligt med anledning av bristande efterlevnad och som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden avrundas uppåt till närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman på myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning och beslut.

4. Nedsättning av avgift

11 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

5. Avgiftens erläggande m.m.

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arvika kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Hjälpte informationen på sidan dig?