Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrolltaxa.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 april 2005, § 69.
Senast reviderad av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 125.

Uppräkning sker varje år med sotningsindex som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillämpningsområde: Arvika kommun fr o m 2023-05-01

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

1. Objekt i småhus

Avgifter för objekt i småhus
1.1GrundavgiftAvgift kr, inkl moms

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
1.1.1Helårsbebott hus375
1.1.2Fritidshus585
Avgifter för objekt i småhus
1.2KontrollavgiftAvgift kr, inkl moms
1.2.1Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal703
1.2.2Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1.2.1312
Avgifter för objekt i småhus
1.3TilläggsavgiftAvgift kr, inkl moms

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4

2. Övriga objekt

Avgifter för övrigt objekt
2.1KontrollavgiftAvgift kr, inkl moms

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4

3. Avgift för efterkontroll

Avgifter för övrigt objekt

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning

4. Särskilda bestämmelser

Avgifter för särskilda bestämmelser

Avgifter för särskilda bestämmelserAvgift kr, inkl moms
4.1För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av94
4.2Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden
4.3För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder

4.4

Timersättning utgår per man med x). För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen

x)936

4.5

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen


5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

Hjälpte informationen på sidan dig?