Allmän handling

Taxa för kopiering av allmän handling.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 110.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 25 mars 2024, § 38.

Kommunfullmäktige har i strategisk plan beslutat att införa taxa för allmänna handlingar avseende utlämnande av papperskopia och elektroniska handlingar.

Taxa för begäran av allmän handling fastställs i taxor och avgifter.

Allmänna handlingars offentlighet regleras i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF). Beslut om en handling ska lämnas ut fattas av den myndighet som förvarar handlingen (6 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen). En allmän handling ska tillhandahållas utan avgift, men för att få en avskrift eller kopia av handlingen kan myndigheten ta ut en fastställd avgift. Begäran om att få en avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF).

Myndigheter har en viss skyldighet att hjälpa allmänheten att leta reda på handlingar även om de inte kan precisera sin begäran till en bestämd handling. Myndigheten får dock begränsa efterforskningen till vad som är rimligt utifrån omfattning och disposition av material som måste gås igenom. Myndigheten får inte räkna med den tid som det tar att leta fram, eventuellt sekretesspröva och slutligen återställa originalhandlingar efter att kopieringen är gjord.

För statliga myndigheter gäller de avgifter för kopiering som anges i Avgiftsförordningen (1992:191). För att kommuner ska kunna ta ut en avgift måste avgiften vara fastställd av kommunfullmäktige. Avgifterna ska beräknas med utgångspunkt från den kommunala självkostnadsprincipen.

Utlämnande av elektroniska handlingar
För utlämnande av allmänna handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form ska ingen avgift tas ut. Ingen kostnad utgår för att få en digital handling i digital fil skickad till e-post. Kommunen är inte skyldig att omvandla handlingar i pappersform till digital form. Kommunen är heller inte skyldig att lämna ut upptagning i annan form är genom utskrift (2 kap. 13 § TF).

Kostnad för utlämnande av elektroniska handlingar

Format

Kostnad inklusive moms (kr)

Digital fil till e-post

0 (Ingen kostnad)

Media undantas från denna taxa.

Skapande av elektroniska handlingar (scanning)
För att skapa elektroniska handlingar använder sig kommunen av skanning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut tryckta handlingar i elektroniskt format. Om en person vill ha en tryckt allmän handling i elektroniskt format och utlämningsstället har möjlighet att skapa detta tillämpas avgifterna i tabellen nedan.

Kostnad för skanning av handlingar

Format/antal sidor

Kostnad inklusive moms (kr)

A4 och A3 sida 1-9

0 (ingen kostnad)

10 sidor

50

Överstigande 10 sidor, kr/sida

2

Media undantas från denna taxa.

Hjälpte informationen på sidan dig?