Allmän handling

Taxa för kopiering av allmän handling.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 110.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 26 november 2020, § 199.

Kommunfullmäktige har beslutat att följa de statliga reglerna för avgift för kopiering av allmän handling. Respektive styrelse och nämnd har rätt att besluta om undantag för dessa bestämmelser. Myndigheten har dock ingen skyldighet att kopiera kartor, ritningar, fotografier eller liknande om detta är tekniskt besvärligt. Kommunen har möjlighet att ta betalt antingen kontant, faktura, swish eller via postförskott vid utlämnande av kopior av handlingar.

Taxa för kopiering för allmän handling fastställs framledes i strategisk plan.

Kommunfullmäktige har delegerat till Kommunstyrelsen att bestämma taxa för kopiering som inte täcks av avgiftsförordningen. Frågor om tolkning och tillämpning avgörs av Kommunledningsutskottet.

Media undantas från denna taxa.

 

__________________________

¹Utdrag ur avgiftsförordningen SFS 1992:191

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m.

15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16-22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut 1. kopia eller avskrift av allmän handling, 2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling, 3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller 4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §. Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (1994:356).

16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl. Första — tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning (1995:687).

17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band. Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. Förordning (1995:687).

18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, skall avgift tas ut med 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Förordning (1995:687).

19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen med den utrustning som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.

Hjälpte informationen på sidan dig?