Hamnen

Hamntaxa.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 maj 1972, § 93.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Fartyg (båtar, pråmar)

Allmänna bestämmelser

  • Hamnavgiften ska, där ej nedan annorlunda sägs, utgå varje gång fartyg ankommer till hamnen eller avgår därifrån.
Hamnavgift

Hamnavgift

Avgift

För fartyg om tio ton dödvikt eller därutöver i inrikes fart, för varje anlöp

  500 kr

Särskilda bestämmelser

  • Fartyg, som ämnar anlöpa hamnen, skall senast två arbetsdagar före beräknat anlöp anmäla detta till Samhällsbyggnad miljö och service, Teknisk försörjning, för besked om hamnplats finns disponibel.
  • För fartyg, som kvarligger i hamnen och upptar kajplats utöver två dygn, ska för varje dygn erlägga särskild liggetidsavgift — 100 kronor per dygn — för första månaden, därefter 2 000 kronor per månad.
  • Fartyg, vilket gör regelbundna, för allmänhet tillgängliga linjeresor på hamnen i huvudsaklig överensstämmelse med turlista, som godkänts av Arvika kommun, är befriade från avgift.
  • För fartyg om tio ton dödvikt eller därunder träffas överenskommelse om hamnavgift.

Från hamnavgift för fartyg är befriade:

  • Örlogs-, tull-, lots- och fyrfartyg samt svenska statens eller annan stats fiskeribevakningsfartyg eller fartyg för fiskeriundersökningar, då sådant fartyg användes uteslutande för sitt ändamål.
  • Fartyg som nyttjas i hamnens tjänst.

Varor

Allmänna bestämmelser

  • Hamnavgift för varor, som i hamnen lossas eller lastas, ska utgå med nedan angivna belopp:
Avgift för varor

Varuslag

Kvantitet för beräkningen

Avgift

Samtliga varuslag

Ton/m3

10 kr

Särskilda bestämmelser

  • Minsta avgiften för en varupost är 500 kronor.
  • Plats för tillfälligt upplag av gods i hamnen överenskommes med Arvika Teknik AB.

Från hamnavgift för varor är befriade:

Förnödenheter och proviantartiklar för fartygets eget behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?